PL

pan {masculine}

volume_up
pan
volume_up
Mr {noun} [Brit.] [abbr.] (title for man)
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
Pan poseł Cappato wiele mówił o Tybecie, a także pan poseł Cohn-Bendit i inni.
Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
W tym przypadku rację ma pan przewodniczący Barroso, jak również pan poseł Verhofstadt.
Mr Barroso is correct and Mr Verhofstadt is correct in this instance.
pan
volume_up
Mr. {noun} [Amer.] [abbr.] (title for man)
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
Pan poseł Cappato wiele mówił o Tybecie, a także pan poseł Cohn-Bendit i inni.
Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
W tym przypadku rację ma pan przewodniczący Barroso, jak również pan poseł Verhofstadt.
Mr Barroso is correct and Mr Verhofstadt is correct in this instance.
pan (also: lord)
Tak mówi panujący Pan: Utrapienie jedno, oto utrapienie straszne przychodzi;
Thus saith the Lord Jehovah: An evil, an only evil; behold, it cometh.
Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
for there is born to you this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord.
A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;
Jeśli ten pan miałby holistyczne wykształcenie, czy siedziałby tam?
So if this gentleman had had a holistic education, would he be sitting there?
Wierzę, że Szanowny Pan Poseł podziela nasze dążenia w tym względzie.
I trust the honourable gentleman shares our wishes in that regard.
Widzę, że pan w pierwszym rzędzie zrobił "Mmmm".
(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
Pierwszy człowiek z ziemi ziemski; wtóry człowiek sam Pan z nieba.
The first man is of the earth, earthy: the second man is of heaven.
Pan Siniora jest godnym człowiekiem, dla którego powinniśmy mieć szacunek.
Mr Siniora is a dignified man, a man we should respect.
Wiem, że jest pan rozsądnym człowiekiem, uważnie przysłuchującym się argumentom.
I know you are a reasonable man; I know that you listen to arguments.
I odpowiedział Rabsaces: Azaż mię do Pana twego albo do ciebie posłał Pan mój, abym te słowa mówił?
But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words?
Pan odrzekł - "Uczyniłaś co mogłaś - to sukces."
The Master said, 'Thou didst thy best, that is success.'"
Którym odpowiedział Rabsaces: Azaż mię do pana twego, albo do ciebie przysłał Pan mój, abym te słowa mówił?
But Rabshakeh said unto them, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words?
Nie był Pan ciężkim współpracownikiem, tak jak Pan deklarował.
Contrary to what you stated, Sir, you were not a difficult colleague.
Żałuję, że pan, nasz przewodniczący, sądzi inaczej.
I find it regrettable that you, Sir, as our President, think otherwise.
Opuszczał baraki z Cuthbertsonem, proszę pana, podążyli w stronę stacji.
Leaving the barracks with Cuthbertson, sir, heading towards the station.
pan (also: dżentelmen)
Hej, proszę pana, zapomniał pan reszty.
Hey, mister, you forgot your change.
Jaki jest sens posiadania konserwatywnego premiera, skoro suwerenem zostanie pan Tony Blair?
What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?
EN

pan {noun}

volume_up
1. general
When you have a non-stick pan, it costs about, maybe, 250 rupees, five dollars, six dollars.
Patelnia, do której nie przylepia się jedzenie, kosztuje mniej więcej, jakieś 250 rupii, pięć, sześć dolarów.
So this is similar to what happens when you take pure sugar crystals in your kitchen, you put them in a pan, and you apply energy.
Tak więc, jest to podobne do tego co się dzieje gdy czysty cukier wsypujesz na patelnię i aplikujesz energię.
And the best part is that, while you use a costly non-stick pan, you eat the so-called Teflon or Teflon-like material because after some time the stuff disappears.
A najciekawsze jest to, że używając drogiej, nieprzylepnej patelni, zjada się tak zwany teflon, czy inny, podobny materiał.
3. colloquial
pan (also: phizog, phiz, mug)

Context sentences for "pan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPan poseł Alain Lamassoure osiągnął ogromnie dużo, także w dziedzinie konstytucji.
Alain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
PolishWiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
Stand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
PolishPan komisarz wspomniał, że regiony górskie sprzeciwiają się jednolitemu rynkowi.
The Commissioner said that mountain regions are opposing the Single Market.
PolishMamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
We hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
PolishPan komisarz Verheugen przyrzekł, że w odpowiedni sposób wykorzysta te środki.
Commissioner Verheugen has promised that he will use these funds accordingly.
PolishPosiadacz tego imienia, pan minister Vizjak, nadaje potężną dynamikę tej debacie.
The bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
PolishCzy jest Pan gotów z takim stanowiskiem wystartować za trzy lata w wyborach?
Is he prepared to stand on that platform in the elections in three years' time?
PolishJak powiedział pan komisarz, nasza polityka wobec Chin musi być jednomyślna.
As the Commissioner said, Europe must be unanimous in its policy towards China.
PolishCzy pan przewodniczący policzył wcześniej 40 posłów, którzy złożyli ten wniosek?
Did the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
PolishUważam jednak, że pan poseł wspomniał o mnie, nie rozumiejąc systemu spraw pilnych.
But I think he made reference to my not understanding the system of urgencies.
PolishW swoim piśmie pani Hennis-Plasschaert zadaje to samo pytanie, co pan Manfred Weber.
In her letter, Mrs Hennis-Plasschaert asks the same question as Manfred Weber.
PolishPan go posili na łożu niemocy jego; wszystko leżenie jego odmieni w chorobie jego.
I said, O Jehovah, have mercy upon me: Heal my soul; for I have sinned against thee.
PolishTak mówi Pan, który sposobił na morzu drogę, i ścieszkę na bystrych wodach.
Thus saith Jehovah, who maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
PolishPan Herbert Bösch ma zupełną rację mówiąc o wykorzystaniu doświadczonych celników.
Herbert Bösch is entirely correct when he talks of using experienced customs people.
PolishJest tu obecny pan komisarz Figeľ i na pewno starannie odnotował tę uwagę.
Commissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
PolishOwa Dawid we wszystkich drogach swych roztropnie się sprawował; bo Pan był z nim.
And David behaved himself wisely in all his ways; and Jehovah was with him.
PolishJest cały szereg odpowiedzi na cały szereg przyczyn, jak powiedział pan minister.
There is a whole series of answers for a whole series of causes, as the Minister said.
PolishÓwczesny komisarz, pan Joe Borg, uznał te działania za ambitne i bezprecedensowe.
Ambitious and unprecedented measures, in the words of the then Commissioner, Joe Borg.
PolishI rzekł Micheasz: Jako żyje Pan, że co mi kolwiek rozkaże Bóg mój, to mówić będę.
And Micaiah said, As Jehovah liveth, what my God saith, that will I speak.
PolishPan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.
Jehovah hath established his throne in the heavens; And his kingdom ruleth over all.