PL

państwo {neuter}

volume_up
Uwagi odnośnie głosowania będą Państwo mogli wygłosić jutro.
Ladies and gentlemen, you will be able to comment on the vote tomorrow.
I to nie jest problem marginalny, drodzy państwo, ten problem istnieje w rzeczywistości.
This is not a marginal problem, ladies and gentlemen. It is very real.
Wreszcie, Szanowni Państwo, władze stosują surową politykę korekt budżetowych.
Finally, ladies and gentlemen, the authorities are applying harsh fiscal adjustment policies.
państwo (also: byt, stan)
Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
Religion should be protected from the State - the European State, in particular.
Stanowią one zobowiązanie państwa członkowskiego podejmowane przez samo to państwo.
These conditions are commitments of the Member State that are undertaken by the state itself.
To nie jest państwo, które poniosło klęskę; to państwo z pewnymi niedociągnięciami i musimy je wspierać.
This is not a failed state; it is a state with failings that we must support.
Państwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Wysłuchałam, co państwo mówiliście.
(FR) Mr President, Mr Kohout, Mrs Ashton, I have listened to what you have said.
Powtarzam jeszcze raz, iż pytania te będziecie musieli państwo zadać Komisji.
(PT) Mr President, Mrs Miguélez, once again I must say that you will have to put these questions to the Commission.
państwo (also: wieś, kraj)
Jest to państwo znajdujące się bardzo blisko nas, państwo, do którego my chcemy się zbliżyć.
This is a country that is very close to us and a country we want to be closer to.
Negocjują państwo z państwami trzecimi; określają państwo warunki współpracy.
You negotiate with third country partners; you set the terms of cooperation.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
This country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.

Context sentences for "państwo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW tym kontekście wspominali państwo też o regionach naddunajskim i czarnomorskim.
The Danube region and the Black Sea region have been mentioned in this connection.
PolishPani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Unia Europejska i Rosja są partnerami.
Madam President, honourable Members, the European Union and Russia are partners.
PolishPaństwo Nimieri i sierota z Sudanu...... który był ścigany przez żołnierzy i krokodyle.
Mr. Nimieri's an orphan from Sudan... who was chased by soldiers and crocodiles.
PolishZanim odpowiem na indywidualne pytania, pozwólcie mi państwo rozpocząć od przeglądu.
Before responding to the individual questions, let me start with an overview.
PolishJak już państwo dziś zauważyli, polityka handlu bananami jest sprawą kontrowersyjną.
As we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
PolishChcą Państwo dowodu - wystarczy przyjrzeć się europejskiemu nakazowi aresztowania.
If proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
PolishPozwólcie mi państwo objaśnić pierwszy punkt: obszar ten podlega drugiemu filarowi.
Let me deal with the first point: this is an area that comes under the second pillar.
Polish. - (RO) Pani przewodnicząca, panie komisarzy, szanowni państwo!
on behalf of the PSE group. - (RO) Madam President, Mr. Commissioner, dear colleagues.
PolishNaszymi europejskimi wartościami są prawa, legalność, przejrzystość i państwo prawa.
Our European values are rights, legality, transparency and the rule of law.
PolishŚwiadomość, że zdecydowanie wspieracie państwo to dążenie jest bardzo krzepiąca.
It is very encouraging to know of your strong commitment to this quest.
PolishPozwólcie państwo, że skomentuję kilka rzeczy, które uważam za sprawy najwyższej wagi.
Let me just comment on a few things which I think are of principle interest.
PolishLudność Zimbabwe zasługuje na sprawiedliwość i państwo prawa.
Mr President, the people of Zimbabwe deserve justice and the rule of law.
PolishJak państwo wiedzą, jednocześnie dążymy do zawarcia szeregu umów dwustronnych.
As Members know, we are pursuing a range of bilateral agreements in conjunction with this.
PolishAle były też pewne czynniki zewnętrzne: wolny rynek, państwo prawa, infrastruktura.
But there were also some external factors: free markets, the rule of law, infrastructure.
PolishPozwolą państwo, że jeszcze raz podkreślę znaczenie współpracy z Parlamentem Europejskim.
Let me stress once more the importance of cooperation with the European Parliament.
PolishPozowolicie państwo, że wspomnę kilka rzeczy w tej kwestii, kończąc głównym wnioskiem.
Let me say a few things about this - and I will end up with the key point.
PolishPaństwo subsydiowało kopalnie, łudząc się, że zapewni dzięki temu rentowność.
The mines were subsidised in the vain hope of achieving profitability.
PolishJednak jest to państwo, które musimy zrozumieć i lepiej się z nim komunikować.
But it remains one that we need to understand and engage with better.
PolishBezwzględna większość to nie to samo, co państwo prawa.
Mr President, an absolute majority is not the same as the rule of law.
PolishZagadnienie przedstawiono CMD(h) i referencyjne państwo członkowskie przeprowadziło ocenę.
The issue was referred to the CMD (h) and an assessment was carried out by the RMS.