"okres" English translation

PL

"okres" in English

PL okres
volume_up
{masculine}

1. general

okres (also: przedział, przeciąg, epoka, etap)
volume_up
period {noun}
Jest okres przejściowy i okres ten opiera się na większej solidarności.
There is a transition period, and this transition period is funded by an increase in solidarity.
Stawka w negocjacjach budżetu na następny okres programowania jest wysoka.
There is a lot at stake in the budget negotiations for the next programming period.
Tego rodzaju okres jest istotny, lecz pełne siedem lat to byłby zbyt długi okres przejściowy.
Such a period is essential, but a full seven years would be an excessively long transitional period.
Środek ten można znaleźć w sierści przez cały okres leczenia.
It can be found in the hair coat throughout the treatment interval.
Okres bez plastra zaczyna się dwudziestego drugiego dnia i trwa siedem dni.
The patch-free interval starts on day 22 and lasts for seven days.
Ogólnie, okres remisji wynosił 7 miesięcy (2 do 16 miesięcy).
Overall, the disease-free interval was 7 months (2 to 16 months).
okres (also: pora roku, sezon, czas)
volume_up
season {noun}
Dwutygodniowa redukcja okresu połowów oznacza znaczący spadek obrotu dla rybaków.
A two-week reduction in the fishing season means a significant drop in turnover for fishermen.
Najzimniejszy okres wegetacji w przyszłości, będzie cieplejszy, niż najcieplejszy z przeszłości.
The coldest growing seasons of the future, hotter than the hottest of the past.
Przykładowo w przypadku producenta zabawek w okresie zakupów świątecznych mogą wystąpić następujące zmiany:.
For example, a toy manufacturer might experience the following changes during the holiday shopping season:
okres (also: zmiana, urok, zauroczenie, czar)
volume_up
spell {noun}
To szczególnie cenne po pięcioletnim jałowym okresie, jeśli chodzi o komunikowanie przez nią europejskiej polityki konkurencji.
That is particularly gratifying after a five-year barren spell in the communication of European competition policy on the part of the European Commission.
Ponadto zmiany klimatyczne w naszych krajach oznaczają intensywniejsze deszcze, dłuższe okresy suszy oraz słabsze opady śniegu.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
okres
volume_up
stint {noun}
okres (also: passa)
volume_up
streak {noun} (period)
okres (also: czas)
W środę David Christian wyjaśniał nam, jak krótką chwilę reprezentuje sobą rasa ludzka w okresie istnienia wszechświata.
On Wednesday, David Christian explained to us what a tiny instant the human race represents in the time-span of the universe.
okres
volume_up
patch {noun} [coll.]
Okres bez plastra zaczyna się dwudziestego drugiego dnia i trwa siedem dni.
The patch-free interval starts on day 22 and lasts for seven days.
U niektórych kobiet w okresie niestosowania plastra, nie występuje krwawienie z odstawienia.
In some women withdrawal bleeding may not occur during this patch free period.
W przypadku odklejenia się plastra, należy nakleić nowy plaster na pozostałą część 24- godzinnego okresu do podania następnej dawki.
In the event that a patch should fall off, a new patch should be applied for the remainder of the 24 hour dosing interval.

2. "trwania"

okres (also: trwanie, czas trwania, czas)
Przez cały okres trwania terapii należy zaniechać karmienia piersią.
Breastfeeding must be discontinued for the duration of therapy.
Okres trwania leczenia zależy od ryzyka powikłań i oficjalnych zaleceń.
The duration of treatment depends on the risk of complications and official recommendations.
Podczas badań klinicznych okres utrzymywania się skuteczności był różny.
In clinical studies the duration of effect was variable.

3. "czasu"

okres
okres (also: skala czasowa)
Jeżeli okres transpozycji upłynął, to energicznie tę transpozycję egzekwowaliśmy.
Where the transposition period has lapsed, we have also been vigorous in enforcing transposition.
Ponieważ między kolejnymi czynami może upłynąć dłuższy czas, informacje o skłonnościach do popełniania takich przestępstw powinny być przechowywane przez długi okres.
Since extended periods of time can lapse between offences being repeated, information on tendencies to commit such crimes should be kept on record over the long term.

4. anatomy: "miesiączka"

okres
volume_up
monthlies {pl} [coll.]

Context sentences for "okres" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKlirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.
Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.
PolishKońcowy okres półtrwania jest długi (wartość populacji końcowej fazy eliminacji:
The terminal half-life is long (population value of the terminal elimination phase:
PolishU pacjentów bez czynności nerek, okres półtrwania eliminacji wynosi 34 godziny.
In functionally anephric patients the elimination half-life is about 34 hours.
PolishU pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony.
The half-life of amlodipine is prolonged in patients with hepatic impairment.
PolishIm wcześniej kobieta wejdzie w okres menopauzy, tym większe jest ryzyko osteoporozy.
The earlier a woman reaches the menopause, the greater the risk of osteoporosis.
PolishU zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin.
In healthy subjects, the mean half-life in whole blood is approximately 43 hours.
PolishOkres półtrwania w fazie eliminacji oszacowano odpowiednio na 1, 2 i 2, 4 godziny.
The elimination half-life was estimated to be 1.2 and 2.4 hours, respectively.
PolishŚredni okres półtrwania hydrochlorotiazydu wynosi prawdopodobnie 5- 15 godzin.
The mean plasma half-life of hydrochlorothiazide reportedly ranges from 5-15 hours.
PolishU świń okres połowicznego wydalania obu substancji wynosi około 2, 5 godziny.
In pigs, elimination half-life for both substances is approximately 2.5 hours.
PolishPo doustnym podaniu tabletek maksymalny okres usuwania z krwi wynosił 1, 7 h.
After oral administration of tablets, the terminal half-life from blood was 1.7 h.
PolishCzłonkowie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego są mianowani na okres pięciu lat.
The members of the Economic and Social Committee shall be appointed for five years.
PolishW dwóch z badań działania leku utrzymywały się przez okres do 52 tygodni.
The medicine's effects were maintained for up to 52 weeks in two of the studies.
Polish    Członkowie Trybunału Obrachunkowego są mianowani na okres sześciu lat.
The members of the Court of Auditors shall be appointed for a term of six years.
PolishOkres karmienia piersią Nie badano wydzielania worykonazolu do mleka matki.
Lactation The excretion of voriconazole into breast milk has not been investigated.
PolishW badaniach klinicznych oceniano stosowanie tabletek przez okres do 14 dni.
In clinical trials the tablets have been studied for up to 14 days treatment.
PolishLek Dynastat stosuje się tylko przez krótki okres i wyłącznie przeciwbólowo.
You will only be given Dynastat for short periods, and only for pain relief.
PolishU takich dzieci należy monitorować oddech przez okres do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishMusimy zrozumieć, że odpady te mają okres aktywności trwający kilkadziesiąt lat.
We need to understand that this waste has a life that lasts for decades.
PolishUznani za winnych nie mogą być więzieni w Sierra Leone przez odpowiedni okres.
Anyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
PolishEliminacja Nifedypina ma krótki okres półtrwania, wynoszący około 2– 4 godzin.
Elimination Nifedipine has a short half-life of approximately 2 – 4 hours.