PL

określać [określam|określałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Powinien on również jasno określać, jakie środki dopuszczalne są w walce z aktami terroru.
It should also clearly define which measures are acceptable in the battle to prevent acts of terror.
Cele Łotwy możemy określać i realizować jedynie, jeśli odpowiadają one wspólnej wizji przyszłości Europy.
We can define and achieve Latvia's goals only if they match Europe's common vision of the future.
Określają one wyraźne wymagania w zakresie wydawania zezwoleń dla instalacji przemysłowych.
These define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Rozumie się samo przez się, że w podobnych umowach o wolnym handlu powinniśmy określać klarowne wymogi środowiskowe.
It goes without saying that we should lay down clear environmental requirements in these free trade agreements.
określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swe zadania,
lay down guidelines within which the Commission is to work;
Nie uważam, że określanie środków kontroli cen należy do naszych zadań.
I do not believe that it is our job to lay down price control measures.
Jednakże REACH określa i rejestruje jedynie 30000 najczęściej używanych chemikaliów - tych o największej objętości.
However, REACH evaluates and registers only the 30 000 most commonly used chemicals, those with the highest volume.
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać strony i rodzaj umowy, warunki pracy i płacy, a w szczególności:
An employment contract should be concluded in writing ; it should name the parties, specify the type of contract, and in particular:
Czas trwania leczenia lekiem { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } 10 mg jest określany przez lekarza.
The duration of treatment with { PRODUCT NAME } 10 mg is determined by your doctor.
Czas trwania leczenia lekiem { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } 20 mg jest określany przez lekarza.
The duration of treatment with { PRODUCT NAME } 20 mg is determined by your doctor.
volume_up
to set out {vb} (sth/state, explain)
W przedmiotowym sprawozdaniu nie tylko określamy strategie polityczne, które chcemy realizować.
In this report, we do not only set out the policies we want to achieve.
Przejrzyście i dobitnie określają one pryncypialne stanowisko w krytycznych kwestiach.
These set out a principled position on a number of crucial issues in a clear and determined manner.
Określają one gospodarcze i prawne warunki uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej.
The criteria set out the economic and legal preconditions for countries to participate successfully in Economic and Monetary Union.
określać (also: określić)
Należy sprecyzować, że wniosek ten nie określa warunków przyjmowania obywateli państw trzecich.
It is important to note that this proposal does not stipulate the conditions for admitting third-country nationals.
Nie mamy absolutnie zamiaru określać, jak powinny przebiegać polowania, nie chcemy interweniować w kwestie związane z kontrolą nad zwierzyną łowną.
It is absolutely not our intention to stipulate how hunting is to be carried out; we do not intend to intervene in game management.
Myślę, że żadna ze stron nie powinna określać warunków ratyfikacji tych protokołów, które są zgodne z interesami zarówno ludności tureckiej, jak i armeńskiej.
I think that neither side should stipulate conditions for ratifying these protocols which are in the interest of both the Turkish and Armenian peoples.
2. linguistics
Oni nigdy tak naprawdę... oni nigdy tak naprawdę nie skodyfikują tego, nie zakwalifikują tego bądź nie określą ilościowo, i nie powiedzą: "Oto, w co wierzę.
They never really codify it or qualify it or quantify it, and say, "This is what I believe in.
    Rada Prezesów, stanowiąc większością kwalifikowaną głosów przewidzianą w artykule 10 ustęp 3, określa wymaganą wysokość i sposoby objęcia kapitału.4.
The Governing Council, acting by the qualified majority provided for in Article 10(3), shall determine the extent to which and the form in which the capital shall be paid up.4.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości określa, na jakich warunkach osoby prywatne lub reprezentujące je stowarzyszenia mogą ubiegać się o unieważnienie decyzji podjętej przez Komisję.
The European Court of Justice specifies under which conditions individuals, or the associations representing them, are qualified to request the annulment of a decision taken by the Commission.

Context sentences for "określać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInnymi słowy, nie chcemy określać, jakich poziomów wielkości emigracji oczekujemy.
In other words, we do not want to specify what the levels of immigration should be.
PolishUmowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
These agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
PolishDawkowanie tych leków należy określać na podstawie reakcji pacjenta.
The dosage of these medicines should be determined by the patient's response.
PolishTaki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.
It must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
PolishTaki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.
It must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
PolishPrawodawstwo nie powinno w sposób szczegółowy określać sposobu realizacji tych celów.
Legislation should not regulate in detail how this should happen.
PolishZgadzam się z tym, że państwa członkowskie powinny nadal określać zasady hazardu on-line.
I agree that individual Member States should continue to determine the rules for internet gambling.
PolishMusi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.
It must state all the grounds and specify how they can appeal and by when.
PolishDlaczego musimy określać ograniczenia dotyczące szczególnej głębokości?
Why do we have to provide for a specific depth restriction?
PolishPowinien on również jasno określać, jakie środki dopuszczalne są w walce z aktami terroru.
It should also clearly define which measures are acceptable in the battle to prevent acts of terror.
PolishGlobalizacja będzie w coraz większym stopniu określać kształt naszej polityki.
Globalisation will increasingly shape our politics.
PolishTo jest wiek XXI, i pracujemy - nie chciałbym określać godzin - ale pracujemy cały czas.
This is the 21st century, and we work - I would not like to specify the hours - but we work all the time.
PolishBez euro nie można wprowadzić odpowiednich ograniczeń dla celów, które możemy sami określać.
There can be no appropriate restrictions on the objectives that we can set ourselves without the euro.
PolishWszystko to należy uwzględnić w przyszłości, tak byśmy rzeczywiście wiedzieli, jak określać nasze cele.
All of this must be included in future so that we will really know how to set our objectives.
PolishKomisja musi uważnie monitorować zgodność i w razie konieczności określać dodatkowe wymagania.
The Committee must closely monitor compliance and, where necessary, prescribe additional requirements.
PolishPrzy pomocy tego systemu, możemy określać moc leków na raka.
And using this system, we can test the potency of cancer drugs.
PolishCele Łotwy możemy określać i realizować jedynie, jeśli odpowiadają one wspólnej wizji przyszłości Europy.
We can define and achieve Latvia's goals only if they match Europe's common vision of the future.
PolishReklama musi określać zużycie i oszczędność energii.
Any advert must indicate energy consumption and energy savings.
PolishPowinna jasno określać, jakie podmioty i na jakich warunkach mogą prowadzić działalność w tym sektorze.
It should clearly identify which actors are able to operate in this domain and under which conditions.
PolishPo pierwsze, EBC może teraz określać ilościowo dług państwowy.
Firstly, the ECB can now monetise sovereign debts.