"określenie" English translation

PL

"określenie" in English

PL określenie
volume_up
{neuter}

określenie (also: pojęcie, kres, termin)
volume_up
term {noun}
Dla takich osób określenie "pozornie samozatrudniony” byłoby bardziej odpowiednie.
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
Ochrona międzynarodowa to zakamuflowane, eufemistyczne określenie azylu.
Mr President, international protection is a coded and euphemistic term for asylum.
Ramy te pozwalają na określenie celu opartego na wizji długookresowej.
This framework allows for the development of an ambition grounded in a long-term vision.
określenie (also: apelacja, nazwa, termin)
określenie (also: oznaczanie)
określenie (also: uznanie, desygnowanie)
Dla innych związków można stworzyć inne określenie ważne na mocy prawa.
Another legally accepted designation can be found for other partnerships.
określenie (also: wyważenie)
określenie (also: denominacja, nominał)

Context sentences for "określenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOkreślenie „ pierwotna ” oznacza, że nie ustalono przyczyny hipercholesterolemii.
Primary means that the hypercholesterolaemia does not have any identifiable cause.
PolishW tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.
In this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.
PolishPo drugie, powinniśmy zapewnić określenie celów w zakresie przeciwdziałania ubóstwu.
Secondly, we should ensure that we have specific targets for combating poverty.
PolishNiezbędne jest tutaj wyraźne określenie, co można uznać za szczególne okoliczności.
Here, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
PolishOkreślenie "młodzi ludzie” nie pojawia się ani razu w tych ogólnych wytycznych.
The phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
PolishNajwiększym wyzwaniem dotyczący przedmiotowej zmiany jest określenie zakresu dyrektywy.
The key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
PolishWażne jest również określenie funkcji koordynatora do walki z terroryzmem.
It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
PolishOkreślenie tożsamości osoby jest warunkiem wstępnym wielu z tych polityk.
Determining a person's identity is a precondition for many of these policies.
PolishDlatego też Komisja bardzo mocno naciska na określenie bardzo jasnych celów.
The Commission is therefore pushing very hard to have very clear targets.
PolishWydaje mi się, że to trafne określenie.
Somebody called it a 'breakthrough', and I think that is just the right word.
PolishOkreślenie dawki Rebetol roztwór doustny jest dostępny w stężeniu 40 mg/ ml.
Dose to be administered Rebetol oral solution is supplied in a concentration of 40 mg/ml.
PolishBardzo ważne jest określenie priorytetów dotyczących ogólnoświatowej umowy.
The setting of priorities for a global agreement is extremely important.
PolishW rezultacie nie jest możliwe dokładne określenie częstości występowania tych
As a result, the frequencies of these adverse drug reactions cannot be reliably determined.
PolishW takich warunkach nawet samo określenie "wybory” jest nieadekwatne do rzeczywistości.
In such conditions, even the very expression 'elections' does not correspond to reality.
PolishTak więc w tym kontekście określenie "emerytalna bomba zegarowa” istotnie jest prawdziwe.
So, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
PolishTo ilościowe określenie zmian również dowodzi, że nastąpiła poprawa.
This quantification of changes also shows that there has been an improvement.
PolishW tym kontekście niezwykle ważne jest jasne określenie priorytetów.
In this regard, the clear identification of priorities is extremely important.
PolishMS: Określenie "technologia" nie pasuje do czegoś, co ludzie nakładają pod pachę.
MS: Technology's not the way you want to describe something somebody's putting in their armpit.
PolishOstatecznie w gestii każdego państwa leży określenie, jakie osoby są jego obywatelami.
It is ultimately a matter for each EU country to determine which persons are its nationals.
PolishRzecz jasna póki co nie jest możliwe określenie, kiedy rozpocznie się drugi etap.
For the time being, it is, of course, impossible to say when the second stage will be introduced.