"osoba fizyczna" English translation

PL

"osoba fizyczna" in English

PL osoba fizyczna
volume_up
{feminine}

1. law

osoba fizyczna
volume_up
natural person {noun} [law]
Należy również uwzględnić możliwość obniżenia kar finansowych dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich, jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną.
Reducing the financial penalties for employers of third country nationals should also be considered in cases where the employer is a natural person.

Similar translations for "osoba fizyczna" in English

osoba noun
English
fizyczny adjective

Context sentences for "osoba fizyczna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish& amp; #x201E; Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia.
& amp; amp; #x2018; Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions.
PolishJako osoba fizyczna nabywająca towar lub usługę na obszarze UE, podatek VAT powinieneś płacić tylko raz – w kraju, w którym dokonałeś zakupu.
As a private individual shopping in the EU, you should only pay VAT once, in the country where you make your purchase.
PolishJako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą możesz wybrać podatek liniowy w wysokości 19 proc. lub opodatkowanie ryczałtowe o skali od 3  do 20 proc.
As a self-employed person, you may choose either a 19% flat rate or taxation of lump-sum income at a rate of between 3% and 20%.
PolishNależy również uwzględnić możliwość obniżenia kar finansowych dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich, jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną.
Reducing the financial penalties for employers of third country nationals should also be considered in cases where the employer is a natural person.
PolishZgodnie z porozumieniem każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik zewnętrzny”) może wykorzystywać godło europejskie lub jakikolwiek z jego elementów pod warunkiem, że wykorzystanie to
According to this agreement, any natural or legal person ("third party user") may use the European Emblem or any of its elements, as long as this use
PolishKażdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.
Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to petition the European Parliament.
PolishKażdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim mają prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.
Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to petition the European Parliament.
PolishKażda osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które doznały szkody w wyniku działania lub bezczynności UE lub jej urzędników, może wnieść do Sądu skargę bezpośrednią.
Any person or company who has suffered damage as a result of the action or inaction of the Community or its staff can bring an action seeking compensation before the General Court.
PolishKażdy obywatel Unii, każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
Every citizen of the European Union and any natural or legal person residing or established in a Member State has the right to access European Parliament, Council and Commission documents.