"odnośnie" English translation

PL

"odnośnie" in English

PL odnośnie
volume_up
{adverb}

1. general

odnośnie (also: wszędzie, w przybliżeniu, prawie, niemal)
volume_up
about {adv.}
W tym kontekście chciałbym przedstawić cztery uwagi odnośnie do budżetu na 2009 r.
In this context I should like to make four points about the 2009 budget.
Brak wystarczających danych odnośnie działania leku u dzieci w młodszym wieku.
Not enough is known about its effect on younger children.
Mam wiele zastrzeżeń odnośnie do ogólnej wiarygodności UNHCR.
I have many reservations about the UNHCR's overall credibility.
Odnośnie do zagadnienia pomocy dla krajów rozwijających się importujących ropę.
Regarding the issue of assistance to oil-importing developing countries.
Odnośnie pytania, konflikt dotyczący nazwy jest zasadniczo sprawą dwustronną.
Regarding your question, it is basically a bilateral matter of the name.
Odnośnie do polityki azylowej sprawozdanie podąża w szlachetnym kierunku.
This report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
odnośnie (also: à propos)
Brak jest danych odnośnie przenikania indynawiru do ośrodkowego układu nerwowego u ludzi.
There are no data concerning the penetration of indinavir into the central nervous system in humans.
Po drugie, odnośnie do Cypru, szanowny poseł Wiersma, powiedział, że muszę być optymistą.
Secondly, concerning Cyprus, my friend, Mr Wiersma, said that I must be an optimist.
Jakie jest stanowisko Rady odnośnie ogólnoeuropejskiej współpracy na rzecz walki z bezdomnością?
What is the Council's position with regard to Europe-wide cooperation concerning homelessness?
odnośnie
Brak jest dostępnych danych klinicznych odnośnie wydzielania preparatu QUADRAMET do mleka matki.
There are no available clinical data relating to the excretion of QUADRAMET in human milk.
Chcielibyśmy również podkreślić, iż wszystkie kwestie odnośnie do kar będą w kompetencji państw członkowskich.
We would also reiterate that all the issues relating to penalties come under the competence of each Member State.
Dziesięciu posłów zostało poinformowanych o podjętej odnośnie nich decyzji, zgodnie z art. 147 Regulaminu.
Pursuant to Rule 147 of the Rules of Procedure, the ten Members concerned were informed of the decision relating to them.
odnośnie (also: przy sposobności)
odnośnie (also: jeśli chodzi o)
Odnośnie do energii jądrowej, mamy państwa członkowskie o długiej tradycji w tych sprawach.
When it comes to nuclear energy, we have Member States that have a long tradition in these matters.
Jeśli chodzi o Wysokiego Przedstawiciela to zajmie się on udostępnieniem i ukończeniem ram, które właśnie przyjęliśmy odnośnie do Europejskiej Siły Działań Zewnętrznych.
When it comes to the High Representative, he or she will provide and finalise the framework that we just adopted on the European External Action Service.

2. "czegoś"

odnośnie (also: pod względem)
Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji.
This appropriation is intended to cover expenditure on the Agency's obligations in respect of entertainment and representation.
Badania na zwierzętach, odnośnie toksycznego wpływu na rozmnażanie są niewystarczające z powodu ograniczonej ekspozycji.
Animal studies are insufficient with respect to effects on toxicity to reproduction because of limited exposure.
Sporządzenie i rozcieńczanie roztworu należy przeprowadzać zgodnie z zasadami dobrej praktyki, w szczególności odnośnie aseptyki.
Reconstitution and dilution should be performed with good practice, particularly with respect to asepsis.

Context sentences for "odnośnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW związku z tym CHMP wyraził zgodę na następujące zalecenia odnośnie dawkowania:
The CHMP therefore agreed to recommend the following dosage recommendation:
PolishZ tego powodu popieram przyjęcie kompromisu odnośnie sprawozdania pani Sartori.
That is why I support the adoption of the compromise on the Sartori report.
PolishBrak jest danych odnośnie dodatkowych ostrzeżeń wymaganych w tej grupie pacjentów.
There is no evidence to suggest that any additional precautions are needed.
PolishNie potrzebujemy dodatkowych europejskich regulacji odnośnie do nabywania produktów.
We do not need additional European regulations governing product acquisition.
PolishWskazówki odnośnie przygotowania roztworu przed podaniem, patrz punkt 6. 6.
For instructions for reconstitution prior to administration, see section 6.6.
PolishLekarz weterynarii udzieli informacji odnośnie rodzaju karmy, którą należy podawać psu.
Your veterinary surgeon will advise you on the type of food your dog will need.
PolishKolejną kwestią jest oświadczenie Komisji odnośnie do referendum w Wenezueli.
The next item is the Commission statement on the referendum in Venezuela.
PolishTeraz nie ma uwag odnośnie głosowania i proszę takich uwag nie zgłaszać.
Now is not the time for explanations of vote, so please do not make such comments.
PolishW przypadku jednoczesnego stosowania obowiązują te same zalecenia odnośnie monitorowania.
The same recommendations for monitoring apply in these cases of co-administration.
PolishNie wiem, jakie są zamierzenia odnośnie do hodowców owiec w moim okręgu.
I do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency.
PolishBrak danych klinicznych odnośnie wcześniej nieleczonych pacjentów (ang.
There are no clinical data on previously untreated patients (PUPs) with ReFacto AF.
PolishIstotne są wyjaśnienia odnośnie do rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju.
Clarifications on the sustainable development chapter are important.
PolishUwagi odnośnie głosowania będą Państwo mogli wygłosić jutro.
Ladies and gentlemen, you will be able to comment on the vote tomorrow.
PolishOdnośnie do edukacji, moim zdaniem jest to szersze zadanie edukacyjne.
With regard to education, I believe that this is a broader part of education.
PolishBardzo dramatycznie zabrzmiało Pana stanowisko, Panie Komisarzu, odnośnie Rady Europejskiej.
Commissioner, your stance as regards the European Council sounded very drastic.
Polishw czasie 60 dni od osiągnięcia przełomowego wyniku odnośnie monitorowania bezpieczeństwa
Within 60 days of an important (pharmacovigilance or risk minimisation) milestone being
PolishNasza misja nie ma nic wspólnego...... z odchyłkami tego świra odnośnie ropy.
Our mission has nothing to do... with this nut's petroleum fixation.
PolishMyślę również, że problemu nie rozwiążą żadne kwoty odnośnie do zatrudnienia kobiet.
I also think that no amount of quotas for the employment of women will solve the situation.
PolishDomagamy się od prezydencji działań w związku ze zobowiązaniami, które podjęła odnośnie do MCR.
We demand action from the presidency on the commitments it has made on the MDGs.
PolishByła to moja jedyna uwaga odnośnie do paszportu spółki zarządzającej.
This was my one and only consideration dealing with the management company passport.