"osiągać" English translation

PL

"osiągać" in English

PL

osiągać [osiągam|osiągałbym] {imperfective verb}

volume_up
Agencja musi być skuteczna i osiągać konkretne wyniki.
The Agency needs to be effective and achieve concrete results.
Teraz jednak nadszedł czas, w którym musimy być odważni, bardziej ambitni i więcej osiągać.
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
Można ten efekt zmniejszyć w procesach kogeneracyjnych, których sprawność może osiągać nawet ok. 90 %.
This effect can be reduced in cogeneration processes, which can achieve an efficiency rating of as much as 90%.
Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po upływie 1, 5- 2 godzin po podaniu doustnym.
Peak plasma concentrations are attained at 1.5-2 hours after oral administration.
Stan stacjonarny osiągany jest u większości badanych osób po 7 dniach dawkowania.
Steady-state is attained in most subjects after 7 days of dosing.
Stan równowagi osiągany jest po 7 do 10 dniach podawania leku.
Steady-state is attained following 7 to 10 days of multiple-dose administration.
Musimy osiągać możliwie najlepsze efekty w wyniku każdego podejmowanego kroku.
We need to get the most out of every step we take.
Ciągle udaje im się osiągać wyniki, jakie tylko chcą.
And yet, they always manage to to get the result that they want.
Stopniowo, zrywami, zaczynamy coś osiągać.
Gradually, in fits and starts, we are now getting somewhere.
Mamy ideały, ale nie mamy środków, by osiągać nasze cele.
We have idealism but we do not equip ourselves with the means to reach those targets.
Zatem powinniśmy unikać jakiegokolwiek chodzenia na skróty, by osiągać nasze cele w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Therefore, we should avoid any corner-cutting in trying to reach our renewable goals.
Oczywiście zauważyła Pani sukces w przypadku Afganistanu, gdzie udaje nam się osiągać kompromisy na polu walki.
You noted successes, obviously, in the case of Afghanistan, where we are managing to reach compromises on the ground.
Nie przeczę, strategia ma swoje miejsce. ~~~ Czasem wydajemy sporo i sporo osiągamy.
You know, there are cases where you spend quite a lot of money and you accomplish quite a lot.
Jest coś cudownego w tym obliczu młodości, które pozwala nam puścić wodze, rozwijać się i bawić, i być tak naprawdę dzieciakiem, a jednocześnie osiągać cele.
And there's something wonderful about that form of youth, where you can let yourself grow and play, and be really a brat, and then accomplish things.
osiągać (also: osiągnąć)

Context sentences for "osiągać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

PolishDlatego wasze żądania mogą mi pomóc i pomóc Komisji osiągać lepsze wyniki.
Therefore, your demands can help me and can help the Commission to do better.
PolishKonferencja w Cancún była dowodem na to, że ONZ faktycznie może osiągać rezultaty.
The conference in Cancún showed that the UN can indeed deliver results.
PolishRzeczywiście mogą osiągać wartość wymiany handlowej wynoszącej setki milionów dolarów.
Indeed, it could run to hundreds of millions of dollars' worth of trade.
PolishTeraz jednak nadszedł czas, w którym musimy być odważni, bardziej ambitni i więcej osiągać.
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
PolishTe przepisy odzwierciedlają to, co może osiągać Unia Europejska na silnym rynku wewnętrznym.
This legislation does what only the European Union can do in a strong internal market.
PolishRolnicy zwiększą produkcję tylko wtedy, gdy będą osiągać zyski i mamy tutaj prawdziwy problem.
Farmers will only increase production if they make a profit, and we have a real problem here.
PolishMamy ideały, ale nie mamy środków, by osiągać nasze cele.
We have idealism but we do not equip ourselves with the means to reach those targets.
PolishProdukcja może osiągać dużą skalę, czego doświadczyliśmy w wielu przypadkach.
So why are people willing to adjust with that mismatch? ~~~ Things can scale up, and they have scaled up.
PolishMusimy osiągać możliwie najlepsze efekty w wyniku każdego podejmowanego kroku.
We need to get the most out of every step we take.
PolishWybrali gospodarkę jako siłę napędową, stojącą za wizją polityczną i celami, które chcieli osiągać.
They chose the economy as the driving force behind their political vision and their objectives.
PolishPytanie brzmi: jak w tej sytuacji możemy osiągać pożądane rezultaty?
The question is, how can we be successful at this point.
PolishJesteśmy bardzo świadomi naszego statusu społecznego i stale staramy się osiągać coraz wyższe jego szczeble.
We are very acutely aware of our social status and always seek to further and increase it.
PolishTrudniej natomiast, choć bardziej korzystniej dla obywateli Europy, jest osiągać postęp w tym zakresie.
It is more difficult but more beneficial for the people of Europe to make progress in this area.
PolishUdaje się nam to stopniowo osiągać w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.
We are gradually achieving this in road safety.
PolishTakim działaniem Rosja udowodniła, że jest gotowa użyć siły wojskowej, by osiągać cele polityczne.
With this action, Russia has shown that it is prepared to use military force to achieve political aims.
PolishCiągle udaje im się osiągać wyniki, jakie tylko chcą.
And yet, they always manage to to get the result that they want.
PolishJeżeli odnawialne źródła energii mają osiągać szybki rozwój, całkowite oddzielenie musi stać się najwyższym priorytetem.
Total decoupling is an absolute priority if renewable energy is to develop rapidly.
PolishAgencja musi być skuteczna i osiągać konkretne wyniki.
The Agency needs to be effective and achieve concrete results.
PolishTylko wtedy kierowcy będę osiągać zarobki na wystarczającym poziomie i mieć zapewnione bezpieczne utrzymanie.
Only then can drivers still earn enough and make a secure living.
PolishKilka monopoli może obecnie osiągać bezprecedensowe zyski z tego, co przedtem było wspólną własnością.
A few monopolies can now extract unprecedented profits from what was previously under common ownership.