PL ogromny
volume_up
{adjective masculine}

Branża samochodowa ma ogromny potencjał w zakresie rozwiązań ekologicznych.
In the automotive sector there is an enormous potential for moving in a green direction.
Dalszy rozwój infrastruktury mógłby zapewnić Chorwacji ogromny potencjał.
Further development of its infrastructure could provide enormous potential to the country.
Moim zdaniem problem jest ogromny i trzeba go zdefiniować ilościowo.
In my view, this problem is enormous but we need to have it quantified.
ogromny (also: wielki, olbrzymi)
volume_up
huge {adj.}
To ogromny potencjał prądotwórczy, przenośny potencjał prądotwórczy.
that's a huge power-generating capability, a mobile power-generating capability.
Ogromny wzrost elektronicznych śmieci jest tego najbardziej widocznym przykładem.
The huge growth in electronic waste is the most visible example of this.
Weterynarz odkrył to, ogromny, krwawiący nowotwór przy podstawie penisa Kimbo.
He discovered this, a huge bleeding tumor at the base of Kimbo's penis.
Czystki w Sądzie Najwyższym wyrządziły ogromną szkodę dla systemu podziału władzy w Pakistanie.
The scrapping of the Supreme Court did immeasurable damage to the separation of power systems within Pakistan.
Dlatego będzie ona źródłem ogromnego stresu i cierpienia młodych ludzi, właśnie tych osób, które ta ustawa ma teoretycznie chronić.
It will therefore lead to immeasurable distress and suffering by young people, the very people that this law is designed to protect.
Fakt, że dotyczy on głównie kobiet i dzieci, czyni ten ogromny biznes jeszcze bardziej nieludzkim.
The fact that it mostly concerns women and children makes this immense business all the more inhumane.
Szkody wyrządzone naszemu współczesnemu społeczeństwu komunikacyjnemu są ogromne.
The damage done to our modern communication society is immense.
W każdym z krajów znajdujących się na ścieżce rozwoju obserwujemy ogromny wzrost popytu.
Each of the countries that are on the path of development have an immense growth in demand.
ogromny (also: wielki)
ogromny (also: kolosalny)
ogromny (also: wygórowany, wyśrubowany)
Koszty zatrzymywania osób ubiegających się o azyl są wprost ogromne.
The cost of detaining asylum seekers is prohibitive.
ogromny
volume_up
slashing {adj.} [Austr.]
volume_up
terrific {adj.} (huge)
Wykonał on ogromną pracę i mam szczerą nadzieję, że niedługo wróci do zdrowia.
He has done terrific work and I sincerely hope he gets well soon.
Studiując geologię, można zobaczyć wydarzenia z przeszłości. ~~~ W ziemi zachodziły ogromne zmiany.
When you study geology, you can see what's happened in the past, and there were terrific changes in the earth.
Dlatego myślę, że organizacje takie jak TED, lub Extreme Ice Survey mają potencjalnie ogromny wpływ na naszą percepcję i uczestnictwo.
And that's where I think organizations like TED, like the Extreme Ice Survey can have a terrific impact on human perception and bring us along.
Jestem pewien, że nam się uda i pokonamy te ogromne wyzwania.
I am confident that we will succeed and overcome the formidable challenges.
Myślę, że system celny ma przed sobą ogromne wyzwania.
I believe the customs system faces formidable challenges in the coming years.
W Europie stoimy w obliczu ogromnego wyzwania polegającego na jak najszybszym inwestowaniu jak największych pieniędzy w nowe, szybkie sieci szerokopasmowe.
We in Europe face the formidable challenge of investing as much as possible as quickly as possible in these new high-speed broadband networks.
ogromny (also: mocny, silny, ciężki, masywny)
volume_up
hefty {adj.}
Zbliżył się z ogromną prędkością, roztrzaskał się o ziemię i eksplodował z siłą podobną do bomby nuklearnej o sile rzędu 20 megaton -- naprawdę potężnej bomby.
It came in at speeds that were tremendous, slammed into the ground, blew up, and exploded with the energy of roughly a 20-megaton nuclear bomb -- a very hefty bomb.
