PL odrzucać
volume_up
[odrzucam|odrzucałbym] {imperfective verb}

1. general

Są pewne ważne kraje, które ewidentnie odrzucają taką możliwość i nie chcą jej rozpatrywać.
There are some major countries that clearly rule out this possibility and refuse to consider it.
Owszem, pierwej niż będzie umiało to dziecię odrzucać złe i obierać dobre, ziemia, którą się ty brzydzisz, opuszczona będzie od dwóch królów swoich.
For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land whose two kings thou abhorrest shall be forsaken.
Nie powinniśmy jednak odrzucać produktów pochodzących spoza Wspólnoty, ponieważ naruszałoby to zasady konkurencji i reguły Światowej Organizacji Handlu.
However, we should not refuse products originating from outside the Community, as this would violate competition and World Trade Organization rules.
Niektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
Some extremists were using the weakness of the State to reject minorities.
Tego, co Afganistan podpisuje w Genewie, nie może odrzucać w Kabulu.
What Afghanistan signs up to in Geneva, it cannot reject in Kabul.
Wynik dzisiejszego głosowania Parlamentu, czyli decyzja, aby nie odrzucać oświadczenia zdrowotnego, jest bardzo rozczarowujący.
Today's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
For the Lord will not cast off for ever.
Nie ukrywajże twarzy twojej przedemną, ani odrzucaj w gniewie sługi twego; tyś bywał ratunkiem moim, nie opuszczajże mię, ani mię odstępuj, Boże zbawienia mego.
Hide not thy face from me; Put not thy servant away in anger: Thou hast been my help; Cast me not off, neither forsake me, O God of my salvation.
Kiedy odrzucasz rzeczywistość innej osoby, masz paradoks kiedy pozwalasz na więcej niż jednej rzeczywistości koegzystować,
Where you deny the other person's reality, you have paradox where you allow more than one reality to coexist,
W swoim tekście tak naprawdę odrzuca on najbardziej podstawowe prawa człowieka:
His text in fact denies the most fundamental human rights:
Jeżeli dąży się do zakwestionowania prawdy o tym projekcie, to kiedy zapyta się ludzi o zdanie, odrzucą go, tak jak zrobili to w referendum w Irlandii.
If you seek to deny the truth about this project, then, once you ask the people, they will reject it, as they did in the referendum in Ireland.
odrzucać (also: odrzucić)
volume_up
to fight off {vb} (challenge, criticism, takeover b)
W przeszłości sankcje odrzucali zawsze przeciwnicy zmian, a ponad wszystko zwracali oni uwagę na negatywne skutki takich działań.
In the past, it was always the opponents of change who rejected sanctions and above all called attention to the negative side effects.
Jednakże sprawozdanie owo, mimo próby "osłodzenia gorzkiej do przełknięcia pigułki” jest na wskroś chybione i jest rzeczą jasną, że odrzucamy je z tego względu.
However, this report, despite trying to 'sweeten the pill', is profoundly negative, which is obviously why we reject it.
Dlatego mogę państwa zapewnić, że odrzucając poprawkę 28, która jest sprzeczna z celem dyrektywy, Komisja nie odniosła się krytycznie do poprawki 20.
Therefore I can assure you that the Commission, while rejecting Amendment 28 because it contradicts the aim of the Directive, has no negative view on Amendment 20.
odrzucać (also: odrzucić, zbyć)
Przygotowanie innowacyjnych form opodatkowania wymaga odwagi i nie powinien pan odrzucać inteligentnej i konstruktywnej pracy wykonanej przez pana poprzedników.
Coming up with innovative types of taxation requires courage and you should not brush aside all the intelligent and constructive work done by your predecessors.
volume_up
to brush off {vb} (reject)
odrzucać (also: odrzucić)

