"ofiara" English translation

PL

"ofiara" in English

PL ofiara
volume_up
{feminine}

  1. general
  2. religion

1. general

ofiara (also: oferta, propozycja)
volume_up
offer {noun}
Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.
The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.
I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy?
Then said they, What shall be the trespass-offering which we shall return to him?
I ofiarując ofiary chwały, niech opowiadają sprawy jego z wesołem śpiewaniem.
And let them offer the sacrifices of thanksgiving, And declare his works with singing.
ofiara (also: wyrzeczenie, poświęcenie)
Ofiara niepobożnych jest obrzydliwością Panu; ale modlitwa szczerych podoba mu się.
The sacrifice of the wicked is an abomination to Jehovah; But the prayer of the upright is his delight.
Nie chcemy, by ich ofiara była daremna.
We do not want their sacrifice to be in vain.
Woman: That's no sacrifice, that's revenge!
ofiara
volume_up
victim {noun}
Pierwszą ofiarą protekcjonizmu stałby się w istocie jednolity rynek.
Indeed, the first victim of protectionism would be the single market.
Roman Nikolaychik padł ofiarą odwetowego leczenia psychiatrycznego.
Roman Nikolaychik was a victim of punitive psychiatry.
Ofiary są po obu stronach, a największą ofiarą jest naród kaszmirski.
There are victims on both sides, and the main victim is the Kashmiri people.
ofiara
Pan poseł Watson ma rację mówiąc, że pierwszą ofiarą każdej wojny, a tej szczególnie, jest prawda.
Mr President, Mr Watson is quite right in saying that the first casualty of any war, and specifically this one, is truth.
Każda ofiara to tragedia, ale zdecydowanie nie zgadzam się z tym, że przedmiotowy plan działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach zakończył się fiaskiem.
Every casualty is a tragedy, but I definitely do not agree that this road safety action plan has been a failure.
Incydent ten pociągnął za sobą nowe ofiary w ludziach, co budzi w nas smutek.
This incident has claimed new human casualties, which we regret.
ofiara (also: ofiara śmiertelna)
volume_up
fatality {noun} (person killed)
Były ofiary śmiertelne i wielomilionowe straty materialne.
There have been fatalities, as well as material losses valued at many millions.
Doping jest problemem powszechnym i odnotowano już nawet ofiary śmiertelne.
Doping is a daily problem and there have even been fatalities.
Katastrofa spowodowała ofiary śmiertelne i może wywołać skażenie gleb i wód o nieznanej jeszcze skali.
The disaster caused fatalities and may cause soil and water contamination of an as yet unknown magnitude.
ofiara (also: zdobycz, łup, pastwa)
volume_up
prey {noun}
W przeciwnym razie ryzykujemy tym, że kraj ten znów padnie ofiarą zewnętrznych interesów.
Otherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.
W ten sposób padają ofiarą wielu niebezpiecznych pokus.
This is how they fall prey to dangerous temptations.
Domniemane zalety padają ofiarą chwilowej pasji.
Promised virtues fall prey to the passions of the moment.

2. religion

ofiara (also: taca)
volume_up
offering {noun} [rel.] (contribution)
I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy?
Then said they, What shall be the trespass-offering which we shall return to him?
Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.
The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.
I ofiara śniedna, efa na barana, i na baranki ofiara śniedna według przemożenia ręki jego, a oliwy hyn na efa.
and the meal-offering shall be an ephah for the ram, and the meal-offering for the lambs as he is able to give, and a hin of oil to an ephah.
ofiara
volume_up
offering {noun} [rel.] (sacrifice)
I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy?
Then said they, What shall be the trespass-offering which we shall return to him?
Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu Pańskiego; płaczą kapłani, słudzy Pańscy.
The meal-offering and the drink-offering are cut off from the house of Jehovah; the priests, Jehovah's ministers, mourn.
I ofiara śniedna, efa na barana, i na baranki ofiara śniedna według przemożenia ręki jego, a oliwy hyn na efa.
and the meal-offering shall be an ephah for the ram, and the meal-offering for the lambs as he is able to give, and a hin of oil to an ephah.
ofiara (also: oblacja)
volume_up
oblation {noun} [rel.]
I będzie dział ich ofiarowany z ofiary onej ziemi, rzecz najświętsza, przy granicy Lewitów.
And it shall be unto them an oblation from the oblation of the land, a thing most holy, by the border of the Levites.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
And if his oblation for a sacrifice of peace-offerings unto Jehovah be of the flock; male or female, he shall offer it without blemish.
I położy rękę swą na głowę ofiary całopalenia, a będzie przyjemną zań na oczyszczenie jego.
And when thou offerest an oblation of a meal-offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.

