"pewien" English translation

PL

"pewien" in English

EN
PL

pewien {adjective masculine}

volume_up
Społeczność międzynarodowa osiągnęła w Cancun pewien postęp.
The international community achieved a certain amount of progress in Cancún.
Technologia składowania musi uwzględniać pewien zakres przyszłej elastyczności.
Repository technology must allow a certain amount of future flexibility.
Wprowadzenie tego rejestru uważam za pewien, choć niewielki, postęp.
I view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Byłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
Jestem pewien, że zyska to szerokie poparcie w Parlamencie Europejskim.
I am sure that this will receive broad support in the European Parliament.
Jestem pewien, że będzie to decyzja dobra dla wszystkich zainteresowanych.
I am sure this will be a good decision for all concerned.

Context sentences for "pewien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropejscy obywatele również muszą wiedzieć, że mamy w Parlamencie pewien obowiązek.
European citizens also need to know that we in Parliament have a responsibility.
PolishPewien historyk mówi mi, że jeszcze trudniejsze jest przewidywanie przeszłości.
Now, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
PolishChcę powiedzieć, że widoczny jest tu pewien stopień porozumienia odnośnie do Europy.
What I want to say is that we could see here a degree of consensus about Europe.
PolishZ historii chciałbym panu przypomnieć pewien fakt, który należy wykorzystać.
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
PolishI jak powiedział kiedyś dramaturg -- odniosę się do niego -- nie jesteś pewien.
And like the playwright said the other day -- I could relate to him: you're not sure.
PolishW tej chwili osiągnęliśmy pewien etap w naszej pracy nad nowym rozporządzeniem.
Right now we have reached a certain stage in regard to our work on the new regulation.
PolishJestem pewien, że większość z państwa to wie, chcę jednak złożyć takie wyjaśnienie.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
PolishPo zakropleniu preparatu EMADINE przez pewien czas może występować niewyraźne widzenie.
You may find that your vision is blurred for a time just after you use EMADINE.
PolishMimo że uczyniono pewien postęp w tym zakresie, do dziś istnieją niedobory.
Although some headway has been made in this area, the shortages remain to this day.
PolishW konsekwencji pozwala to na pewien stopień elastyczności w poszczególnych przypadkach.
As a result, this allows a certain degree of flexibility on a case-by-case basis.
PolishMamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć pewien postęp, poprawiając tę dyrektywę.
We hope that we will make some progress in the revision of the directive.
PolishByłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
PolishTechnologia składowania musi uwzględniać pewien zakres przyszłej elastyczności.
Repository technology must allow a certain amount of future flexibility.
PolishDostrzegam pewien rodzaj rywalizacji, czy, powiedzmy, niepokoju, wśród posłów.
I discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
PolishJestem pewien, że będzie ono stanowiło dobrą podstawę do dalszych dyskusji.
I am quite sure this will provide a very good basis for further discussions.
PolishJestem pewien, że wszyscy zgadzamy się co do stojących przed nami wyzwań.
I am sure that we are all in complete agreement as to the challenges that we face.
PolishJestem pewien, że nie ma takiej rezolucji ONZ, która usprawiedliwiałaby taki krok.
I am sure that there is no UN resolution that would justify such a move.
PolishJednakże, oświadczenie, które wygłosił urzędujący przewodniczący, rodzi pewien problem.
The statement that the President-in-Office has made does, however, raise a problem.
PolishNie jestem pewien, czy w międzyczasie ich status poprawił się chociażby o jotę.
I am not sure if their status has gone up a whole pile in the meantime.
PolishMiejsca jak Chicago osiągnęły pewien poziom międzynarodowego znaczenia.
A place like Chicago has really reached kind of a level of international stature.