"odróżniać" English translation

PL

"odróżniać" in English

PL

odróżniać [odróżniam|odróżniałbym] {imperfective verb}

volume_up
Z uwagi na to Europa musi odróżniać się od innych graczy w tym regionie.
In that respect Europe must distinguish itself from other players in the region.
Chcielibyśmy odróżniać tych uchodźców, którzy w myśl prawa międzynarodowego naprawdę ubiegają się o azyl.
We would like to distinguish refugees who are genuine asylum seekers under international law.
Przypuszczam, że chcielibyście odróżniać wydarzenia zewnętrzne od wewnętrznych.
Now there's good reason to believe that you would want to be able to distinguish external events from internal events.
To właśnie odróżnia Północną Amerykę od Południowej.
That's what makes the difference between North America and South America.
Dręczyło nas pytanie jak bakterie, te prymitywne organizmy, odróżniają sytuacje, w których są same, od tych, w których są w społeczności, a potem wszystkie robią coś razem.
The question that we had is how can bacteria, these primitive organisms, tell the difference from times when they're alone, and times when they're in a community, and then all do something together.
Potrafimy odróżniać dźwięki naszego języka, ale nie dźwięki innych języków.
We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
Teraz, jak zamierzamy odróżniać dobre memy od złych?
Well now, how are we going to tell the good memes from the bad memes?
to tell sth from sth
Kategoryzacja ułatwia odróżnianie.
Because the categories tell me how to tell them apart.

Synonyms (Polish) for "odróżniać":

odróżniać

Context sentences for "odróżniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPatrzycie na to jak skóra się fałduje i zaczyna odróżniać się od ciała.
And you're looking at how it drapes over and differentiates from the body.
PolishPozwoliłoby nam to odróżniać mieszaniny chemiczne, ale o różnych właściwościach, które w efekcie nie mieszczą się w progach znakowania.
In these cases the aim would thus be to carry out animal testing solely in order to get out of labelling.
PolishZwłaszcza w sytuacji integracji europejskiej należałoby odróżniać te zupełnie odmienne, jednak przez wielu mylone pojęcia.
In a situation of European integration it is particularly important to differentiate between these completely different concepts that are confused by many people.