"ominięcie" English translation


Did you mean: ominąć
PL

"ominięcie" in English

EN

PL ominięcie
volume_up
{neuter}

1. linguistics

ominięcie (also: elizja)

Context sentences for "ominięcie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOczywiście sytuacja nie byłaby doskonała i konieczne byłoby ominięcie przeszkód.
That situation would not, of course, be perfect and there would be obstacles to circumvent.
PolishJednym ze sposobów na jego ominięcie jest wykonanie bardzo oryginalnego produktu.
And one of the ways -- just one -- but one of the ways to help in the case of the gray market is to make something that is so utterly unique.
PolishOsobiście uważam, że są one istotne i odpowiednie, ale ich ominięcie w prawie nie jest wynikiem przypadku.
Personally, I believe they are essential and appropriate, but this omission in the law has not come about by chance.
PolishPowstaje jednak pytanie, czy instrument ten jest nadal skuteczny i czy terroryści nie znaleźli już sposobów na ominięcie kontroli?
However, is this instrument really still effective, or have the terrorists already found ways of sidestepping these controls?
PolishKomisja regularnie określa kategorie umów, w przypadku których dopuszcza się ominięcie surowych reguł konkurencji, jeżeli ma to się okazać korzystne.
The Commission regularly sets out categories of agreements allowed to circumvent the strict competition rules where this will prove beneficial.
PolishWnioski o ochronę międzynarodową nie mogą i nie powinny być środkiem umożliwiającym ominięcie restrykcyjnych środków wymierzonych w niepożądaną migrację ekonomiczną.
Applications for international protection cannot and should not be a means of circumventing restrictive measures against unwanted economic migration.
PolishTaka mobilność umożliwi też wszystkim pacjentom ominięcie krajowych list oczekujących zgodnie z prawem, i skorzystanie z usług zdrowotnych oferowanych w innych krajach UE.
Such mobility will also enable patients to legitimately avoid national waiting lists, taking advantage of the medical services on offer in other EU countries.
PolishEuropejska agencja ds. różnorodności językowej szybko stałaby się dla frankofońskiej mniejszości narzędziem umożliwiającym ominięcie wymogu używania we Flandrii języka niderlandzkiego.
A European Agency on linguistic diversity would quickly become a means for the French-speaking minority to circumvent the compulsory use of Dutch in Flanders.
PolishJedynym celem więzienia ludzi przez prawie dziesięć lat w tej części terytorium Kuby, pomimo braku dowodów przeciw niektórym z nich, było ominięcie jurysdykcji USA.
Men have been held in detention for almost ten years on this part of Cuban territory for the sole purpose of bypassing US legal jurisdiction and in spite of the lack of evidence against some of them.