"oznaczenie" English translation

PL

"oznaczenie" in English

PL

oznaczenie {neuter}

volume_up
oznaczenie (also: znaczek, oznaka, znak, szyld)
oznaczenie (also: symbol)
Żelazko to posiadało nie tylko europejskie oznaczenie CE, ale również specjalny niemiecki symbol bezpieczeństwa.
This iron not only had the European CE marking, but also a specific German safety symbol.
oznaczenie (also: znak, symbol, talon, kupon)

Synonyms (Polish) for "oznaczenie":

oznaczenie
Polish
oznaczyć

Context sentences for "oznaczenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZ drugiej strony występuje zapotrzebowanie na oznaczenie "kraju pochodzenia”.
On the other hand, there is a demand for 'country of origin' labelling.
PolishW rzeczywistości nie został on nawet stworzony jako oznaczenie bezpieczeństwa.
In fact, it has not even been designed with the intention of representing a safety marking.
PolishNawet pan komisarz Verheugen uważa, że obecne oznaczenie CE może być nieco mylące.
Even Commissioner Verheugen believes that the current CE marking may be a little confusing.
Polishtiret artykułu 7 ustęp 1 otrzymują odpowiednio oznaczenie lit. a) — k),
The indents of Article 7(1) shall become points (a) to (k) respectively.
PolishOznaczenie stężenia AlAT należy wykonać jako część standardowego badania przedoperacyjnego.
ALT should be measured as part of the standard pre- operative evaluation.
PolishHydroksykobalamina może zakłócać oznaczenie wszystkich parametrów kolorymetrycznych moczu.
Hydroxocobalamin may interfere with all urine colorimetric parameters.
PolishPo podaniu doustnym nie jest możliwe oznaczenie stężenie mykofenolanu mofetylu w osoczu.
Mycophenolate mofetil is not measurable systemically in plasma following oral administration.
PolishDawkowanie należy ustalać w oparciu o laboratoryjne oznaczenie aktywności białka C.
The dosage should be determined on the basis of laboratory measurements of the protein C activity.
PolishOznaczenie pochodzenia (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
'made in' (origin marking) (motions for resolutions tabled): see Minutes
PolishMają one kształt migdała, a na jednej ze stron oznaczenie „ C 20 ”.
They are in the shape of almonds and have " C 20 " marked on one side.
PolishMają one kształt migdała, a na jednej ze stron oznaczenie „ C 2½ ”.
They are in the shape of almonds and have " C 2½ " marked on one side.
PolishMają one kształt migdała, a na jednej ze stron oznaczenie „ C 10 ”.
They are in the shape of almonds and have " C 10 " marked on one side.
PolishW porównaniu do obecnej sytuacji oznaczenie CE i system CE zostaną znacznie ulepszone.
The CE marking and the CE scheme will be significantly improved compared with what we have today.
PolishMają one kształt migdała, a na jednej ze stron oznaczenie „ C 5 ”.
They are in the shape of almonds and have " C 5 " marked on one side.
PolishKażdy produkt rolny w UE powinien mieć wyraźne oznaczenie miejsca pochodzenia surowców.
Every agricultural product in the EU must be clearly labelled with the origin of the raw materials.
PolishNastępnie oznaczenie liczby płytek krwi należy przeprowadzać raz w miesiącu.
Platelet counts should be assessed monthly thereafter.
PolishNa opakowaniu powinna znajdować się dokładna informacja o trombinie, a oznaczenie musi być wyraźne.
Packaging must include accurate information about thrombin and the labelling must be clear.
PolishDobrym pomysłem byłoby oznaczenie podróży objętych dyrektywą specjalnym ogólnoeuropejskim logo.
It would be a good idea to mark journeys covered by the directive with a special European logo.
PolishPrzed podaniem leku Xolair we wstrzyknięciach lekarz zleci oznaczenie ilośći IgE we krwi pacjenta.
Your doctor will measure the amount of IgE in your blood before giving you Xolair injections.
PolishPonadto oznaczenie CE musi moim zdaniem stać się czymś więcej, niż czystą samoregulacją przemysłu.
In addition, CE marking must in my view become more than pure self-regulation by the industry.