PL

określony {adjective masculine}

volume_up
określony (also: pewny, ustalony, pewien, jakiś)
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
choroby oczu, takie jak określony rodzaj jaskry (podwyższone ciśnienie w oku),
You have eye problems such as certain kinds of glaucoma (increased pressure in the eye).
Wygląda, jakbyśmy niemal byli zbudowani, by mylić się w określony sposób.
It feels like we might almost just be built to make errors in certain ways.
określony
Leży to w interesie zarówno społeczeństwa, jak i konsumentów, aby przy podejmowaniu tego zagadnienia zademonstrować przywództwo oraz jasny i określony kierunek.
It is in the interest of both the public and of consumers that leadership and clear and definite direction be shown when tackling this issue.
Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.
Each Commissioner is assigned responsibility for specific policy areas by the President.
Wprowadzamy także wymóg wykorzystywania środków pieniężnych na określony cel.
We are also introducing a requirement that the monies should be used for a specific purpose.
Istnieją inne możliwości: możliwe jest wprowadzenie ceł na produkty przekraczające określony poziom emisji.
There are other options: duties can be imposed on products that exceed specific emissions.

Context sentences for "określony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZakres inicjatywy europejskiej nie został jednak jeszcze ostatecznie określony.
The scope of the citizens' initiative, however, is not yet cut and dried.
PolishNasza partia miała po prostu pewien określony pogląd na środki, jakie należałoby zastosować.
Our party simply had a perception of the measures that should have been applied.
PolishStatut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest określony w Protokole.
The Statute of the Court of Justice of the European Union shall be laid down in a Protocol.
PolishZgodnie z obowiązującym prawodawstwem zakres odpowiedzialności nie jest jasno określony.
Under the current legislation, there are no clear lines of responsibility.
PolishPlan działań określony w tej polityce obejmuje szereg działań w tym zakresie.
The European Neighbourhood Policy action plans cover a wide range of issues in this regard.
PolishNie możemy mieć pewności, lecz z pewnością musimy mieć określony stopień stabilności.
We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.
PolishChciałbym zwrócić pańską uwagę na próg określony dla Funduszu Solidarności UE.
Minister, could I direct you to the entry threshold under the EU Solidarity Fund.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used OptiSet must be discarded as required by your local authorities.
PolishZużytych wstrzykiwaczy SoloStar należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used SoloStar must be discarded as required by your local authorities.
PolishZużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Discard your used SoloStar as required by your local authorities.
PolishObejmuje to ściśle określony zakres uprawnień i wsparcie finansowe dla nadawców publicznych.
That includes a clearly defined remit and funding for public broadcasting.
PolishProfil farmakokinetyczny został określony po podaniu doustnym.
The pharmacokinetic profile has been characterized following oral administration.
PolishPowinniśmy również uznać plan działania Komisji i wyraźnie określony termin.
We should also acknowledge the Commission's action plan and the clear deadline that has been set.
Polishwprowadzenie maksymalnego czasu trwania zatrudnienia na czas określony;
the maximum total duration of fixed-term contracts or relationships;
PolishMusi on opierać się o te same kryteria i posiadać bardzo wyraźnie określony system monitoringu.
It must be based on the same criteria and have a very clearly defined monitoring system.
PolishKiedy rynek zostanie odpowiednio określony trzeba będzie rozstrzygnąć kwestię dominacji.
Once the market has been properly identified, the question of dominance would have to be assessed.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy się pozbywać w sposób określony przez lokalne władze.
Discard your used OptiSet as required by your local regulations.
PolishCzy mógłby pan podkreślić, że mamy tu określony porządek obrad?
Please could you point out that we have an agenda with separate items.
Polishustalenia maksymalnej liczby następujących po sobie umów na czas określony.
the number of renewals of such contracts or relationships.
PolishKomunizm jest określony jako tyrania, małżeństwo to jest wreszcie związek kobiety i mężczyzny.
Communism is described as a tyrant, and marriage is at last a union between a woman and a man.