"otrzymywać" English translation

PL

"otrzymywać" in English

PL

otrzymywać {imperfective verb}

volume_up
1. general
Nie chcę otrzymywać e-maili od nikogo, chcę otrzymywać "me-mail" .
I don't want to get email from anybody; I want to get "memail."
EBC powinien otrzymywać więcej informacji.
The ECB should get more information.
Aby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:
If you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
W takim przypadku pacjent mógł wcześniej otrzymywać lek Simulect.
In this situation, you may have received Simulect.
Stany Zjednoczone mogą otrzymywać niektóre nasze dane dotyczące pasażerów, ale pod trzema warunkami.
The United States can have some of our passenger data, but on three conditions.
Powinny wręcz otrzymywać zachętę ze strony UE.
Instead, they should have its encouragement.
Kończy się era liberalizmu, trzeba zatem uelastycznić stanowisko Komisji w sprawie pomocy publicznej nie tylko dla banków, które otrzymują pomoc publiczną.
The age of liberalism is drawing to an end, and therefore the Commission needs to become more flexible on the matter of state aid, and not just towards the banks.
Również osiemdziesiąt procent kobiet zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że w efekcie otrzymują one pensje, które graniczą z dochodami na poziomie minimum socjalnego.
Eighty per cent of women also earn less than the minimum wage, meaning that, in the end, they draw pensions that border on the minimum subsistence income.
Autorzy i wydawcy pragną otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie pieniężne.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
Pacjenci powinni otrzymywać równocześnie kwas acetylosalicylowy.
Patients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
W przyszłości programy te powinny otrzymywać większe wsparcie finansowe.
In the future, these programmes should receive greater financial support.
Bardzo ważne jest też, aby Chorwacja mogła otrzymywać informacje na temat najlepszych praktyk.
It is also crucial that it be able to obtain information on best practices.
Bo kto mię znajduje, znajduje żywot, a otrzymuje łaskę od Pana.
For whoso findeth me findeth life, And shall obtain favor of Jehovah.
Albo nie otrzymują pożyczki na zagwarantowanie części finansowania, albo obciążenie biurokratyczne jest dla nich zbyt duże.
Either they do not obtain a loan to ensure the co-financing part, or the red tape is too much of a burden for them.
2. "z czegoś"
otrzymywać
volume_up
to derive {vb} (substance from sth)
Nowonarodzone prosięta otrzymują odporność bierną pobierając siarę od szczepionych loch/ loszek.
Neonatal piglets derive passive immunity via ingestion of colostrum from vaccinated sows/ gilts.
Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub białka otrzymywane z E. coli.
Hypersensitivity to the active substance, any of the excipients or to E. coli derived proteins.
Lekarz może zalecić, aby rozważyć szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B w przypadku, gdy regularnie/ wielokrotnie otrzymujesz czynnik IX otrzymywany z osocza.
Your doctor may recommend that you consider vaccination against hepatitis A and B if you regularly/ repeatedly receive human plasma-derived coagulation factor IX

Context sentences for "otrzymywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEUROPOL powinien być kimś w rodzaju koordynatora, a nie otrzymywać szczególne prawa.
Europol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
PolishDostarczamy problemów i chcemy otrzymywać rozwiązania, lecz obywatele nie są rynkiem.
We export problems and we want to import solutions, but citizens are not a market.
Polishchore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu
your baby may be given anticoagulants (medicine preventing blood clotting).
PolishNa przykład rolnicy powinni otrzymywać zapłatę za swoje produkty w ciągu 30 dni.
For example, farmers ought to be paid for their produce within 30 days.
PolishAby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:
If you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
PolishPacjenci nie powinni otrzymywać dawki 300 mg dwa razy na dobę dłużej niż 3 dni.
Patients should not remain on 300 mg twice daily for more than 3 days.
PolishMożna się zarejestrować na solarimpulse.com i otrzymywać informacje o projekcie.
You can just go on SolarImpulse.com, ~~~ subscribe to just be informed of what we're doing.
PolishMoże powinniśmy opatentować wszechświat i otrzymywać od wszystkich tantiemy za istnienie.
Maybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
PolishNiemowlęta w wieku do 13 dnia życia powinny otrzymywać dawkę 0, 5 mg/ kg masy ciała.
Babies less than 13 days old should be given 0.5 mg/ kg body weight.
PolishAby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach, podaj swój adres e-mail.
Leave your e-mail address if you want to be informed about the latest changes and updates.
PolishPyta pan, dlaczego wszyscy konsumenci nie mogą otrzymywać standardowego rachunku.
You ask why there cannot be a standard bill for all consumers.
PolishKobiety nie powinny otrzymywać gorszych warunków niż mężczyźni bez dobrego i uzasadnionego powodu.
Women should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
PolishW ramach tych działań obywatele mieliby podobno otrzymywać środki finansowe na zakup nowych samochodów.
These measures would supposedly provide financing for citizens to buy new cars.
PolishJeżeli ktoś wykonuje daną pracę w danym kraju, powinien otrzymywać taką samą płacę za taką samą pracę.
If a job is done in one country, the same pay should be received for the same work.
PolishPacjenci w wieku 18 lat i starsi powinni otrzymywać dawki stosowane u dorosłych.
People aged 18 and over will be given the adult dose.
PolishJeżeli pacjentka karmi piersią i ma otrzymywać lek RoActemra, powinna przerwać karmienie piersią.
If you are a nursing mother, you should stop breast-feeding if you are to be given RoActemra.
PolishChcielibyśmy jednak otrzymywać również wyniki z działania tego systemu.
We would also like an assessment of this system, however.
PolishOczywiście przewidujemy, że Parlament będzie otrzymywać sprawozdania z postępów we wdrażaniu.
Of course we foresee reporting concerning progress made in relation to implementation to Parliament.
PolishTeraz bankowcy ponownie będą otrzymywać olbrzymie wynagrodzenia.
Now the bankers will once again be receiving record salaries.
PolishPacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji fruktozy nie powinni otrzymywać tej szczepionki.
Patients with rare hereditary problems of fructose intolerance should not take this vaccine.