"oznaczać" English translation

PL

"oznaczać" in English

PL oznaczać
volume_up
[oznaczam|oznaczałbym] {imperfective verb}

Czy miałoby to oznaczać streaming Internetu w celu zidentyfikowania naruszeń?
Would it mean streaming the Internet in order to identify violations?
Będzie to oznaczać uzyskanie przez pacjenta jasnej i dokładnej informacji.
This will mean that patients receive clear and accurate information.
Sankcje mogą oznaczać zawieszenie akredytacji lub nawet skreślenie z rejestru.
Sanctions would mean suspension or even withdrawal from the register.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.
The first 2 numbers indicate the month; the next 4 numbers indicate the year.
Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a następne cztery – rok.
The first 2 numbers indicate the month; the next 4 numbers indicate the year.
Oznaczają one wartość dodaną - czyli to, że mamy coś wspólnego z innymi Europejczykami.
They indicate added value, that we share something with other Europeans.
oznaczać
volume_up
to stand for {vb} (initials)
Jeżeli ta nagroda ma cokolwiek oznaczać, trzeba sprzeciwiać się tym naruszeniom praw człowieka.
If this prize is to mean anything, you need to stand up against these human rights abuses.
Może oznaczać, że osoba, która jej używa, posiada moc stworzenia w tym konkretnym miejscu czegokolwiek zapragnie.
It can stand as a symbol that the wearer has the power to create whatever it is that they want to create in that space.
PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.
PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a dwie ostatnie cyfry oznaczają rok.
The first two numbers denote the month, the last two numbers denote the year.
Wielokrotnie przywoływane prawa reprodukcyjne oznaczają poparcie dla upowszechnienia aborcji.
The repeated references to reproductive rights denote support for generalised abortion.
Są to liczby, które oznaczają chropowatość powierzchni.
So these numbers are the numbers which denote the roughness of these surfaces.
Oznacza to, mówiąc wprost, że państwa członkowskie nie mają prawa bez powodu nie dopuszczać do swobodnego przepływu.
To spell it out, that means that the Member States have no right to prevent free movement without reason.
Dla Litwy oznacza to kolejny krok w kierunku mocniejszej integracji europejskiej.
For Lithuania it spells another sequential step towards deeper European integration.
Jeśli wyznaczymy sobie zbyt ambitne cele i pozostaniemy odosobnieni w naszych działaniach, będzie to oznaczało również upadek naszej bazy przemysłowej.
If we set overly ambitious targets and end up isolated and alone, this will spell the end for our industrial base as well.

Context sentences for "oznaczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAmplifikację genu należy oznaczać za pomocą odpowiednio walidowanych testów.
Gene amplification should be performed using an accurate and validated assay.
PolishStężenie hemoglobiny należy oznaczać co 1- 2 tygodnie do czasu jego ustabilizowania.
The haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
PolishOznaczać to będzie wygraną dla gospodarki oraz zdobycie przychylności obywateli Europy.
That is winning the economy and it is winning the hearts of citizens for Europe.
PolishMogłaby oznaczać najbardziej kosztowną kampanię wyborczą w historii Niemiec.
It could mark the most expensive election campaign in the history of Germany.
PolishOznaczać to będzie, co oczywiste, znaczną ilość pracy z panem i pana kolegami w Radzie.
This will, of course, take much work with you and your colleagues on the Council.
PolishPrzyjęcie tego alternatywnego wniosku będzie oznaczać, że parlament ustąpił.
If this alternative proposal is adopted, the European Parliament will have given way.
PolishPozwala również oznaczać złośliwe strony podszywające się pod znane witryny.
This also allows malicious websites to be flagged when masquerading as reputable sites.
PolishJestem hipochondrykiem i pamiętam, że zdrętwiałe ramię może oznaczać atak serca.
And I'm a hypochondriac, and I remember arm numb means heart attack.
Polishjeśli pacjent ma gorączkę: może to oznaczać za małą liczbę białych krwinek, co może
if you have any fever: it may be due to a low number of white blood cells which can cause an
PolishU pacjentów, u których aktywność AlAT uległa zwiększeniu, należy oznaczać ją częściej.
ALT levels should be measured more frequently in patients who develop elevated ALT levels.
Polishstężenie hemoglobiny można oznaczać w dłuższych odstępach. wa
er The haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
Polishstężenie hemoglobiny można oznaczać w dłuższych odstępach. be
er The haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
PolishAktywność lipazy w surowicy należy oznaczać co miesiąc lub jeśli zaistnieją wskazania kliniczne.
Serum lipase levels should be tested monthly or as clinically indicated.
PolishPrzypuszczam, że ma to oznaczać, że ktoś cudownie tu wysprzątał.
I suppose it's there to tell you that somebody's cleaned the place, and it's all lovely.
Polishoznaczać przynajmniej 12 godzin po podaniu preparatu Mimpara.
PTH levels should be assessed at least 12 hours after dosing with Mimpara.
Polishoznaczać przynajmniej 12 godzin po podaniu preparatu Parareg.
PTH levels should be assessed at least 12 hours after dosing with Parareg.
PolishJeżeli tak się stanie, będzie to oznaczać, że zainwestowaliśmy środki w mądry sposób.
If this is the case, we will have invested the money wisely.
PolishJeżeli Parlament zaakceptuje coś takiego, będzie to oznaczać krok wstecz.
If Parliament accepts this, it means taking a step backwards.
PolishSwoboda na morzu nie powinna oznaczać swobody działania piratów.
The freedom of the seas should not become the freedom of the pirates.
PolishZaleca się, by przez pierwsze 2- 3 dni podawania filgrastymu oznaczać ANC codziennie.
It is recommended that the ANC is measured daily for the first 2 - 3 days of filgrastim administration.