"opinia" English translation

PL

"opinia" in English

PL opinia
volume_up
{feminine}

1. general

opinia (also: pogląd, mniemanie, zdanie, głos)
Opinia EBC w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych przez państwo portugalskie
ECB Opinion on the recapitalisation of credit institutions by the Portuguese State
Są one ściśle zgodne z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
These expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.
Opinia EBC w sprawie irlandzkich przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych
ECB Opinion on Irish measures relating to personal insolvency
opinia
volume_up
say {noun}
Jest niezmiernie ważne, aby praca UE była przejrzysta, a opinia publiczna wiedziała, kto ma wpływ na treść aktów prawnych.
It is vitally important that the work of the EU is transparent and that the public knows who has had a say in the content of laws.
(SV) W pełni zgadzam się z tym, ze każde państwo członkowskie ma prawo do wyrażenia swej opinii.
(SV) I entirely agree that every Member State has the right to have a say.
Powiedzieliśmy, że będziemy podstępować zgodnie ze szwedzką opinią publiczną.
We have said that we will follow Swedish opinion.
opinia (also: widok, pogląd, odsłona, panorama)
volume_up
view {noun}
Jaka jest opinia Komisji o obecnej sytuacji w sektorze zatrudnienia?
What is the Commission's view of the current job situation?
Moja opinia na ten temat różni się nieco od opinii kolegów posłów.
My view of this is slightly different to that of my fellow members.
Opinia publiczna ma bardzo ambiwalentne zdanie na temat europejskiej polityki strukturalnej.
The public has a very ambivalent view of European structural policy.
opinia (also: mniemanie)
volume_up
estimation {noun} (judgment)
Krótko mówiąc, w ocenie Rady jest to dobry tekst kompromisowy. Pragnę wyrazić moje poparcie dla tej opinii.
In short, in the Council's estimation, it is a good compromise text and I would like to express my support for that opinion.
opinia (also: sąd, wyrok, sądzenie, osąd)
Nie wygłaszam tu mojej opinii; ja po prostu stwierdzam fakt.
I am not passing judgement here; I am simply stating a fact.
niepożądanych, które na podstawie ogólnej opinii można przypisać preparatowi Levemir.
Frequencies of adverse drug reactions from clinical trials, which by an overall judgement are considered related to Levemir are listed below.
Poniżej podano obserwowaną w badaniach klinicznych częstość występowania działań niepożądanych, które na podstawie ogólnej opinii można przypisać preparatowi Levemir.
Frequencies of adverse drug reactions from clinical trials, which by an overall judgement are considered related to Levemir are listed below.
wydawanie opinii na żądanie Rady lub Komisji bądź z inicjatywy własnej dla tych instytucji,
to deliver opinions at the request of the Council or of the Commission, or on its own initiative, for submission to those institutions;
Rada ma formalny obowiązek oczekiwać na przedłożenie opinii Parlamentu Europejskiego, chociaż nie musi odwoływać się do niej podejmując własną decyzję.
The Council has a formal obligation to await submission of the European Parliament's opinion, although it does not have to refer to it in its decision.
Jest to według mnie niezwykle ważne. Tego rodzaju informacje powinny być dostępne dla opinii publicznej.
To my mind, this is very important; this sort of information should be accessible to the general public.
Zatem, przedłożono wiele opinii, ale wszystkim przyświecał jeden cel: znalezienie rozwiązań bieżącego kryzysu.
So many opinions were given, but they were given with one goal in mind: that of finding solutions to the current crisis.
Jednak w międzyczasie program "owoce w szkole” stał się zdaniem opinii publicznej symbolem błędnych priorytetów UE.
Meanwhile, though, school fruit has, in the public mind's eye, come to represent EU priorities that are wide of the mark.

2. "przy podaniu o pracę"

Uważam, że w miarę postępów nauki opinia naukowa dotycząca wartości, na podstawie których ustalano biologiczne punkty odniesienia, może ulec zmianie.
I believe in fact that, as science develops, the values used for the fixing of biological references could be subject to new and different scientific advice.
Coraz częściej wspomina się o zmęczeniu rozszerzeniem w opinii publicznej w kraju, ale nie robi się wystarczająco wiele, by tę opinię zmienić.
More and more references are made to enlargement fatigue in public opinion at home, but not enough is being done to change that opinion.

3. "na piśmie"

opinia (also: referencje)

Context sentences for "opinia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo sprawozdanie nie stwierdza, do jakich dokumentów ma dostęp opinia publiczna.
This particular report does not state what documents the public has access to.
PolishCzy zgadzają się państwo z opinią przewodniczącego UEFA i do jakiego stopnia?
Do you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
PolishOpinia publiczna wspaniale odpowiedziała na wyzwanie w postaci pomocy dla Haiti.
The public has responded magnificently to the challenge of helping Haiti.
PolishMiejmy nadzieję, że jego opinia nieco złagodniała i że zmieni zdanie w tej kwestii.
Let us hope that he has relaxed his position and will move forward on that.
PolishCHMP dokonał przeglądu opisów zgonów i zgodził się z opinią wnioskodawcy.
The CHMP reviewed the death narratives and agreed with the Applicant conclusions.
PolishJestem przekonany, że europejska opinia społeczna potrzebuje takiego wsparcia i jasności.
I believe that this support and this clarity are what the European public needs.
PolishMyślę, że opinia publiczna zrozumie, że Parlament ten pracuje dla obywateli.
I think the people outside will understand that this Parliament works for the citizen.
PolishNie muszę tutaj przypominać całej jej treści, ale opinia ta jest także niezwykle ambitna.
I do not need to repeat everything it contains, but it is also very ambitious.
PolishKrytyczna opinia skierowana na liczne tzw. ośrodki przyjmowania uchodźców jest uzasadniona.
The criticism directed at a number of so-called reception centres is justified.
PolishByć może tędy wiedzie droga do zgody między europejską opinią publiczną a "Europą”.
Perhaps that is a way of reconciling the European public with 'Europe'.
PolishZgadzam się również z opinią, że nie powinniśmy tego postrzegać jako zagrożenia dla Rosji.
I also agree with those who said that we should not see this as a threat to Russia.
PolishJednakże nie zgodzę się z opinią, że powinniśmy po prostu zawiesić pomoc rozwojową dla Kenii.
However, I do not agree that we should just suspend development aid to Kenya.
PolishOpinia publiczna wyraża duże zaniepokojenie z tego powodu i musimy ją uspokoić.
The public is very worried about this and we must reassure them.
PolishOpinia publiczna nie zrozumiałaby, jeśli wprowadzilibyśmy zwolnienia dla pewnych grup.
The public would not have understood it if we had provided exemptions for privileged groups.
PolishJeśli okaże się, że opinia narusza zasady Map Google, zostanie usunięta.
If the review is found to be in violation of our Google Maps policies, it will be removed.
PolishUważam, że to istotna opinia, ponieważ wszyscy ciężko pracowaliśmy nad tymi aktami prawnymi.
I think that is a significant comment, for we have all worked hard on this legislation.
PolishDlatego też kluczowe jest zapewnienie, by opinia publiczna o tym wiedziała.
It is therefore essential to ensure that the public is made aware.
PolishJest to katastrofalna polityka, której są przeciwni pracownicy i opinia publiczna.
This is a disastrous policy opposed by workers and the public.
PolishOpinia publiczna nie wie tak wiele o skutkach promieniowania terahercowego.
The public are less aware of the effects of terahertz radiation.
PolishNikt jednak nie ma prawa podejmować radykalnych decyzji bez konsultacji z opinią publiczną.
However, no one is entitled to take life-changing decisions without consulting the public.