"odnotowany" English translation

PL

"odnotowany" in English

PL odnotowany
volume_up
{adjective masculine}

odnotowany (also: zanotowany, zgłoszony, udokumentowany)
"zauważa, że w niektórych przypadkach odnotowany w 2007 r. spadek poziomu pomocy był spowodowany sztucznym zawyżeniem liczb w 2006 r. związanym z redukcją zadłużenia”;
'Observes that the 2007 decreases in reported aid levels are due in some cases to the artificial boosting of figures in 2006 by debt relief;

Context sentences for "odnotowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak więc mój głos w debacie nad opanowaniem cen energii nie został nigdzie odnotowany.
So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
PolishZ całym szacunkiem, ale personel pani przewodniczącej zapewnił, że mój wniosek został odnotowany.
With respect, your staff indicated that my request had been noted.
PolishKonieczne jest, aby wpływ grup interesów na kształtowanie regulacji był odnotowany i jawny dla każdego.
It is essential that the influence of interest groups on the development of regulations be recorded and open for everyone.
PolishPański protest został odnotowany, panie pośle Van Orden.
PolishGłówną miarą skuteczności był czas występowania fazy „ off ” w ciągu dnia, odnotowany w dzienniczkach pacjentów.
The main measure of effectiveness was the time spent in the ‘ off’ state during the day, as recorded in patient diaries.
PolishDlatego ulepszenie tych przepisów jest integralnym elementem polityki europejskiej, będącej reakcją na odnotowany niedawno spadek liczby ludności.
Improving these provisions is therefore an integral part of European policy in response to the dwindling population recorded of late.
PolishPonadto skutki te spotęgował odnotowany ostatnio dalszy silny wzrost cen ropy naftowej, surowców nieenergetycznych, a w szczególności cen żywności.
In addition, these effects have been strengthened by recent substantial further increases in oil, non-oil commodity and, in particular, food prices.
PolishNajwiększy odsetek osób umierających z powodu raka płuc, prostaty czy piersi odnotowany jest w nowych krajach członkowskich, a więc w krajach biedniejszych.
The highest percentage of people dying of lung, prostate or breast cancer is recorded in the new Member States, i.e. in the poorest countries.
PolishPreparat Azopt spowodował obniżenie ciśnienia w gałce ocznej o 2, 7 – 5, 7 mmHg, natomiast spadek ciśnienia odnotowany u pacjentów otrzymujących tymolol wynosił 5, 2 – 6, 0 mmHg.
Azopt caused a reduction in eye pressure of between 2.7 and 5.7 mmHg, compared with a reduction of between 5.2 and 6.0 mmHg in those given timolol.
PolishWreszcie uwaga zostanie skierowana na postęp odnotowany w stosunkach z innymi regionami, zwłaszcza z regionem śródziemnomorskich, i w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju.
Lastly, attention will be drawn to the progress recorded in relations with other regions, notably the Mediterranean, and in the area of cooperation for development.
PolishWzrost odnotowany przez gospodarkę w Chorwacji, jak i reformy sektora ochrony środowiska to kolejne osiągnięcia rządu chorwackiego sprzyjające procesowi akcesyjnemu.
The improvements noted in the Croatian economy and the reforms in the environmental protection sector are further achievements of the Croatian Government that facilitate the accession process.