"ostateczny" English translation

PL

"ostateczny" in English

PL ostateczny
volume_up
{adjective masculine}

ostateczny (also: definitywny)
To skandal, że do tej pory nie udało się znaleźć ostatecznego rozwiązania.
It is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
Celem dzisiejszego posiedzenia jest jego ostateczne przyjęcie.
It is for the purpose of its definitive adoption that we are meeting today.
Teraz musimy połączyć siły, by przygotować nowe, ostateczne porozumienie.
We must now join forces in order to adopt a new, definitive agreement.
ostateczny (also: finalny, końcowy, bezapelacyjny, ostatni)
volume_up
final {adj.}
Uważam ostateczny tekst dyrektywy za dobry przykład takiej równowagi.
In my opinion, the final text of this directive is a good example of this balance.
Popieram ostateczny kompromis i gratuluję panu posłowi Lamassoure'owi.
I support the final compromise and congratulate Mr Lamassoure.
Jednak jest to tekst ostateczny, który zasługuje na poparcie tej Izby.
Nevertheless, this is a final text which deserves the support of this House.
ostateczny (also: finalny, końcowy, wynikowy, ostateczne)
Nasz obowiązek i ostateczny cel to zapewnienie naszym obywatelom bezpieczeństwa.
Our duty and our ultimate scope is to grant security to our citizens.
We want to eliminate these, which is the ultimate objective of the TEC.
Jeżeli taki jest ostateczny cel Komisji, to jest to odwracanie kota ogonem.
Perhaps, with this being the Commission's ultimate intention, they have put the cart before the horse.
ostateczny (also: rozstrzygający)
volume_up
conclusive {adj.} (argument, evidence)
Dla mnie jest to ostateczny dowód na to, że Unia Europejska może być skuteczna w zakresie ochrony praw człowieka.
For me, this is conclusive evidence that the European Union can be effective when it comes to protecting human rights.
Moja grupa nie znalazła ostatecznej odpowiedzi, ale z pewnością mamy o wiele więcej wątpliwości.
My group has not found the conclusive answer, but we certainly have many more doubts.
Dane te nie są jeszcze ostateczne, a badania wykazują słabe punkty, ograniczające ich interpretację.
In general, these data are not conclusive and the studies have weaknesses which limit their interpretation.
ostateczny (also: końcowy)
Uważamy, że ostateczne ułatwienia wizowe oraz handel są podstawą po spełnieniu warunków.
We identify eventual visa facilitation and trade as flagships once the conditions have been met.
Moja partia gorąco popiera ostateczne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale oczywiście musimy zachować trzeźwe spojrzenie.
My party even strongly advocates Ukraine's eventual membership of the European Union, but we do have to maintain a sober perspective, of course.
Negocjacje związane z UPG, jak również ich ostateczne wdrażanie, powinny w przyszłości być poddawane ściślejszemu nadzorowi parlamentarnemu.
Future EPA negotiations, as well as eventual implementation, should be the subject of closer parliamentary scrutiny.
ostateczny (also: solidny, stały, stabilny, niewzruszony)
volume_up
firm {adj.}
Ostateczne orzeczenia Trybunału powinny przyczynić się do uzyskania pewniejszej podstawy prawnej.
The Court's final rulings should contribute to giving this a firmer legal basis.
Nasza grupa poprze przyjęcie obydwu dokumentów, choć oczywiście wolelibyśmy, żeby ostateczny rezultat odzwierciedlał bardziej zdecydowane stanowisko.
Our group will approve both documents, although we would have liked to have seen a firmer end result, of course.
Bardzo ciężko pracowaliśmy, aby zapewnić, żeby w swej ostatecznej formie oferowała ona stałą podstawę dla szybkich i efektywnych reakcji na najpoważniejsze naruszenia praw człowieka.
We have worked very hard to ensure that, in its final form, it offers a firm basis for a fast and efficient response to the most serious human rights violations.
ostateczny (also: ostatni, rozpaczliwy)
volume_up
last-ditch {adj.} (attempt, stand)
Stały mechanizm kryzysowy będzie działał jako instrument bezwzględnie ostateczny, jeśli kraj znajdzie się w poważnych kłopotach gospodarczych.
The permanent crisis mechanism will act as an absolutely last resort if a country gets into major economic difficulties.
Jedyny sposób rzeczywistego wdrożenia unijnego prawodawstwa dotyczącego odpadów polega na tym, aby nie pozbywać się rtęci w celu jej ostatecznego unieszkodliwienia w formie ciekłej.
The only way of actually implementing the EU's waste legislation is not to dump mercury for permanent disposal in liquid form.
Wystąpienie ciężkiej reakcji związanej z podaniem wlewu dożylnego wymaga natychmiastowego i ostatecznego przerwania leczenia cetuksymabem i może pociągać za sobą konieczność leczenia doraźnego.
Occurrence of a severe infusion-related reaction requires immediate and permanent discontinuation of cetuximab therapy and may necessitate emergency treatment.
ostateczny (also: rozstrzygający)

