"opracowywać" English translation

PL

"opracowywać" in English

PL

opracowywać [opracowuję|opracowywałbym] {imperfective verb}

volume_up
Wtedy będziemy na jej podstawie mogli opracowywać ewentualne nowe wymagania i środki.
We can then formulate any new requirements and measures on the basis of that.
opracowywać (also: wydawać, wydać, ustalać, ustalić)
volume_up
to lay down {vb} (establish)
Zgodnie z tym, co powiedział poseł Blokland, niektóre państwa członkowskie zaczęły już podejmować pewne środki, ale też wiele z nich nie zaczęło jeszcze nawet opracowywać strategii.
Some Member States have already begun to take measures, as Mr Blokland has said, but a number of others have not yet begun to map out a strategy.
opracowywać (also: rozwijać, rozwinąć, opracować, wypracować)
Zgadzam się ponadto, że gospodarka społeczna powinna ewoluować wraz z bieżącymi zmianami sytuacji na rynku, co umożliwi opracowywanie skutecznych strategii realizacji jej celów.
I also agree that the social economy should however engage with continually evolving market developments, in order to come up with effective strategies to meet its objectives.

Synonyms (Polish) for "opracowywać":

opracowywać

Context sentences for "opracowywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzas położyć temu kres i opracowywać akty delegowane w normalnym procesie współdecyzji.
It is time for this to stop and for delegated acts to develop normally in the codecision process.
PolishNie będzie już ona opracowywać sprawozdań, jedynie po to, by można ich było wysłuchać, jak było do chwili obecnej.
It is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
PolishNie potrzebujemy opracowywać nowego podejścia jako takiego; musimy raczej wypełnić luki w istniejącym systemie.
We do not need to devise a new approach as such; rather, we must close the gaps in the existing system.
PolishTo nam pozwala opracowywać protokoły kiełkowania.
And that enables us to develop germination protocols.
PolishZacznijmy więc opracowywać te zasady w Europie.
So let us make a start with these rules in Europe.
PolishKomisja zacznie w 2009 r. opracowywać trzyletnie sprawozdanie dotyczące młodzieży, które ma pomóc nam osiągnąć założony cel.
To help us achieve that, as from 2009 the Commission will be drafting a three-yearly report on youth.
PolishJako prawodawcy powinniśmy jednak zawsze dążyć do równowagi i opracowywać akty prawne na podstawie rzetelnych informacji naukowych.
As legislators, however, we must always seek out balance and base legislation on sound science.
PolishZadałem mu potem takie pytanie: jak można w ogóle opracowywać nową strategię, nie analizując fiaska poprzedniej?
I then asked him the question: how can one possibly come up with a new strategy without analysing the failure of a previous one?
PolishPoprzez nowe inicjatywy i swój własny przykład Europa musi starać się opracowywać wielostronne odpowiedzi na globalne problemy.
Through new initiatives and by leading by example, Europe must seek to develop multilateral responses to global problems.
PolishMusimy w dalszym ciągu opracowywać i wdrażać własne prawodawstwo w dziedzinie klimatu, podczas gdy inne kraje będą to samo robiły u siebie.
We should continue to develop and implement our own climate legislation as other countries work towards theirs.
PolishDebata jasno ukazała także, że polityk społecznych i gospodarczych nie można opracowywać na zasadzie "albo/albo”.
Ladies and gentlemen, the debate also clearly shows that social and economic policies cannot be designed on an 'either/or' basis.
PolishNie możemy w dalszym ciągu opracowywać przepisów prawa tylko wtedy - jeśli w ogóle - gdy występuje taka konieczność, a następnie zapominać o tym, co przyjęliśmy.
We cannot continue developing legal rules as and when necessary and then forget what we have adopted.
PolishPaństwa członkowskie mogą opracowywać własne plany zwalczania przemocy wobec kobiet, ale mogą również korzystać ze współpracy.
The Member States have the right to draw up their own plans for combating violence against women, but they also benefit from cooperation.
PolishNie możemy opracowywać i zatwierdzać pełnych najlepszych intencji strategii bez jednoczesnego przyznawania środków finansowych na ich realizację.
We cannot devise and approve well-meaning strategies without also providing the financial input for implementing them.
PolishStaniemy się siłą niosącą pokój w tym regionie jedynie wówczas, gdy będziemy całkowicie trzymać się prawdy, a nie tylko opracowywać polityki.
We will only be a force for peace in the region if we adhere completely to the truth and do not just simply make policies.
PolishWszyscy wiemy, że musimy polegać na wiedzy i doświadczeniu specjalistów spoza tej sali, żeby móc opracowywać najwyższej jakości projekty aktów.
We all know that we rely on the specialism and expertise of professionals outside this House to produce top class drafting.
PolishRównocześnie w ten sposób godziły się na konflikt interesów, ponieważ doradzały emitentom i pomagały im opracowywać podobne produkty.
In so doing, they also accepted conflicts of interests, in that they supported the issuers with advice and help in designing these products.
PolishPrzecież specyfikacje bezpieczeństwa należy rzecz jasna opracowywać w taki sposób, by obejmowały cały cykl życia obiektów jądrowych.
After all, the safety specifications obviously need to be determined in such a way that they cover the entire life cycle of nuclear installations.
PolishPotrzebni są nam ludzie gotowi podejmować inicjatywy, opracowywać projekty i, w czasach takich jak mamy obecnie, podejmować ryzyko większe niż kiedykolwiek dotąd.
We need people who are prepared to take initiatives, draft projects and take risks more than ever at times like this.
PolishNa podstawie tych wszystkich działań, pod koniec 2010 roku zaczniemy opracowywać nasze wnioski, które powinny zostać przyjęte w Komisji wiosną 2011 roku.
On the basis of this input, in late 2010, we will start to develop our proposals to be adopted in the Commission in spring 2011.