"późniejsze" English translation


Did you mean: późny
PL

"późniejsze" in English

PL późniejsze
volume_up
{adjective}

późniejsze (also: późniejszy, późniejsza)
volume_up
later {adj.}
dostęp do funkcji zapisu parametrów działania i wyników powinien być ograniczony, aby niemożliwe były późniejsze modyfikacje
Storing of operating parameters and results under security access to avoid later manipulation
dostęp do funkcji zapisu parametrów działania i wyników powinien być ograniczony, aby niemożliwe były późniejsze modyfikacje
Storing of operating parameters and of results under security access to avoid later manipulation
dostęp do funkcji zapisu parametrów działania i yników powinien być ograniczony, aby niemożliwe były późniejsze modyfikacje
Storing of operating parameters and of results under security access to avoid later manipulation 13
późniejsze (also: drugi, ostatni, późniejszy, późniejsza)
volume_up
latter {adj.}

Context sentences for "późniejsze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.
So this is a very early prototype. ~~~ Of course, it got much better after that.
PolishPóźniejsze wydarzenia zależą od tego, ile zainwestujemy w dalsze badania w tej dziedzinie.
What will happen beyond that depends on how much we invest in further research in this area.
PolishPóźniejsze obietnice i groźby nie wpłynęły w żaden sposób na podstawowe elementy traktatu.
The post-dated promises and threats have done nothing to change the fundamentals of the Treaty.
PolishOczekiwania te znacząco wpłynęły na ich późniejsze odczucia.
These expectations appear to have influenced significantly their subsequent perceptions.
PolishJeśli lekarz uzna to za konieczne, zaleci późniejsze badania.
Thereafter tests will be taken if the doctor finds it necessary.
PolishPóźniejsze testy laboratoryjne potwierdziły, że kalafonia nie występuje w banknotach euro.
Subsequent laboratory tests confirmed that there is no indication that colophony is present in euro banknotes.
PolishPóźniejsze zmiany będą brały pod uwagę przedmiotowe zasady.
Again, this is a constantly changing world, and with reference to these rules that will be handled by the Commission.
PolishPóźniejsze dawkowanie leku < COVERSYL i nazwy związane > należy dostosować do odpowiedzi ciśnienia tętniczego.
The subsequent dosage of< COVERSYL and associated names > should be adjusted according to blood pressure response.
PolishPóźniejsze dostosowania dawki są dokonywane tylko na podstawie zmian w liczbie płytek krwi i polegają na zwiększeniu o 1µg (patrz Tabela poniżej).
Future dose adjustments are based on changes in platelet counts only and made in 1µg increments (see Table below).
PolishPomocne może okazać się przesunięcie pierwszej dawki na późniejsze godziny poranne lub przyjęcie dawki z posiłkiem o niskiej zawartości białka (np. mięsem).
Delaying the first dose to midmorning or taking the dose with a little protein-containing food (e. g. meat) may help.
PolishPóźniejsze przepisy powinny być precyzyjniejsze w zakresie ostrzeżeń dotyczących minimalnego wieku i zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
The legislation to follow needs to be clearer regarding minimum age warnings and the dangers arising from inappropriate use.
PolishLiczę na ciągłe bliskie rozmowy z Parlamentem Europejskim oraz na pomyślne zawarcie porozumienia i jego późniejsze przyjęcie.
I look forward to a continued close dialogue with the European Parliament and towards the successful conclusion of the agreement and its subsequent approval.
PolishStąd moje późniejsze przybycie, jak również komisarza ds. środowiska naturalnego - pana Dimasa - oraz komisarza ds. energii - pana Piebalgsa.
That is the reason why I, together with the Commissioner for the Environment, Mr Dimas, and the Commissioner for Energy, Mr Piebalgs, have only just arrived.
PolishChciałabym wam zaprezentować wypowiedzi kilku dziewczynek pochodzące z owych 2,5-letnich badań – choć właściwie niektóre z nich są nieco późniejsze.
I'd like to play you some voices of little girls from the two-and-a-half years of research that we did -- actually, some of the voices are more recent.
PolishPrzestępcy grasujący w przyszłości na ulicach będą jednym ze skutków wpływu pełnych agresji gier na zachowanie, psychologię i późniejsze nawyki ludzi.
The street criminals of the future will be just one outcome of the influence of aggressive games on behaviour, psychology and late-manifesting habits.
PolishDlatego substancje, które oddziałują na CYP3A4 i (lub) glikoproteinę P mogą wpływać na wchłanianie i późniejsze wydalanie ogólnoustrojowo wchłoniętego nilotynibu.
Therefore, absorption and subsequent elimination of systemically absorbed nilotinib may be influenced by substances that affect CYP3A4 and/ or Pgp.
PolishPonieważ cały ten biznes sugerowania, że ktoś łamie prawo i późniejsze zbieranie popierających to dowodów, okazuje się się bardzo niewygodny.
Because the whole business of actually suggesting that someone is breaking the law and then gathering evidence and proving that, that turns out to be really inconvenient.
PolishFakt naruszeń zasad demokratycznych w czasie wyborów wywołał późniejsze protesty i brutalnie stłumione demonstracje, których następstwem były aresztowania.
The infringement of democratic principles during the election was followed by protests, brutal repression of a demonstration and the arrest of demonstrators.
PolishWszelkie późniejsze zmiany dawki preparatu powinny być dokonywane na podstawie oceny jego działania klinicznego (tolerancja i skuteczność).
It is not recommended to use paroxetine in combination with metoprolol when given in cardiac insufficiency, because of the narrow therapeutic index of metoprolol in this indication.
PolishZakładam, że Komisja zaproponuje w planie mechanizm, który zwolni rodziców z obowiązku płacenia za pobranie oraz późniejsze przechowywanie krwi pępowinowej.
I assume that the Commission will propose a mechanism in the plan which will relieve parents of the burden of paying for the collection and subsequent storage of cord blood.