Mam ogromny zaszczyt zaprezentować je Wam jako pierwszym.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
Nastąpił tam również ogromny wzrost temperatury.
And there's been a tremendous increase in the temperature up there.
I według mnie wszystkie dzieci mają ogromny talenty.
And my contention is, all kids have tremendous talents.
ogromny (also: gigantyczny)
volume_up
mighty {adj.} [coll.]
ogromny (also: pokaźny, wielki, duży, szeroki)
volume_up
large {adj.}
Z całą pewnością będzie on ogromny i bardzo znaczący dla Malty.
For sure it will be large and very significant for Malta.
Reakcją na karę śmierci był ogromny szok, nawet w krajach zamieszkałych przez duże populacje muzułmanów.
This death sentence came as an enormous shock, even in countries with a large Muslim population.
Jest to ogromny, obiecujący region o dużej populacji i należy wesprzeć jego rozwój gospodarczy.
It is a large region, with a high population, which is promising and must be helped towards economic growth.

Context sentences for "ogromny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW Unii Europejskiej (UE) ciągle istnieje ogromny rynek pracy nierejestrowanej.
The European Union (EU) continues to have an extensive undeclared labour market.
PolishPoza tym mój ogromny niepokój budzi proponowana ocena winy w sprawach rozwodowych.
I am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
PolishOznacza to oszczędność, zwiększenie funkcjonalności i ogromny potencjał integracyjny.
That means cost savings, increased functionality and vast integration potential.
PolishJest to więc zatem ogromny problem na terenie całej Wspólnoty Europejskiej.
So this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
PolishJestem przekonany, że negocjacje będą miały ogromny wpływ na wiele obszarów polityki.
I am convinced that the negotiations will impact greatly on many areas of policy.
PolishPomogło to Serbii uczynić również ogromny krok na drodze do integracji europejskiej.
This has also helped Serbia take a major step on the road to European integration.
PolishSytuacja, do jakiej doszło w Calais, stanowi ogromny problem polityczny Unii.
The situation unfolding in Calais is a major political problem for the Union.
PolishJako zaprzysięgły hellenofil uważam, że Grecja wniosła ogromny wkład w naszą Unię.
As a confirmed philhellene, I believe Greece has contributed massively to our Union.
PolishOsobiście wykonał pan dobrą robotę i zyskał pan ogromny szacunek.
Prime Minister, you personally have done a good job and gained a great deal of respect.
PolishCzynniki te mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i spójność społeczną.
These factors make a vital contribution to economic growth, social cohesion.
PolishEnergia jądrowa ma ogromny potencjał, który może służyć Europie, ale musimy być realistami.
Nuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic.
PolishW Irlandii Północnej import miał ogromny wpływ na przemysł mleczarki i hodowlę bydła.
In Northern Ireland, the dairy and beef industry has been greatly affected by imports.
PolishXX wieku i dlatego ogromny kryzys, który nas dotknął był dla nas istotną lekcją.
Therefore, we have learnt some lessons from the major crisis that we have just experienced.
PolishPonadto nasza branża turystyczna działająca nad morzem ma ogromny potencjał wzrostu.
Furthermore, our coastal tourism sector also has great growth potential.
PolishPrzykład Serbii pokazuje, że skutkiem jest ogromny napływ osób ubiegających się o azyl.
The example of Serbia showed us that the result was a great influx of asylum seekers.
PolishOczywiście powiedział to nam w sposób dyplomatyczny, za co mam dla niego ogromny szacunek.
That is what he told us in his diplomatic way, for which I have the utmost respect.
PolishW związku z tym nadchodzące zmiany będą miały ogromny wpływ na parlamenty krajowe.
So national parliaments are greatly affected by the changes afoot.
PolishJak TIK mogą wnieść tak ogromny wkład w przekształcenie naszej gospodarki?
How can ICTs make this major contribution to transforming our economy?
PolishPodpływamy do zatoczki w nadmuchiwanym pontonie, a tam ogromny lampart morski.
So we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
PolishAle to znaczy, że wszystko co możemy z tym zrobić znaczy bardzo niewiele a koszt będzie ogromny.
But it's saying that what we can do about it is very little, at a very high cost.