"ojcowski" English translation

PL

"ojcowski" in English

PL ojcowski
volume_up
{adjective masculine}

ojcowski (also: dobroduszny, dobrotliwy)
ojcowski
ojcowski (also: ze strony ojca)

Context sentences for "ojcowski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUrlop ojcowski i rodzicielski zostaną uregulowane w osobnej dyrektywie.
Paternity and parental leave will be dealt with in another directive.
PolishW szwedzkiej wersji poprawki nr 125 stwierdza się, że urlop ojcowski powinien być pełnopłatny.
The Swedish version of Amendment 125 states that paternity leave should be on full pay.
PolishDrugą kwestią, którą chciałam poruszyć, jest urlop rodzicielski, ojcowski i adopcyjny.
My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
PolishWłaśnie w tej dyrektywie należy połączyć urlop ojcowski z macierzyńskim.
It is here in this directive that paternity leave and maternity leave must be brought together.
PolishUważamy, że urlopy macierzyński i ojcowski powinny być powiązane.
We consider that maternity leave must be linked to paternity leave.
PolishNiektóre państwa mają urlop macierzyński, niektóre mają również urlop ojcowski, a inne znów urlop rodzicielski.
Some countries have maternity leave, some have paternity leave as well, and some have parental leave.
PolishJa nie rozumiem, dlaczego ludzie twierdzą, że urlop ojcowski nie wpływa korzystnie na zdrowie pracujących matek.
I do not understand why people say that paternity leave does not benefit the health of working mothers.
PolishJeśli naprawdę chcemy dążyć do prawdziwej równości, należy wprowadzić urlop ojcowski na szczeblu europejskim.
If we truly wish to move towards real equality, then paternity leave must be introduced at European level.
PolishPonadto, panie komisarzu, z pewnością zdaje pan sobie sprawę, że urlop ojcowski trafił już do ustawodawstwa krajowego wielu państw członkowskich.
Furthermore, Commissioner, you cannot be unaware that paternity leave already exists in the national legislation of many Member States.
PolishBelgowie mogą wprowadzić 20-tygodniowy, pełnopłatny urlop ojcowski już od jutra, jeżeli tylko będą mieli rząd.
The Belgians can introduce 20 weeks' fully paid paternity leave tomorrow if they have a government; there is nothing stopping them from doing so.
PolishUrlop ojcowski to nie tylko istotny sygnał, że za dziecko odpowiedzialni są oboje rodzice, lecz rozwiązanie to ma również inne pozytywne skutki.
Paternity leave not only sends an important signal that children are the responsibility of both parents, but also has other positive consequences.
Polishurlop ojcowski
PolishProponuję zatem, by dwutygodniowy urlop ojcowski był obowiązkowy, niezbywalny i w 100% płatny, bez utraty jakichkolwiek praw związanych z zatrudnieniem.
I therefore propose that two weeks' paternity leave should be mandatory, non-transferable and paid at 100%, without the loss of any professional rights.
PolishRówne możliwości na rynku pracy oznaczają, że musimy mieć dyrektywę w sprawie urlopu macierzyńskiego, w której znajdzie się również - mam nadzieję - urlop ojcowski.
Equal opportunities on the labour market mean that we must have the Maternity Leave Directive - which I hope will also include paternity leave.
PolishPrzegłosowanie w komisji kompromisu skracającego urlop ojcowski z czterech do dwóch tygodni jest krokiem naprzód; dlaczego jednak urlop ten ma być obowiązkowy?
The vote in committee for the compromise of reducing paternity leave from four to two weeks is a step forward; but why should paternity leave be obligatory?
PolishUrlop ojcowski należy regulować w powiązaniu z systemem urlopu rodzicielskiego, a nie w powiązaniu z urlopem rozumianym jako okres rekonwalescencji po ciąży i urodzeniu dziecka.
Paternity leave needs to be regulated in connection with the system for parental leave, and not in connection with leave in the sense of recovering from pregnancy or childbirth.