"ogół" English translation

PL

"ogół" in English

PL ogół
volume_up
{masculine}

ogół (also: ludzie)
Ci młodzi ludzie, gdy z nimi rozmawiałam, byli na ogół przygnębieni, apatyczni, lub zgorzkniali i wściekli.
And these young people, when I talk to them, basically they were either depressed or apathetic, or bitter and angry.
Naród tybetański żył odseparowany od reszty świata i w gruncie rzeczy w historii na ogół cieszył się swoją niepodległością.
The Tibetan people lived in isolation from the rest of the world and essentially enjoyed independence throughout the course of history.
Szefie, nikt nie przypuszczał, że tu na dole w ogóle będą ludzie.
Commander, there were not supposed to be people down here.
ogół (also: całostka)
ogół (also: całokształt)

Context sentences for "ogół" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishReakcje niepożądane niehematologiczne mają na ogół nasilenie łagodne lub umiarkowane.
Non-haematological adverse reactions are generally mild to moderate in severity.
PolishMaksymalne stężenie w osoczu na ogół osiągane jest w ciągu 6- 8 godzin po podaniu.
Maximum plasma concentration is generally achieved 6 to 8 hours after administration.
PolishNa ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Ebixa nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.
In general, taking too much Ebixa should not result in any harm to you.
PolishDocelowe stężenie w osoczu jest na ogół osiągane w okresie 3 do 5 miesięcy.
The target plasma concentration is usually reached within a period of 3 to 5 months.
PolishNa ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Axura nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.
In general, taking too much Axura should not result in any harm to you.
PolishMakrolidy uznaje się na ogół za czynniki bakteriostatyczne i mykoplazmastatyczne.
Macrolides are generally considered bacteriostatic and mycoplasmastatic.
PolishNa ogół opisywano zaburzenia widzenia jako lekkie lub o umiarkowanym nasileniu.
Phosphenes were generally reported to be of mild to moderate intensity.
PolishUnia Europejska respektuje na ogół postępowania sądowe państw trzecich.
The European Union generally respects the court proceedings of third countries.
PolishNa ogół ustępowały one bez następstw po obniżeniu dawki lub odstawieniu leku.
Generally, these resolved without sequelae on dose reduction or withdrawal of treatment.
PolishLek MabThera jest na ogół stosowany w połączeniu z innym lekiem nazywanym metotreksatem.
MabThera is usually taken together with another medicine called methotrexate.
PolishNa ogół zwiększenie ekspozycji było umiarkowane i nie wymagało dostosowania dawki leku.
Generally the increase was modest and not large enough to warrant dosage adjustment.
PolishDostępne dane sugerują, że lakozamid na ogół wywołuje niewiele interakcji lekowych.
Data generally suggest that lacosamide has a low interaction potential.
PolishWartości końcowego okresu półtrwania eliminacji na ogół wynosiły od jednej do trzech godzin.
Terminal elimination half-life values were generally between one and three hours.
PolishNiedobór chlorków jest na ogół niewielki i zazwyczaj nie wymaga leczenia.
Chloride deficit is generally mild and usually does not require treatment.
PolishPrzerwanie stosowania leku MIRCERA Leczenie lekiem MIRCERA jest na ogół długotrwałe.
If you stop using MIRCERA Treatment with MIRCERA is normally long-term.
PolishNajwiększy ciężar ponoszą na ogół bliscy i członkowie rodziny chorego.
The greatest burden usually falls on patients' relatives and family members.
PolishTe kraje mają na ogół niezwykle wrażliwe polityki w tych obszarach.
Developing countries generally have extremely fragile policies on these things.
Polishc Na ogół preparat ZIMULTI 20 mg nie miał znamiennego wpływu na cholesterol całkowity ani na
Generally ZIMULTI 20 mg had no significant effect on Total-C or LDL-C levels.
PolishNa ogół leczenie powinno być kontynuowane przez co najmniej 7 dni po ustąpieniu objawów.
In general, treatment should continue for at least 7 days after resolution of symptoms.
PolishNa ogół odpowiedź przeciwciał pacjenta na szczepionki będzie osłabiona.
Generally, the patient's antibody response to vaccines may be decreased.