PL pewien
volume_up
{adjective masculine}

pewien (also: określony, pewny, ustalony, jakiś)
Społeczność międzynarodowa osiągnęła w Cancun pewien postęp.
The international community achieved a certain amount of progress in Cancún.
Technologia składowania musi uwzględniać pewien zakres przyszłej elastyczności.
Repository technology must allow a certain amount of future flexibility.
Wprowadzenie tego rejestru uważam za pewien, choć niewielki, postęp.
I view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
volume_up
sure {adj.}
Byłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
Jestem pewien, że zyska to szerokie poparcie w Parlamencie Europejskim.
I am sure that this will receive broad support in the European Parliament.
Jestem pewien, że będzie to decyzja dobra dla wszystkich zainteresowanych.
I am sure this will be a good decision for all concerned.

Context sentences for "pewien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropejscy obywatele również muszą wiedzieć, że mamy w Parlamencie pewien obowiązek.
European citizens also need to know that we in Parliament have a responsibility.
PolishPewien historyk mówi mi, że jeszcze trudniejsze jest przewidywanie przeszłości.
Now, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
PolishChcę powiedzieć, że widoczny jest tu pewien stopień porozumienia odnośnie do Europy.
What I want to say is that we could see here a degree of consensus about Europe.
PolishZ historii chciałbym panu przypomnieć pewien fakt, który należy wykorzystać.
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
PolishPo zakropleniu preparatu EMADINE przez pewien czas może występować niewyraźne widzenie.
You may find that your vision is blurred for a time just after you use EMADINE.
PolishJednakże, oświadczenie, które wygłosił urzędujący przewodniczący, rodzi pewien problem.
The statement that the President-in-Office has made does, however, raise a problem.
PolishMiejsca jak Chicago osiągnęły pewien poziom międzynarodowego znaczenia.
A place like Chicago has really reached kind of a level of international stature.
PolishTeraz, pracowałem nad tą teorią przez pewien czas, ze Stephenem Hawkingiem i innymi.
Now, I worked on that theory for a while, with Stephen Hawking and others.
PolishWyobrażam sobie, że część członków obecnej Komisji miała z tym pewien problem.
I imagine that this was not without difficulties for those within the current Commission.
PolishMieliśmy pewien problem techniczny, wystąpienie trwało więc nieco dłużej niż minutę.
We had a technical problem here, so it was somewhat longer than a minute.
PolishJest więc w toku pewien proces, który nie ma na celu dyskryminowania kogokolwiek.
There is, therefore, a process in motion which does not aim to discriminate against anyone.
PolishZa pewien czas każdy stanie się zatem konkurencyjny, dysponując własnymi atutami.
In time everyone would thus become competitive on their own strength.
PolishNasza partia miała po prostu pewien określony pogląd na środki, jakie należałoby zastosować.
Our party simply had a perception of the measures that should have been applied.
PolishTrzy lata temu zleciliśmy pewien sondaż i otrzymaliśmy tysiące skarg.
Three years ago, we commissioned a survey and received thousands of complaints.
PolishByć może wciąż mamy, pomimo wszystko, szanse na pewien sukces w tym obszarze.
Perhaps we will nevertheless still succeed in achieving something here.
PolishUważamy, że niezbędny jest pewien stopień regulacji, szczególnie w stosunku do dzieci.
We think there has to be a degree of regulation, in particular in relation to children.
PolishMusimy jedynie podjąć pewien wspólny wysiłek na rzecz dobrej komunikacji.
All that is needed is for us to make an effort, together, to communicate.
PolishMoże się to również przekształcić w pewien rodzaj towaru, i to jest przerażające.
And it can also turn into a commodity, which is a very scary thing.
PolishOkreśla to w pewien sposób i moje odczucia. ~~~ Pociąga mnie wizja dobrego życia.
And it also, in a way, defines kind of what I feel, too -- that I'm drawn to have a good life.
PolishZ drugiej strony, my w Europie mamy obecnie do rozstrzygnięcia pewien dylemat.
On the other hand, we in Europe are currently faced with a dilemma.