"opracować" English translation

PL

"opracować" in English

PL

opracować {perfective verb}

volume_up
opracować (also: wydawać, wydać, ustalać, ustalić)
volume_up
to lay down {vb} (establish)
Zorganizowaliśmy w Lizbonie międzynarodową konferencję, ponieważ naszym celem było i wciąż jest wspieranie procesu opracowania ogólnych wytycznych europejskiej polityki migracyjnej.
We held an international conference in Lisbon because our goal was and is to help lay down or set out the broad guidelines for a European migration policy.
Tak, musimy opracować europejski program z prawdziwego zdarzenia.
Yes, we need to map out a genuine European agenda.
Plan ten zostanie opracowany do lata, a dzięki niemu wyznaczony zostanie zakres poszczególnych działań obok tych wspomnianych powyżej w komunikacie, czyli:
This will be ready in the summer and will map out a range of specific initiatives over and above those mentioned in the Communication, such as:
Potrzebujemy również pilnego opracowania wiarygodnej europejskiej strategii bezpieczeństwa na rzecz obrony przed atakami cybernetycznymi.
What we also urgently need is to work out a reliable European cyber defence security strategy.
Powołała również zespół do opracowania planu działania w sprawie przeprowadzenia pokojowych, wolnych i uczciwych wyborów w Zimbabwe, a obecnie zespół ten znajduje się w Harare.
It has appointed a team to work out a road map to peaceful, free and fair elections in Zimbabwe, and today, that team is in Harare.
Rada osiąga porozumienie w sprawie opracowania wspólnej strategii energetycznej i bada problemy dotyczące konwergencji wyników gospodarczych państw członkowskich.
The Council reaches an agreement to work out a joint energy strategy and it examines the problems linked to convergence of Member States' economic performances.
opracować (also: wymyślić)
Jak Komisja zamierza opracować następny program począwszy od roku 2014?
How does the Commission intend to develop the next programme, from 2014 on?
Zamierzam opracować konkretne wnioski ustawodawcze w tych kwestiach.
I intend to develop specific legislative proposals on these points.
Oczywiste jest, że Europa powinna opracować swoją długoterminową strategię przemysłową.
Clearly, Europe must develop a long-term European industrial strategy.
volume_up
to evolve {v.t.} (sth from sth)

Synonyms (Polish) for "opracować":

opracować

Context sentences for "opracować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprawozdanie pana Vidal-Quadrasa pomogło nam opracować pakiet rynku wewnętrznego.
The Vidal-Quadras report has helped us formulate the internal market package.
PolishKażdy może dogłębnie doświadczyć muzyki, musimy tylko opracować różne narzędzia.
Everybody can experience music in a profound way, we just have to make different tools.
PolishDlatego też tak trudno jest znaleźć wspólne punkty i opracować rozwiązania sytuacji.
That is why it makes it so difficult to try to find common ground to get solutions.
PolishPo czwarte należy opracować europejską strategię badań nad trzęsieniami ziemi.
Fourthly, a European strategy for earthquake research should be developed.
PolishZasiądźmy zatem do stołu, by wspólnie opracować dobrą dyrektywę w sprawie czasu pracy.
Let us now come to the table so that we can produce a good Working Time Directive.
PolishMusimy razem wezwać do opracowania i opracować europejską odpowiedź na kryzys finansowy.
Together we must call and work for a European response to the financial crisis.
PolishUważam, że UE powinna opracować plan działania dotyczący synergii czarnomorskiej.
I consider it important for the EU to draw up an action plan regarding Black Sea synergy.
PolishDlatego należy opracować prawdziwą strategię na rzecz globalnej konkurencyjności.
Therefore, a real strategy for global competitiveness needs to emerge.
PolishDlatego dla tych pracowników służby zdrowia należy opracować szczegółowe programy szkoleń.
Specific training programmes should thus be developed for these professionals.
PolishNależy opracować rozwiązanie problemu przepełnienia niektórych szkół.
A solution needs to be found to the problem of overcrowding in certain schools.
PolishMusimy spędzić nad nim wspólnie więcej czasu, aby opracować go w szczegółach.
We need to spend more time on it together to work through the details.
PolishPrzede wszystkim musimy wykonać naszą pracę domową i opracować odpowiednie przepisy prawne.
Above all, we must do our homework and formulate the appropriate legal provisions.
PolishTrzeba opracować rozwiązanie, zarówno dla systemu produkcji, jak i dla państw członkowskich.
A solution must be provided, to the production system and to the Member States.
PolishSą to problemy europejskie i międzynarodowe, a my musimy opracować nowoczesny zbiór zasad.
They are European and international, and we have to have a modern rule book.
PolishMusimy opracować specjalny program przywrócenia zasobów dzikiego łososia.
We need to draw up a special programme for the recovery of wild salmon.
PolishAby być w stanie zmierzyć te skutki, należy opracować wskaźniki.
In order to be able to calculate these effects, indicators need to be developed.
PolishPlaniści miasta powinni opracować plan rozwoju, który zachowa stare miasto w Kaszgarze.
Urban planners should identify a development plan that preserves the old city of Kashgar.
PolishMusimy opracować europejski plan bezzwłocznej rezygnacji z energii jądrowej.
We must draft a European plan to phase out nuclear power forthwith.
PolishSkrajne zróżnicowanie sytuacji w Europie oznacza, że nie można opracować jednej polityki.
The extreme diversity of situations in Europe means that no single policy can be drawn up.
PolishMusimy opracować projekt o szerszym zakresie - szczegółową strategię obejmującą różne elementy.
We need to have a broader project, a detailed strategy, composed of various aspects.