"pani" English translation

PL

"pani" in English

PL

pani {feminine}

volume_up
1. general
pani
volume_up
Ms {noun} [Brit.] [abbr.] (woman: marital status unknown)
Szanuję stanowiska pani poseł Kaufmann i pani poseł Ždanoki.
I respect the positions of Ms Kaufmann and Ms Ždanoka.
Kwestia ta została podniesiona przez sprawozdanie pani Patrie, a także przez panią Wallis.
This issue has been raised in Ms Patrie's report and by Ms Wallis as well.
Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.
I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.
pani
volume_up
Ms. {noun} [Amer.] [abbr.] (woman: marital status unknown)
Szanuję stanowiska pani poseł Kaufmann i pani poseł Ždanoki.
I respect the positions of Ms Kaufmann and Ms Ždanoka.
Kwestia ta została podniesiona przez sprawozdanie pani Patrie, a także przez panią Wallis.
This issue has been raised in Ms Patrie's report and by Ms Wallis as well.
Myślę, pani posłanko Patrie, że otrzymała pani wiele uznania za pani ciężką pracę.
I believe, Ms Patrie, that you have received a lot of recognition for your hard work.
I na koniec, pani przewodnicząca, pani komisarz wspomniała o rzetelnym dochodzeniu.
Finally, Madam President, the Commissioner referred to a credible investigation.
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
sprawozdawca - (HU) Pani komisarz, pani przewodnicząca! Dziękuję za tę debatę.
. - (HU) Commissioner, Madam President, thank you for this debate.
Nie bardzo zrozumiałem odpowiedź Pani Ashton.
(ES) Mr President, I did not really understand Lady Ashton's answer.
Pani Przewodnicząca! Pragnę podziękować Szanownej Pani Poseł za przyjęcie mojego pytania.
Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.
Pani Baronessa Ashton powiedziała, że powinnyśmy kontynuować naszą pomoc.
Lady Ashton said that we should continue helping.
pani (also: pani domu)
volume_up
dame {noun} [Brit.] [arch.]
Pragnę powołać się na art. 145 Regulaminu, aby odrzucić uwagi i komentarze, które pod moim adresem skierowała pani poseł Sarah Ludford w swoim wystąpieniu w trakcie dzisiejszej debaty.
I speak under Rule 145 to rebut remarks and comments made about me by Dame Sarah Ludford in her speech in this debate.
W podobnie drastyczno-kabaretowym stylu – ale z mniejszym sukcesem – Lösch opowiedział w 2007 roku w Düsseldorfie „Der Besuch der alten Dame” („Wizytę starszej pani”) Dürrenmatta.
In 2007, he went to Düsseldorf as a guest director, staging Dürrenmatt's Der Besuch der alten Dame (The Visit) in a similarly drastic, over-the-top cabaret style - but with less success.
(DE) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest mistrzem kunktatorstwa.
(DE) Madam President, the EU is a master of procrastination.
Panie przewodniczący! Gospodarka rynkowa jest dobrym niewolnikiem, ale złym panem.
Mr President, the market economy is a good slave but a bad master.
Master, it was me who killed the King
pani (also: senora)
volume_up
senora {f} [Spa.] (señora)
Nie proszę pani, nie jestem członkiem, jestem miejscowym strażakiem.
No, ma'am, I'm not a member, but I am a local firefighter.
Pollyanna Whittier, ma'am.
Ma'am, listen to me.
2. "mężatka"
pani
volume_up
Mrs {noun} [Brit.] [abbr.] (married woman)
Są w tym gronie pani poseł Riera, pani poseł del Castillo, pan poseł Cramer i pani poseł Matias.
They include Mrs Riera, Mrs del Castillo, Mr Cramer and Mrs Matias.
Pani Kauppi i pani Starkevičiūtopracowały sprawozdanie na ten temat.
Mrs Kauppi and Mrs Starkevičiūtgave a report on this topic.
Chciałbym podziękować kontrsprawozdawczyniom, pani poseł Bowles i pani poseł Berès.
I would like to thank my shadow rapporteurs, Mrs Bowles and Mrs Berès.
pani
volume_up
Mrs. {noun} [Amer.] [abbr.] (married woman)
Są w tym gronie pani poseł Riera, pani poseł del Castillo, pan poseł Cramer i pani poseł Matias.
They include Mrs Riera, Mrs del Castillo, Mr Cramer and Mrs Matias.
Pani Kauppi i pani Starkevičiūtopracowały sprawozdanie na ten temat.
Mrs Kauppi and Mrs Starkevičiūtgave a report on this topic.
Chciałbym podziękować kontrsprawozdawczyniom, pani poseł Bowles i pani poseł Berès.
I would like to thank my shadow rapporteurs, Mrs Bowles and Mrs Berès.

Context sentences for "pani" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
PolishCzy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
Polish(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! O ile wiem, do tanga trzeba dwojga.
(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.
Polish(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.
(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.
PolishNie, Pani Komisarz, dyskusje w Europie nie są dostosowane do problemów świata.
No, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.
PolishJak słusznie stwierdziła pani komisarz, wyciągnęliśmy wnioski z tego wypadku.
As the Commissioner has correctly established, we have learned from this accident.
PolishTak jak powiedziała pani komisarz, przedstawił on ważkie i kompleksowe sprawozdanie.
As the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.
PolishOczywiście prawdą jest to, co powiedziała pani komisarz: budżet to zawsze kompromis.
What the Commissioner said is true, of course: a budget is always a compromise.
PolishJak zauważyła pani poseł Lena Ek, polityka wymaga pieniędzy i finansowania.
As was pointed out by Lena Ek, policies need money and policies need financing.
PolishMam nadzieję, że pani komisarz będzie o tym pamiętać przygotowując wnioski.
I hope the Commissioner will bear this in mind when she draws up her proposals.
PolishZ tego powodu popieram przyjęcie kompromisu odnośnie sprawozdania pani Sartori.
That is why I support the adoption of the compromise on the Sartori report.
PolishPopieram komentarze pani komisarz Wallström na temat bioróżnorodności morskiej.
I welcome Commissioner Wallström's comments in relation to marine biodiversity issues.
PolishBardzo się cieszę, że jest z nami również obecna pani komisarz Benita Ferrero-Waldner.
I am very pleased that Commissioner Benita Ferrero-Waldner is also with us today.
PolishCzy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
PolishChciałabym także usłyszeć, co pani minister Malmström sądzi o tej sytuacji.
I would also like to hear what Minister Malmström thinks about this situation.
Polish. - Moja grupa przedłożyła istotną poprawkę do sprawozdania pani Scheele.
in writing. - My group tabled an important amendment to the Scheele report.
PolishPragnę odpowiedzieć na uwagi pani poseł.
Mr President, Mr Barnier, I would like to respond to my fellow Member's remarks.
PolishPani komisarz powiedziałbym, że kwestia ta dotyczy także stosunków UE z Rosją.
I would say to the Commissioner that it is also about the EU's relations with Russia.
PolishDziękuję także pani komisarz za jej wypowiedź na temat klonowania zwierząt.
I would also like to thank the Commissioner for what she said about animal cloning.
PolishNie ma to związku ze sprawozdaniem pani poseł Gurmai, ponieważ już o tym mówiliśmy.
This is not related to the Gurmai report because we have spoken about that.