PL

plan {masculine}

volume_up
1. general
plan (also: projekt)
Chińczycy mają trochę lepszy plan, a mają plan; my nie mamy żadnego.
The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
Plan działań Komisji jest konsekwentnym ucieleśnieniem programu sztokholmskiego.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Taki plan jest w interesie również krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Such a plan is also in the interests of the Member States of the European Union.
Plan: badanie randomizowane (1: 1), przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby,
Design: randomized (1:1), double-blinded, placebo-controlled.
Skoro już mowa o planie, każde miasto ma własny plan.
Speaking about the design: every city has its own design.
A wszystko przez to, że ktoś inny ma plan względem twoich zasobów naturalnych.
It's because somebody else has a design for your resource.
Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)
Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (vote)
Plan irlandzki przewiduje, że pomoc może być udzielna do dnia 1 października 2009 roku.
The Irish scheme foresees that aid can be granted until 1 October 2009.
Nawet w porównaniu do systemu handlu emisjami w przemyśle, jest to bardzo ambitny plan.
Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Przedmiotowe zespoły opracowały projekty dla przyszłych misji na podstawie planu Ahtisaariego.
These teams have developed the blueprints for the future missions on the basis of the Ahtisaari plan.
Są to ci sami ludzie, którzy w razie gdyby Komisja nic nie zrobiła, powiedzieliby "Komisja nic nie robi”, "czekamy na przedstawienie nam planu przez Komisję”.
These are the same people that, if the Commission had done nothing, would have said 'the Commission is not doing anything,' 'we are waiting for the Commission to give us a blueprint'.
Widziałem ten plan narysowany przez francuskiego architekta, i pomyślałem "Rany!
I saw this diagram drawn by a French architect, and I thought, "Wow! ~~~ What a beautiful fractal!"
Kiedy 4 lata temu zacząłem ten program, miałem taki pierwotny plan, żeby stworzyć drużynę, przeciągnąć na swoją stronę przegranych.
When I started this program four years ago, I had this original plan of creating a team of winning underdogs.
Tak więc, na przestrzenii miesiąca przeszliśmy z jednego przypadku paraliżu do ukierunkowanego planu szczepień.
So in less than a month, we went from one case of paralysis to a targeted vaccination program.
Było wiele planów w architekturze i designie o prowadzeniu ludzi w kierunku lepszego designu dla lepszego życia.
There were a lot of programs in architecture and design that were about pointing people in the direction of a better design for a better life.
Taka sytuacja nie może się powtórzyć w przyszłości: w tych alternatywnych rozwiązaniach powinien być dostępny plan lepszej obsługi pasażerów.
This situation cannot be repeated in the future: there should be a plan in place for how people can be better served as regards these alternative arrangements.
Po drugie, oczywiście doszło do problemów związanych z rozkładami jazdy i planami - jak łatwo sobie wyobrazić - podróży do innych krajów.
Secondly, of course, there was a total confusion about timetables and schedule - as you can imagine - relating to all travel arrangements to other countries.
To jest funkcja automatyczna, która dotyczy rozpowszechniania informacji, zapewniania infrastruktury do spotkań i wsparcia istniejących instytucjonalnych planów podejmowania decyzji.
That is a mechanical function which includes disseminating information, providing meeting facilities and supporting the institutions' existing decision-making arrangements.
Należy ukończyć plan działania z zakresu liberalizacji reżimu wizowego.
The road map for visa liberalisation must be completed.
Głosowana rezolucja posłuży jako plan działania dla negocjacji w sprawie Unii Europejskiej.
The resolution voted on will serve as a road map for negotiation for the European Union.
Plan działania Euromed obejmujący okres po roku 2010 powinien pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
The Euromed Trade road map beyond 2010 should help solve this problem.
Zespół przedłożonych inicjatyw stanowi plan działania - plan działania na rzecz wolnej i bezpiecznej Europy.
The set of initiatives laid down are a roadmap - a roadmap to a free and secure Europe.
Znajdźmy wspólny plan działania na rzecz ratyfikacji traktatu reformującego.
Let us find the common roadmap for ratification of the Reform Treaty.
Rezolucja, nad którą będziemy głosować stanowi plan działań.
The resolution we will be voting on constitutes a roadmap.
plan (also: zarys, schemat)
2. film & TV
plan
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Plan EPSTE ma się szczególnie przyczynić do rozwoju czystych technologii.
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.
Zespół przedłożonych inicjatyw stanowi plan działania - plan działania na rzecz wolnej i bezpiecznej Europy.
The set of initiatives laid down are a roadmap - a roadmap to a free and secure Europe.
EN

