"opierać się" English translation

PL

"opierać się" in English

EN
PL

opierać się [opieram się|opierałbym się] {reflexive verb}

volume_up
3. "na czymś"
Nie możemy opierać się jedynie na badaniach ekspertów finansowanych przez koncerny farmaceutyczne.
We must not rely solely on studies of experts funded by pharmaceutical companies.
Taki rozwój będzie musiał być zrównoważony i opierać się przede wszystkim na rolnictwie lokalnym.
Such development will have to be sustainable and will have to rely first and foremost on local agriculture.
Ochrona odbiorców energii powinna opierać się na wspólnych działaniach Unii i państw członkowskich, również w przyszłości.
The protection of energy consumers should rely on joint actions of the Union and Member States in the future as well.

Similar translations for "opierać się" in English

opierać verb
się pronoun

Context sentences for "opierać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOcena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.
The analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
PolishRelacje między UE a Rosją powinny opierać się na bardziej uczciwej podstawie.
Relations between the EU and Russia should be placed on a more honest footing.
PolishSystem certyfikacji powinien opierać się na społecznych i środowiskowych względach.
The certification system must be founded on social and environmental considerations.
PolishPowinien on się opierać na postanowieniach dotyczących solidarności, zawartych w art.
This should be based on the solidarity clause contained in Article 80 of the TFEU.
PolishTabele 1 do 4 powinny się opierać na zdarzeniach zgłoszonych wyłącznie przez fachowych
Tables 1 to 4 will be based on events reported from healthcare professionals only.
PolishNowy, zdrowy międzynarodowy system finansowy musi się opierać na zasadach uczciwości.
The new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
PolishWszystkie tabele powinny się opierać na liczbie zdarzeń (przedstawionych na poziomie PT
All tables will be based on number of events (presented on PT level, sorted by System
PolishZmiany klimatyczne są wrażliwym tematem i nie mogą opierać się tylko na sloganach.
Climate change is a sensitive issue that cannot be reduced to slogans.
PolishKryteria wykluczania pestycydów powinny opierać się na odpowiednich analizach ryzyka.
Criteria for precluding pesticides must be based on proper risk analyses.
PolishNadzór makroekonomiczny nie może opierać się na statycznych i uproszczonych ramach.
Macroeconomic surveillance cannot be based on a static and simplistic reference framework.
PolishZasadami, na które powinna się opierać, muszą być zasady solidarności i adaptacyjności.
Solidarity and adaptability must be the principles on which it is founded.
PolishAle powtórzmy, walka ta musi opierać się na istniejącym wspólnotowym dorobku prawnym.
But, we repeat, it has to be based on the existing acquis communautaire.
PolishStrategia na rzecz Morza Czarnego musi opierać się na wyjątkowości tego obszaru.
The Black Sea strategy must be based on the uniqueness of the area.
PolishDla mnie odpowiedź jest prosta: nasze prawodawstwo musi opierać sie na naszych prawach.
To me the answer is obvious: our legislation must be based on our rights.
PolishSpójne podejście do zmian klimatycznych powinno opierać się na ograniczeniu tego uzależnienia.
A consistent approach to climate change should focus on reducing this dependence.
PolishUzasadnione rozwiązania polityczne powinny się racjonalnie opierać na bazie jasnych zasad.
Viable political solutions must be found rationally on the basis of clear principles.
PolishWzrost długoterminowy musi opierać się na solidnych fundamentach makroekonomicznych.
Long-term growth must be based on a sound macro-economic foundation.
PolishPolityka Unii wobec Rosji musi się opierać na jedności i solidarności.
The EU's policy towards Russia must be based on the principles of unity and solidarity.
PolishTaka strategia powinna opierać się na zapobieganiu, identyfikowalności i zdolności reagowania.
This strategy should be based on prevention, traceability and responsiveness.
PolishProjekt musi opierać się przede wszystkim na demokratycznych wartościach.
That project must be based, first and foremost, on democratic values.