"otóż" English translation

PL

"otóż" in English

EN
EN
PL

otóż {conjunction}

volume_up
otóż (also: więc, a więc, dlatego, zatem)
Otóż baobaby, starzejąc się, miękną i stają się puste w środku.
So the Baobabs, as they get older, tend to get pulpy in their centers and hollow out.
And he pulled it toward him, like so, and he took the knife and he put it on the tip.
Otóż... to są Jack, Nick i Louie. ~~~ JH:.
I want to just say -- so this is Jack, Nick and Louie.

Synonyms (Polish) for "otóż":

otóż

Context sentences for "otóż" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOtóż to bardzo aktualne zagadnienie nabrało szczególnego charakteru w Rumunii.
Topical as it is, this issue has taken on a particular complexion in Romania.
PolishOtóż uważa się powszechnie, że tylko w demokracji te prawa mogą być w pełni przestrzegane.
It is generally felt that these rights can be fully observed only in a democracy.
PolishOtóż w Erytrei dochodzi do powszechnego łamania podstawowych praw człowieka.
The fact of the matter is that fundamental human rights are widely violated in Eritrea.
PolishOtóż oni wszyscy przetrwali dlatego, że amerykańscy związkowcy przesyłali pomoc finansową.
They all survived because American trade union members sent financial assistance.
PolishOtóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.
You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.
PolishOtóż uczestnicy tego szczytu jednogłośnie sprzeciwili się protekcjonizmowi gospodarczemu.
The participants of that summit unanimously opposed economic protectionism.
PolishOtóż, Chińczycy mają zupełnie inne pojęcie rasy niż większość państw.
The Chinese have a very, very different conception of race to most other countries.
PolishOtóż przyjęli nowy traktat, zwany traktatem lizbońskim.
What they did is they put in place a new treaty - it was called the Lisbon Treaty.
PolishOtóż bez euro irlandzka gospodarka nie miałaby obecnie najmniejszej szansy.
Without the euro, the Irish economy would be in hell at the moment.
PolishOtóż mamy Odyseusza, powracającego do domu po wojnie trojańskiej.
There was this hero, Odysseus, who's heading back home after the Trojan War.
PolishOtóż główny walor polega właśnie na elastyczności.
Mr President, it is exactly in the flexibility that the beauty lies.
PolishOtóż, zachowując swoją encyklopedyczność, Wikipedia musiała stworzyć artykuł o Star Wars Kid.
Now, it being encyclopedic and all, Wikipedia had to do an article about Star Wars Kid.
PolishOtóż jest bardzo wiele różnic, z którymi powinniśmy tutaj w Parlamencie Europejskim się zmierzyć.
Indeed, there are many differences, which we in the European Parliament should tackle.
PolishOtóż powiedzieliśmy, że w istocie koszty z tego tytułu powinny ponosić państwa członkowskie.
Here, we have said that actually, the Member States should do this.
PolishOtóż w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stało się dla was jasne, że to jest główny priorytet.
Over the course of the last six months it has become clear to you that it is a top priority.
PolishOtóż tuż obok, po niemieckiej stronie granicy jest port w Rostocku.
The port of Rostock is right next door, over the border in Germany.
PolishOtóż dzieje się tak wtedy, gdy mówcy korzystają z większej ilości czasu, niż to było przewidziane.
This is what happens when speakers take up a greater amount of time than was anticipated.
PolishOtóż out of print powinno być w moim przekonaniu ujednolicone.
In my opinion, the question of out-of-print works should be harmonised.
PolishOtóż, dlatego że w Austrii i Szwajcarii nie ma problemów z przestrzeganiem praw człowieka.
The reason is that there are no problems with human rights observance in Austria and Switzerland.
PolishOtóż analizujemy dzisiaj materiał, który składa się w wyraźny sposób z dwóch części, z dwóch obszarów.
We are analysing material, today, which is clearly composed of two parts or two areas.