"pójść" English translation

PL

"pójść" in English

EN

PL pójść
volume_up
{verb}

Pójść do państw członkowskich i powiedzieć im, że nie da się pójść dalej?
Do we go to the Member States and say that we cannot go any further?
Na koniec sprawa migracji: mogłaby ona pójść w niewłaściwym kierunku.
Finally, on the question of migration, this could go in the wrong direction.
Musimy pójść daleko, i to szybko.
If you want to go far, go together." ~~~ We need to go far, quickly.
Izali dwa społem pójdą nie zgodziwszy się?
Shall two walk together, except they have agreed?
Jeśli jednak będziemy nieostrożni i młotek spadnie nam na stopę, to nie pójdziemy już dalej.
If, however, we are careless and this hammer drops on our foot, then we shall be able to walk no further.
Pójdą za Panem, który jako lew będzie ryczał; on zaiste tak ryczeć będzie, że ze strachem przybieżą synowie od morza.
They shall walk after Jehovah, who will roar like a lion; for he will roar, and the children shall come trembling from the west.
pójść (also: jechać, iść)
Niestety wśród obrońców środowiska są osoby gotowe pójść w takim kierunku.
Unfortunately, there are those in the environmental movement who would be prepared to go along this path.
Oczywiście również my jesteśmy gotowi pójść tą trudną drogą ogłoszenia takich decyzji.
We are, naturally, prepared also to go along this difficult route of announcing these decisions.
Niech przejdę przez ziemię twoję; drogą pospolitą pójdę; nie uchylę się ani na prawo ani na lewo.
Let me pass through thy land: I will go along by the highway, I will turn neither unto the right hand nor to the left.
pójść (also: stąpać, nastąpić, kroczyć, iść)
Zapuśćciesz sierp, bo się dostało żniwo; pójdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; opływają kadzi, bo wiele jest złości ich.
Put ye in the sickle; for the harvest is ripe: come, tread ye; for the winepress is full, the vats overflow; for their wickedness is great.

Context sentences for "pójść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTrudniej może pójść z prezydentem Klausem w Pradze - sprawia on wrażenie upartego.
It may be more difficult with Mr Klaus in Prague - he appears to be stubborn.
PolishAle coś może pójść nie tak, jeśli wyświetlmy go z przypadkowo dobranym słowem.
But if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
PolishRada Ministrów była podzielona i zupełnie nie wiedziała, w jakim kierunku pójść.
The Council of Ministers was divided, with a complete lack of direction.
PolishUdało nam się jednak pójść krok naprzód, a atmosfera zrobiła się bardziej konstruktywna.
We did move a step forward, though, and there was a very constructive atmosphere.
PolishW Radzie była jednak grupa, która nie była gotowa pójść na jakikolwiek kompromis.
However, there was a group in the Council that was not prepared to compromise in any way.
PolishZresztą Stany Zjednoczone również nie zawsze potrafią pójść na ustępstwa.
However, consensus cannot always be reached within the United States either.
PolishPolityka ta oczywiście już teraz jest ambitna, ale mamy zamiar pójść jeszcze dalej.
This policy is, of course, already ambitious, but we are going to keep on aiming higher.
PolishW mojej opinii powinniśmy pójść przykładem Szwajcarii.
My opinion, Mr Tajani, is that we should follow Switzerland's example.
PolishMusimy pójść tym tropem i skorzystać ze sposobności, by poprawić umowę.
We should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
PolishUE musi pójść w ślady Wielkiej Brytanii i usunąć PMOI z listy organizacji terrorystycznych.
The EU must follow the UK's lead and remove the PMOI from the terrorist list.
PolishNa pewno powinniśmy go zgłębić, zastanowić się, czy możemy pójść w tym kierunku.
It certainly merits being explored to see if we can move forward.
PolishTo była rada, za którą zdecydowałem się pójść kiedy stuknęła mi czterdziestka.
It was the advice that I decided to follow myself when I turned 40.
PolishInne regiony i kraje powinny pójść za jego przykładem i wdrożyć tę inicjatywę.
It is an initiative that other regions and countries should follow.
PolishMożemy i najprawdopodobniej musimy pójść nieco dalej również w tym kierunku, panie komisarzu.
We could and probably must think a bit further in this direction too, Commissioner.
PolishPowinniśmy zrobić to, co uważamy za słuszne, a wtedy Amerykanie mogą pójść w nasze ślady.
We must do what we think is right, and the Americans can then follow us.
PolishUważam, że powinniśmy zrobić coś podobnego i pójść za jej przykładem.
I think we should do something like that and we should follow that path.
PolishW kontekście wyników wyborczych, oba obozy będą zmuszone pójść na kompromis.
Given the close result, both camps will have to make compromises.
PolishW ostatnich latach często mówił mi, że powinienem pójść do psychiatry.
In recent years he has often told me that I should see a psychiatrist.
PolishMyślę, że Nigeria powinna pójść tą drogą, także pod presją Unii Europejskiej.
I think that Nigeria should adopt this way forward, perhaps under pressure from the European Union.
PolishMusiałem pójść na kompromisy, a pan przyznał, że były one rozsądne.
I have had to make compromises, and you said that they were reasonable.