PL osłabić
volume_up
{verb}

1. general

jeśli osoba poddawana jest leczeniu lub przyjmuje leki, które mogą osłabić układ
If you or your child are receiving treatment or taking medicines that may weaken the
Zamierzamy pana osłabić względem państw członkowskich”.
We are going to weaken you in front of the Member States'.
Niemniej jednak państwo członkowskie działając samo może rzeczywiście poważnie osłabić Unię jako całość.
Nevertheless, by going it alone, a Member State can weaken the Union as a whole and indeed seriously weaken it.
Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeśli pacjent jest leczony lekami immunosupresyjnymi.
The immunological response may be diminished if the patient is undergoing immunosuppressant treatment.
Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeśli pacjent poddany jest leczeniu immunosupresyjnemu.
The immunological response may be diminished if the patient is undergoing immunosuppressant treatment.
Odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona, jeśli pacjent jest leczony środkami immunosupresyjnymi.
The immunological response may be diminished if the patient is undergoing immunosuppressant treatment.
Jesteśmy jednak zdania, że nie wolno nam uczynić nic, co osłabi skuteczność operacyjną i bezpieczeństwo naszych sił zbrojnych.
However, we take the view that nothing must be done to impair the operational effectiveness and security of our armed forces.
Jako Finowie i Skandynawowie obawiamy się osłabienia ochrony konsumentów.
As Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.
Zdolność koncentracji i reagowania może być osłabiona w wyniku wystąpienia hipoglikemii.
The patient's ability to concentrate and react may be impaired as a result of hypoglycaemia.
osłabić (also: osłabiać)
volume_up
to devitalise {vb} [Brit.]
osłabić (also: osłabiać)
volume_up
to devitalize {vb} [Amer.]
osłabić (also: zaszkodzić, źle się odbić na)
volume_up
to emasculate {vb} [fig.] (weaken)
Nie oznacza to jednak osłabienia czy ograniczenia polityki podatkowej poszczególnych państw członkowskich. Nikt nie kwestionuje ich kompetencji w tej dziedzinie.
This does not mean emasculating or curbing national tax policies; no one doubts the competence of individual Member States in this field.
osłabić (also: osłabiać, podkopywać, podkopać)
volume_up
to eviscerate {v.t.} [fig.] (forces, government)
Mogłaby ona osłabić zachodzący obecnie proces demokratyczny.
It could undermine the democratic process under way.
Po drugie, rozwiązanie to nie może osłabić Traktatu.
Second, the solution is not to undermine the Treaty.
W jaki sposób staramy się osłabić NATO?
How are we seeking to undermine this?
Ultimata planety są bezwzględne i najkosztowniejszym rozwiązaniem ze wszystkich jest próbowanie osłabienia ich i odłożenia redukcji emisji na później.
The planet's ultimatums are absolute, and it is the most expensive option of all to water down and postpone emission reductions.
Pani przewodnicząca! Uważamy, że podejmowane przez prezydencję czeską próby osłabienia europejskich celów opieki nad dziećmi są wielce karygodne, dlatego zdecydowanie je potępiamy.
Madam President, we find the Czech Presidency's attempts to water down the EU's childcare objectives to be truly shameful and we naturally, therefore, roundly reject them.

2. medicine

osłabić
zakażenia u pacjentów z osłabioną odpornością.
Infections in immune-suppressed patients

3. "kogoś"

Context sentences for "osłabić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDobrze się jednak stało, że Radzie nie udało się osłabić tychże przepisów.
However, it is good that the Council did not succeed in weakening the provisions.
PolishInnymi słowy, musimy - jak się nam mówi - osłabić nasz model społeczny.
In other words we must dilute, we are told, our social model.
PolishBrak stabilności monetarnej w 2009 roku mógłby osłabić polityczną rzetelność Unii Europejskiej.
In 2009, monetary instability could have weakened the political solidity of the European Union.
PolishChcieliśmy wzmocnić, a nie osłabić pierwotny wniosek.
We wanted to strengthen the original proposal, not to water it down.
PolishLeki z grupy 4- aminochinolin mogą osłabić działanie produktu Xeomin.
4-Aminochinolines may reduce the effect of Xeomin.
PolishIntegralność tych zasad będzie poddana próbie, gdy pojawią się usiłowania, aby osłabić je ze względów narodowych.
The integrity of these rules will be tested by attempts to dilute them for national reasons.
PolishFundusze strukturalne należy wzmocnić, a nie osłabić.
The structural funds must be strengthened and not weakened.
PolishKarbamazepina może osłabić działanie leku STOCRIN.
Carbamazepine may make STOCRIN less likely to work.
PolishKarbamazepina może osłabić działanie leku SUSTIVA.
Carbamazepine may make SUSTIVA less likely to work.
PolishWystarczy je usunąć, by osłabić całą konstrukcję.
Remove it and the whole structure is undermined.
PolishJak w każdym przypadku programu leczenia otyłości, nadmierne spożycie tłuszczu i kalorii osłabić efekt zmniejszenia masy ciała.
As with any weight-control program, over-consumption of fat and calories may reduce any weight loss effect.
PolishProdukty lecznicze wpływające na układ odpornościowy, w tym ORENCIA, mogą osłabić skuteczność niektórych szczepień.
Medicinal products that affect the immune system, including ORENCIA, may blunt the effectiveness of some immunisations.
PolishWynika ono szczególnie z kolejnych wzrostów cen energii i żywności, które mogą osłabić dynamikę spożycia i inwestycji.
Risks stem particularly from renewed increases in energy and food prices, which could dampen consumption and investment.
PolishFlebogammadif może osłabić skuteczność niektórych szczepionek takich jak przeciwko odrze, różyczce, śwince oraz ospie wietrznej.
Flebogammadif may reduce the effectiveness of certain type of vaccines such as measles, rubella, mumps and varicella.
PolishTego ożywienia nie wolno osłabić.
PolishWraz z przyjmowaniem preparatu Sonata, ani tuż przed jego przyjmowaniem nie należy przyjmować pokarmów, ponieważ może to osłabić działanie leku.
No food should be eaten with or shortly before taking Sonata, because it can reduce the medicine's effects.
PolishWraz z przyjmowaniem preparatu Zerene, ani tuż przed jego przyjmowaniem nie należy przyjmować pokarmów, ponieważ może to osłabić działanie leku.
No food should be eaten with or shortly before taking Zerene, because it can reduce the medicine's effects.
PolishJestem zdania, że nie wolno nam nawet na chwilę osłabić wysiłków, które podejmujemy na rzecz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
I take the view that we must not, even for a moment, relax the efforts which we have to devote to the peace process in the Middle East.
PolishStosowanie NLPZ może osłabić działania moczopędne, natriuretyczne i przeciwnadciśnieniowe tiazydowych leków moczopędnych u niektórych pacjentów.
The administration of an NSAID may reduce the diuretic, natriuretic and antihypertensive effects of thiazide diuretics in some patients.
PolishPodczas leczenia somatropiną może wystąpić niedoczynność tarczycy, a nieleczona niedoczynność tarczycy może osłabić optymalną odpowiedź na leczenie preparatem NutropinAq.
Hypothyroidism may develop during treatment with somatropin, and untreated hypothyroidism may prevent optimal response to NutropinAq.