"ominąć" English translation

PL

"ominąć" in English

PL ominąć
volume_up
{perfective verb}

Wprowadzanie zakazów skutkuje jedynie przeciwnaciskami i próbami ich ominięcia.
Banning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.
U tych pacjentów, fosfolipidowe mikrosfery mogą ominąć krążenie płucne i dostać się bezpośrednio do dużego krążenia (tętnice).
In these patients, phospholipid encapsulated microspheres can bypass the lung and directly enter the arterial circulation.
Chciałbym wysłać ostrzeżenie do tych, którzy próbują ominąć Parlament Europejski, wprowadzając tego rodzaju umowy.
I would like to send out a warning to the people who are attempting to bypass the European Parliament in introducing agreements of this kind.
ominąć (also: omijać)
Oczywiście sytuacja nie byłaby doskonała i konieczne byłoby ominięcie przeszkód.
That situation would not, of course, be perfect and there would be obstacles to circumvent.
Technologia zostanie zarezerwowana dla bogatych ponieważ mają oni najlepszą pozycję do ominięcia tego rodzaju praw.
It's going to reserve the technology for the wealthy because they are in the best position to circumvent any of these sorts of laws.
Komisja regularnie określa kategorie umów, w przypadku których dopuszcza się ominięcie surowych reguł konkurencji, jeżeli ma to się okazać korzystne.
The Commission regularly sets out categories of agreements allowed to circumvent the strict competition rules where this will prove beneficial.
ominąć (also: omijać, wymykać)
Ale nie chciałam, żeby ominęło was właśnie to. ~~~ Nazywa się to kontrolowanymi porcjami ścinków mięsa.
But I didn't want you to miss out on this one, because this, well, it's called "portion-controlled meat cuts."
Opuść ją, nie chodź po niej; uchyl się od niej, a omiń ją.
Avoid it, pass not by it; Turn from it, and pass on.
Oznaczałoby to koniec europejskiego ideału, a my nie mamy prawa dopuścić do tego, żeby ta okazja nas ominęła.
That would mean the end of the European ideal, and we do not have the right to let this opportunity pass us by.
ominąć (also: omijać, okrążać, okrążyć)
. ~~~ A oni bardzo starają się jej uniknąć, ominąć, by mówić o czym innym.
And they seem anxious to skirt around it and step over it and to talk about something else.
ominąć (also: omijać, okrążać)
. ~~~ A oni bardzo starają się jej uniknąć, ominąć, by mówić o czym innym.
And they seem anxious to skirt around it and step over it and to talk about something else.
ominąć (also: omijać, okrążać)

Synonyms (Polish) for "ominąć":

ominąć

Context sentences for "ominąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJesteśmy zdecydowani ominąć pułapkę zastawioną przez Komisję i Radę.
We are determined not to fall into the trap set by the Commission and the Council.
PolishPrzeciwności to nie przeszkody, które trzeba ominąć, żeby móc żyć dalej.
Adversity isn't an obstacle that we need to get around in order to resume living our life.
PolishTylko dzięki płatnościom jednolitym mogą ominąć dotowanie produkcji.
Only their single farm payment keeps them going by subsidising production.
PolishBo nie da się tego ominąć: musimy prowadzić działalność gospodarczą, musimy eksportować i importować towary.
There is no way around this: we must carry on business, we must export and import our goods.
PolishNie będziemy mogli tego ominąć i musimy przyjrzeć się tej kwestii na zewnętrznych granicach Europy.
We will not be able to avoid these, and we need to be looking at this issue at Europe's external borders.
PolishCi ludzie ryzykowali życie, zdążając do Europy; uda im się też ominąć przejścia graniczne.
These people have risked their lives in making their way to Europe and they will also succeed in bypassing border crossings.
PolishTeraz wam zdradzę jak ominąć te pułapki.
So now I'm going to tell you how to get out of that.
PolishObecnie szefowie rządów podpisują niemal identyczny tekst licząc, że tym razem uda się ominąć referenda.
The Heads of Government are now signing an almost identical text and count on being able to avoid referendums this time round.
PolishZobaczymy, czy Markowi uda się je ominąć.
Now let's see if Mark avoids it. ~~~ He does.
PolishJeśli ktoś jest temu przeciwny, trzeba go ominąć, bo im dalej dojdziemy, tym większe odkrycia na nas czekają.
In fact, anyone who says we shouldn't, you know, just needs to be put aside, because, as we go forward, in fact, the greatest discoveries we will ever know is ahead of us.
Polish" W takim razie, można by oczekiwać, że wybrali by inną drogę, by ominąć Syreny, ale zamiast tego Odyseusz mówi: „Chcę usłyszeć tę pieśń.
Now you would expect, given that, that they would choose an alternate route around the Sirens, but instead Odysseus says, "I want to hear that song.
PolishUważam, że Instytut powinien spełniać funkcję mobilizującą całe terytorium Unii i dlatego jego części składowe nie powinny ominąć żadnego unijnego państwa.
I feel that the Institute should fulfil a mobilising function for the whole of the EU, and consequently its component parts should not leave out any Member State.
PolishNatomiast konkurs pozwala ominąć takie problemy, Natomiast konkurs pozwala ominąć takie problemy, bo wygrana oznacza, że pomysł jest dobry!
What a prize does, what we've experienced a prize doing, is literally help to short-circuit or support all of these things, because a prize credentials the idea that this is a good idea.
PolishTrzeba było znaleźć jakiś sposób, ominąć szalenie żmudny proces zdobywania pozwoleń i zbierania wszystkich ludzi. ~~~ Po prostu sfinansować cały projekt.
KA: But then you've got to figure out a way -- we will skip over the insanely tedious process of getting permits and getting everybody on board -- but simply funding this thing.
PolishNie należy deprecjonować czy negować trudnych chwil, widzieć w nich czegoś, co należy ominąć i zapomnieć, ale zamiast tego trzeba szukać szans ukrytych w przeciwnościach.
So it's not about devaluing, or negating, these more trying times as something we want to avoid or sweep under the rug, but instead to find those opportunities wrapped in the adversity.

Other dictionary words