Context sentences for "odrzucać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDlaczego mielibyśmy odrzucać metodę, która może być dobra dla Stanów Zjednoczonych?
Why would we rule out a method which could be good for the United States?
PolishNie można tego odrzucać w imię harmonizacji polityki wojskowej w obrębie UE.
It cannot be dismissed in the name of some aim to harmonise military policy within the EU.
PolishUważam, że nie należy tak natychmiast odrzucać inicjatywy Miedwiediewa.
I think that the Medvedev initiative should not be immediately rejected.
PolishTego dokumentu nie trzeba przyjmować lub odrzucać.
This document is not something you can take or leave, ladies and gentlemen.
PolishNie wolno odrzucać ich doświadczenia i chęci do dalszej pracy.
We must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
PolishPomysł bardzo jej się spodobał, ale szybko zaczęła odrzucać moich kandydatów.
So I wasn't going to tell her about this idea, but the next day I couldn't control myself, I told her.
PolishJeżeli nie podejmuje Pani inicjatyw, to przynajmniej proszę nie odrzucać tych, które zgłaszają inni.
If you do not take initiatives, at least do not kill those of others.
PolishUważam, że zbyt prostym jest odrzucać całą religię w ten sposób.
I think it's too easy to dismiss the whole of religion that way.
PolishPaństwa członkowskie i sama UE mogą zatem odrzucać inne porozumienia międzynarodowe, jeżeli tak sobie życzą.
If that means Member States, and indeed the EU itself, repudiating other international agreements, then so be it.
PolishNie możemy także odrzucać nowych pomysłów, takich jak strategia na rzecz wsparcia ozdrowienia klimatu za pomocą wody.
We must not resist new ideas such as the strategy of helping the climate to recover through the medium of water.
PolishW Unii Europejskiej nie możemy odrzucać spraw, które wydają się nieprzyjemne, albo próbować udawać, że one nie istnieją.
We in the European Union must not dismiss apparently unpleasant issues or try to pretend that they do not exist.
PolishJeżeli to możliwe, proszę jej nie odrzucać.
If possible, please do not oppose this.
PolishKonieczne jest ustalenie priorytetów: dokument ten jest już i tak za długi, więc trzeba dokonywać wyborów, a niektóre tematy odrzucać.
The report must prioritise; it is already too long and prioritising means choosing, selecting and, at times, discarding.
PolishKobiety nie powinny odrzucać swoich naturalnych potrzeb tworzenia rodziny i potrzeb macierzyńskich w związku z poświęceniem się nauce.
Because of their devotion to science, women should not give up their natural purpose of creating a family and being mothers.
PolishUważam, że Komisja nie powinna obecnie odrzucać lub unikać jasnego przesłania politycznego ze strony Parlamentu.
Commissioner, I do not think that the Commission should currently be rejecting or avoiding the clear political message that Parliament is giving it.
PolishW tym sprawozdaniu mogło i powinno znaleźć się więcej krytyki obecnej WPR; powinno ono odrzucać prezentowane w niej nastawienie na produkcję i domagać się nowej polityki rolnej.
It could and should have gone further, by criticising the current CAP, rejecting its productivism and arguing for a new agricultural policy.
PolishNie można odrzucać ochrony odnoszącej się do części zapasowych czy też innych kompleksowych produktów, które są wynikiem oryginalnej artystycznej twórczości.
Protection must not be refused for spare car parts, or for many other complex products which are the result of original artistic creativity and major investment packages.
PolishAle podczas gdy naprawdę koncentrujemy się na wielostronnych aspektach handlu, z drugiej strony nie powinniśmy odrzucać wszystkich naszych dwustronnych relacji z ważnymi partnerami handlowymi.
But while we are really concentrating on the multilateral aspects of trade, on the other hand, we should not neglect all our bilateral relations with important trading partners.
PolishWobec tego uważam, że wniosek Komisji dotyczący europejskich rachunków ekonomicznych środowiska zasługuje na wielkie uznanie, ponieważ nie trzeba całkowicie odrzucać mylących wskaźników.
In this respect, I very much applaud the Commission's proposal for European environmental economic accounts, because there is no need for the wholesale rejection of misleading indicators.