trending_flat
"całopalna"

ofiara (also: zabicie na ofiarę)
volume_up
immolation {noun} [rel.]

Context sentences for "ofiara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish15-20% młodzieży europejskiej padło ofiarą prześladowania przez Internet.
15-20% of European young people have suffered harassment on the Internet.
PolishGranice nie są zamknięte i wcale nie padliśmy ofiarą inwazji imigrantów!
There are no sealed borders and we are not being invaded by immigrants!
PolishW chwili, gdy rozmawiamy na te niezmiernie poważne tematy, kobiety padają ofiarą napaści.
As we debate these extremely serious matters, women are being assaulted.
PolishRok temu ponownie padła ofiarą przemocy, została obrabowana, pobita i zgwałcona.
She was abused once more a year ago - robbed, beaten and raped.
Polish22 razy większe jeśli oskarżony jest czarnoskóry, a ofiara biała.
And yet, there is this disconnect. ~~~ Well I believe that our identity is at risk.
PolishZróbmy to, aby kobiety mogły zacząć nowe życie - nawet, gdy padną ofiarą handlu ludźmi.
Do this so that women can have a life - after people trafficking.
PolishWyobraź sobie, że jesteś ofiarą gwałtu i wychowujesz chłopca.
Imagine that you've been raped and you're bringing up a boy child.
PolishWłochy padają ofiarą prawdziwego drenażu mózgów.
Mr President, Italy is suffering a real brain drain.
PolishAlbowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie.
For every one shall be salted with fire.
Polish250 zakładników padło ofiarą nieludzkiego i poniżającego traktowania, a ich sytuacja pogarsza się.
The 250 hostages have suffered an inhuman and degrading treatment, and their situation is getting worse.
PolishW jaki sposób możemy zagwarantować, że ludzie wydalani tak bezceremonialni nie padną ofiarą represji?
How can we guarantee that there will be no repression when we unceremoniously return people in this way?
PolishTo wstyd, że Parlament nadal nie zabrał głosu w sprawie tego przestępstwa, którego padłem ofiarą.
It is a shame that Parliament still has not voiced any opinion on this crime, which was committed against me.
PolishDostają pierwszorzędną pomoc doraźną, szybciej niż ofiara wypadku samochodowego w dużym mieście USA.
Now we've got F18s and F22s, and if somebody loses an arm, we give them a plastic stick with a hook on it."
PolishZbyt często słyszy się o placówkach edukacyjnych które padły ofiarą wandalizmu, przemocy czy włamań.
Far too often we hear about educational facilities that have been exposed to vandalism, violence or burglary.
PolishTrzeba robić wszystko, by nie stać się ofiarą tych zachowań.
I do want to leave you with one positive thought.
PolishWłaściwa realizacja naszych działań zewnętrznych nie powinna paść ofiarą sporu między instytucjami.
Proper implementation of our external actions should not be taken hostage by a dispute between the institutions.
Polishwspierać szczodrze ubogich w nadziei, że ofiara zwróci się stokrotnie
to cast one’s bread upon the waters
PolishTo był nieuzasadniony atak, którego ofiarą padli cywile i który zniszczył i tak już bardzo kruche porozumienia.
It was an unjustifiable attack, which struck at civilians and shattered already highly fragile agreements.
PolishDzięki Bogu w Austrii od wielu lat nie padliśmy ofiarą ataków terrorystycznych.
(DE) Madam President, in Austria we have, thank goodness, not been subjected to terrorist attacks for many years.
PolishCo sekundę jedna osoba pada ofiarą bakterii gruźlicy.
Over 95% of cases occur in developing countries.