"odrębność" English translation

PL

"odrębność" in English

PL odrębność
volume_up
{feminine}

odrębność (also: różnica, zróżnicowanie)
Odrębność kulturowa, przywiązanie do tradycji umożliwiły przetrwanie tym narodom przez wieki.
These nations endured through the centuries thanks to cultural difference based on long tradition.
Jednoczy on wszystkie różnice i odrębności, jednocześnie wspierając je i ujawniając w duchu zgody i dążenia do wspólnego celu.
They unify all differences and peculiarities, while promoting them and revealing them in a spirit of concord and common aims.
w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący! Istotną wartością Parlamentu Europejskiego jest pluralizm i poszanowanie odrębności.
on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, pluralism and respect for differences are an important value for the European Parliament.
odrębność
odrębność (also: różnica, oddzielność)
Jeżeli pracownicy bronią teraz jedynie odrębności narodowej, dobrowolnie się poddają.
If workers now only defend their national distinctiveness they have voluntarily surrendered.

Synonyms (Polish) for "odrębność":

odrębność

Context sentences for "odrębność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRealna jest tylko odrębność. ~~~ I na jakimś etapie niemowlęctwa, rodzi się pojęcie własnego 'ja'.
What is real is separateness, and at some point in early babyhood, the idea of self starts to form.
PolishNależy dołożyć starań, aby zapewnić całkowitą odrębność tych dwóch instrumentów finansowych.
Care should be taken to ensure that these two financial instruments are kept strictly separate from one other.
PolishWspółpraca powinna być silna, ale powinniśmy jednak zachować odrębność obu tych podmiotów.
The cooperation should be close, but we should, nevertheless, maintain the separate nature of these two entities.
PolishZ drugiej strony chcę powiedzieć, że Węgrzy nie spowodowali zniknięcia swoich mniejszości, ale utrzymują ich odrębność.
On the other hand, the Hungarians have not wiped out their minorities, but have kept them separate.
PolishJednocześnie w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa warto podkreślić szczególne znaczenie i odrębność takich państw, jak choćby Ukraina.
At the same time, within the framework of the European Neighbourhood Policy it is worth emphasising the particular significance and identity of countries such as, for example, Ukraine.