plan {noun}

volume_up
The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
Chińczycy mają trochę lepszy plan, a mają plan; my nie mamy żadnego.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Plan działań Komisji jest konsekwentnym ucieleśnieniem programu sztokholmskiego.
Such a plan is also in the interests of the Member States of the European Union.
Taki plan jest w interesie również krajów członkowskich Unii Europejskiej.
It is fully funded by the German recovery plan.
Projekt ten jest w całości finansowany z niemieckiego planu odnowy gospodarczej.
Thanks to this, there is a chance that the plan to establish a common market will be completed faster.
Dzięki temu istnieje szansa, że projekt utworzenia wspólnego rynku zostanie szybciej zakończony.
If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.

Context sentences for "plan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzy istniejący plan faktycznie ułatwił handel tym krajom, które z niego korzystają?
Has the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?
PolishUnia Europejska wciąż będzie mieć bardzo ambitny plan działań przed sobą.
The European Union will still have a highly ambitious agenda of work before it.
PolishKryzys wysunął również raz jeszcze na pierwszy plan rolę agencji ratingowych.
The crisis has also once again brought the role of credit rating agencies to the fore.
PolishPlan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.
Schuman’s proposal is considered to be the beginning of what is now the European Union.
PolishNiektórzy myślą, że za tą inicjatywą kryje się jakiś plan, którego nie możemy zaakceptować.
Some think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
PolishCi obcy ludzie mają plan względem naszych surowców, a ty widzisz taką beznadzieję?
These people have designs for your resource, and this is what you see?
PolishWiększość w Izbie chce jednak zamiast tego potwierdzić swój neoliberalny plan działania.
Instead, the majority of this House wants to reaffirm its neoliberal agenda.
PolishNiestety jednak niektóre istotne kwestie odsunięte zostały na drugi plan.
However, certain essential issues have been relegated to secondary status.
PolishSprzeczność ta wychodzi na pierwszy plan zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa.
Data protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
PolishJest ambitny plan, ambitniejszy nawet niż wniosek Komisji, ale realny.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
PolishPlan działań określony w tej polityce obejmuje szereg działań w tym zakresie.
The European Neighbourhood Policy action plans cover a wide range of issues in this regard.
PolishObecne podejście jest takie samo, ale stosuje się szerszy plan działania.
It is actually the same approach, but a broader agenda is being applied.
PolishNamówiłem do tego moją rodzinę, która nie miała pojęcia, jaki mam plan.
I talked my family into doing this, and they didn't know what I was doing.
PolishMusimy je wynieść na pierwszy plan, podejmując dla nich dodatkowe wysiłki.
We must bring them to the forefront and make an extra effort for them.
PolishZepchnięto na dalszy plan działania na rzecz realizacji nowej strategii.
Measures to implement the new strategy have been put on the back burner.
PolishWygląda na to, że taki plan 'powstał, jednak Komisja powinna udzielić w tym zakresie wsparcia.
It seems this has now been done. However, the Commission should also assist in this.
PolishW związku z tym zobowiązania do zwiększenia pomocy znowu wchodzą na pierwszy plan.
Commitments to strengthen aid therefore take centre stage again.
PolishCzas już, aby Europa wypracowała wspólną wizję i strategiczny plan badań w kosmosie.
It is time for Europe to develop a common vision and strategic planning for space exploration.
PolishKiedy plan ten ma być wdrożony i jak długo ma Pan zamiar czekać?
When does it have to be implemented by and how long are you prepared to wait?
PolishSpołeczność międzynarodowa musi pilnie na nowo przemyśleć tę sprawę i stworzyć nowy plan działań.
An urgent rethink and replanning by the international community is essential.