"opowiedzieć" English translation

PL

"opowiedzieć" in English

PL

opowiedzieć {perfective verb}

volume_up
Chcę wam opowiedzieć o poważnym problemie i o przełomie technologicznym.
So, I want to tell you about a tragic problem and a breakthrough technology.
Ja opowiadam historie, które potrafię opowiedzieć tylko ja, tak jak tę teraz.
And I'm trying to tell stories only I can tell -- like this story.
Nie sposób też opowiedzieć, jak trudno tak wyprofilować chłodnicę.
And then I can't tell you how hard it is to do that radiator, which is curved.

Context sentences for "opowiedzieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo o czym chciałbym opowiedzieć, jako tło, jest ideą o samochodach jako sztuce.
What I want to talk about is, as background, is the idea that cars are art.
PolishPragnę poprzeć przedmiotowy projekt i opowiedzieć się za nim.
Mr President, I should like to support and speak in favour of the motion.
PolishParlament Europejski musi opowiedzieć się za mocną, sprawiedliwą i dobrze finansowaną WPR.
The European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
PolishChciałbym jednak opowiedzieć o kilku sprawach i odpowiedzieć na parę pytań.
However, I would like to say a few things and reply to some questions.
PolishPowinniśmy opowiedzieć się jasno za wyborami, a nie selekcją dokonywaną przez Parlament.
We should speak out clearly in favour of an election and not selection by a parliament.
PolishAby opowiedzieć o raku, będę musiał... -- pozwólcie, że pokażę wam duży slajd.
In order to talk about cancer, I'm going to actually have to -- let me get the big slide here.
PolishDzisiaj zamierzam opowiedzieć wam o rozwoju dzielonej konsumpcji.
So today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption.
PolishMusiałem jednak okrążyć Ziemię balonem, bym mógł o nich opowiedzieć.
But actually I had to go around the world in a balloon to be invited to talk about it.
PolishW końcu wymyśliłem piramidę sukcesu, ale nie mam czasu, żeby o tym opowiedzieć.
That's what he tried to teach me and my brothers at one time.
PolishProszę pozwolić mi opowiedzieć tę historię od początku.
Madam President, please allow me to begin by recounting a story.
PolishAha... druga sprawa o której chciałem opowiedzieć jest tutaj.
Oh -- the other thing that I think I'd like to talk about is right over here.
PolishDzisiaj chciałabym opowiedzieć o związku między teatrem a technologią.
So today, I would like to talk to you about the relationship between theater and technology.
PolishW tym przypadku powinniśmy bardziej zdecydowanie opowiedzieć się za samodzielnością żywnościową.
Here, we should take the side of food self-determination more decisively.
PolishSpołeczność międzynarodowa musi mocno opowiedzieć się za tym całościowym porozumieniem pokojowym.
The international community must stand firm behind this Comprehensive Peace Agreement.
PolishChciałabym zatem najpierw opowiedzieć o dyrektywie, nad którą pracowałam.
So let me first talk about the directive that I have worked on.
Polish(Śmiech) Nie moglibyśmy opowiedzieć o tym świetle na końcu tunelu.
(Laughter) And there's no way of telling anybody about the light at the end of the tunnel.
PolishTo absolutnie godne podziwu i jest to główna cecha o której staram się dzisiaj opowiedzieć.
That is absolutely remarkable, and that is a central feature of what I'm trying to say today.
PolishPonadto chciałbym opowiedzieć się za zacieśnieniem współpracy z Europolem i Eurojustem.
Moreover, I would like to argue in favour of strengthening cooperation with Europol and Eurojust.
PolishProszę jednak, aby pozwolił mi pan opowiedzieć o trudnościach, z jakimi boryka się obecnie Haiti.
Please allow me, however, to point out the difficulties that Haiti is facing at present.
PolishStoję tutaj, aby opowiedzieć wam o broni jako narzędziu pokoju i stabilizacji.
The gun may be one of the most important instruments of peace and stability that we have in this world.