Context sentences for "ostateczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChoć ostateczny rezultat mógł być lepszy, głosowaliśmy za tym akceptowalnym kompromisem.
Whilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
PolishByć może ostateczny wynik nie pokrywa się z oczekiwaniami wszystkich.
The conclusion we have reached may not be the one that all of us had hoped for.
PolishOstateczny wniosek jest zatem środkiem zdecydowanie dyskryminującym mniejsze miejscowości.
The resulting proposal is therefore largely discriminatory towards such smaller towns.
PolishJedynym sposobem aby otrzymać ostateczny wynik jest, obserwacja jak ten wynik się rozwija.
The only way to find its outcome is, effectively, just to watch it evolve.
PolishNie wiemy również, co faktycznie się wydarzy, mimo iż termin ostateczny jest coraz bliżej.
Nor do we know what will actually transpire, even though the deadline is now quite close.
PolishI po szóste, weźmy ostateczny argument: co to wszystko ma wspólnego z Unią Europejską?
Then take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
PolishZwykła czarna dziura to ostateczny etap w życiu masywnej gwiazdy.
An ordinary black hole is thought to be the end state of a really massive star's life.
PolishW grupie 213 pacjentów, u których znany był ostateczny wynik terapii, przeżycie wyniosło 58 %.
Of the 213 patients in whom the outcome was known the survival was 58 %.
PolishOstateczny okres półtrwania eliminacji wynosi 10 do 15 godzin.
The terminal elimination half-life of hydrochlorothiazide is 10 – 15 hours.
PolishZatem ostateczny rezultat jest taki, że obiektywnie radzimy sobie lepiej, ale czujemy się gorzej.
And so the net result is that we do better in general, objectively, and we feel worse.
PolishJeszcze kilka innych czynników, takich jak jakość reklamy, wpływa na ostateczny koszt jej kliknięcia.
A few other factors, such as ad quality, determine the exact cost of a click on your ad.
PolishChociaż ostateczny kształt tego pakietu nie jest jakiś wyjątkowy, to możemy czuć pewne zadowolenie.
Although the outcome of this package is not exceptional, we should feel reasonably pleased.
PolishPo podaniu podskórnym ostateczny półokres rozpadu wynosił 1, 1 h u kotów i 1, 2 h u psów.
After subcutaneous administration, the terminal half-life from blood was 1.1 h in cats and 1.2 h in dogs.
PolishTeraz, na początku marca, jest zbyt wcześnie, by ogłaszać ostateczny termin.
As I speak to you now - it is early March - it is really too early for me to announce that end date.
PolishOstateczny tekst sprawozdania jest w znacznej mierze bardziej przekonywający od jego początkowej wersji.
The resulting text is much more persuasive than the initial proposal.
PolishKto je ciało moje, a pije krew moję, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień.
He that eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life: and I will raise him up at the last day.
PolishOto ostateczny cel: polityka, która ukrywa interesy kapitalistyczne pod płaszczem "rozwoju”.
This is ultimately what is at issue: a policy that disguises the interests of capitalism with 'development'.
PolishWiążący termin ostateczny miałby kilka pozytywnych skutków.
An expiry date would indeed have several positive effects.
PolishNależy położyć ostateczny kres dyskryminacji osób dotkniętych HIV/AIDS w całej Unii Europejskiej.
Discrimination against people living with HIV/AIDS must be effectively outmoded across the European Union.
PolishOstateczny termin składania poprawek do sprawozdania został ustalony zanim otrzymaliśmy Traktat z komisji.
The deadline for amendments to the report was set before we received the Treaty from the committee.