PL

planować [planuję|planowałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Bez tej wiedzy rolnikom bardzo trudno będzie planować na przyszłość.
Without that knowledge it is very difficult for farmers to plan for the future.
Moglibyśmy wtedy planować budżet odzwierciedlający sytuację.
Then we can plan the budget according to the situation.
W takich warunkach ciężko jest planować w dziedzinie transportu, energii oraz rozwoju gospodarczego.
In such an environment it is difficult to plan for transport, energy and economic development.
Zazwyczaj w tej Izbie planujemy priorytetowe debaty na rano.
Usually in this House we schedule priority debates for the morning.
16.00? Czemu planowane są głosowania, skoro wiadomo, że 95 % posłów będzie nieobecnych?
Why do you schedule votes when you know that 95% of Members have not taken part in the session?
Nieplanowane oceny choroby nowotworowej zostały przesunięte na najbliższą planowaną wizytę
Unscheduled tumour assessments were moved to the nearest scheduled timepoint
Obraz, który mnie prześladował od początków mojej kariery, przedstawia ponad 70-letnią staruszkę, prześladowaną przez biurokratów z biura planowania miasta.
. ~~~ One image that has haunted me from my early business days is of a grandmother, 70 plus years, being harassed by the bureaucrats in the town planning office.
Przedsiębiorstwa potrzebują stabilnych, przewidywalnych podstaw prawnych, w oparciu o które mogą planować.
Companies need a stable, predictable legal basis on which to be able to make plans.
Będąc najsłabszym ogniwem w łańcuchu dostaw żywności, gospodarstwa rolne wymagają bezpieczeństwa, by mogły planować w celu zapewnienia sobie możliwości przetrwania.
As the weakest link in the food chain, farms need the security to be able to make plans in order to be able to exist.
W przypadku planowanej operacji, pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem.
If you are going to have surgery, talk to your doctor.
Odnawialna energia stanowi 27 procent całości, i planujemy osiągnąć 100 procent.
Renewable energy is 27 percent of our total, going for 100 percent.
Jeżeli planuje się zabieg chirurgiczny lub niedawno przeprowadzono operację.
If you are going to have surgery, or if you had an operation recently.
Będziemy kontynuować rozmowy w sprawie Haiti i planować dalsze działania.
We will follow up on Haiti and consider further actions.
Nie należy planować poczęcia dziecka przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem LITAK.
You should not father a child up to 6 months after treatment with LITAK.
planować, stosować rozwiązania, najlepiej pasujące dla potrzeb ludności?
And how can we embrace that and actually come up with something that was actually more likely to sustain everybody?
2. "coś"
planować (also: zamierzać, uganiać się za)
volume_up
to shoot at {vb} [Amer.] [coll.] (sth)
planować (also: zamierzać, uganiać się za)
volume_up
to shoot for {vb} [Amer.] [coll.] (sth)

Context sentences for "planować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZaczną planować rodziny z dwójką dzieci i powstrzymają rozrost populacji.
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
PolishZamiast tego będą planować przyszłość i zaczną budować oświecenie XXII wieku.
And instead, they'll be planning for the future and starting to build the 22nd Century Enlightenment.
PolishTrzy lata później ostatecznie zszedłem z sofy, zacząłem planować kolejną wyprawę.
Fast forward three years. ~~~ I did eventually get off the sofa, and start planning another expedition.
PolishWięc uważam, że potrzeba planować sukcesję na skalę globalną.
So I think we need succession planning on a global basis.
PolishMusimy zawsze dobrze planować nasze działania, aby obywatele mogli odczuć konkretne korzyści płynące z tych działań.
Our actions must always be well conceived so that citizens can see specific benefits from them.
PolishDziałania krajowe należy planować w kontekście wspólnego podejścia, które powinny one uzupełniać.
The national measures must be envisaged in the context of a common European approach, which they should complement.
PolishTaki tryb pracy w większym stopniu pozwala planować i realizować politykę instytucji europejskich.
This method of working allows the policies of European institutions to be planned and carried out to a greater extent.
PolishDoświadczacie tego w życiu kiedy kupujecie swoją pierwszą komórkę, - przestajecie planować.
Right. ~~~ You'll have experienced this in your life whenever you bought your first mobile phone, and you stopped making plans.
PolishTak więc zaczęliśmy planować kolejne ekspedycje.
And so, we started planning these expeditions.
PolishJeżeli rozważać nadmierną liczbę budżetów korygujących, można odnieść wrażenie, że UE nie potrafi planować.
If you consider the excessive number of amending budgets, you could get the impression that the EU is incapable of planning.
PolishPowinni razem z nami planować i działać, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa, w którym żyjemy.
They are the ones who should be planning and implementing along with us, contributing to the development of the society we live in.
PolishBo jak możemy w ogóle planować europejskie polityki, nie mając danych na temat sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich?
Indeed, how can we draft European policies if we do not have data on the situation in each Member State?
PolishW zeszłym roku pojawiły się pogłoski, że Komisja Europejska może planować częściową renacjonalizację funduszy strukturalnych.
Last year, it was rumoured that the European Commission might be planning a partial renationalisation of the Structural Funds.
PolishJeśli chodzi o konsolidację finansową, to jasne jest, że niezwykle trudno jest planować przyszłość, tkwiąc w przeszłości.
With regard to financial consolidation, it is clear that dealing with the past while planning for the future is extremely difficult.
PolishInstytucjami finansowymi kierują urzędnicy, mogący planować systemy, które przynoszą im gigantyczne premie i emerytury, gdy zyski rosną.
The finance companies are run by officials who can design systems which give them gigantic bonuses and pensions when profits rise.
PolishMusimy zatem planować.
PolishW dzisiejszych czasach nie możemy już planować, że obywatele będą przez całe życie pracować w tym samym sektorze gospodarki lub w tym samym miejscu.
Today, we can no longer forecast that people will remain for their entire life in the same business sector or in the same place.
PolishW trakcie kryzysu premierzy powinni wspólnie planować nie tylko gospodarcze, ale również społeczne interwencje.
(EL) Madam President, prime ministers in the midst of a crisis should be jointly planning their social, not just their economic interventions.
PolishJak można planować nową strategię i opracować ją w ciągu miesiąca, bez wcześniejszej analizy przyczyn niepowodzenia uprzedniego programu?
How can one envisage a new strategy and prepare it within a month, without first analysing the reasons for the failure of the previous programme?
PolishZamiast planować pełną krajową kontrolę nad tymi zagadnieniami, możemy choćby zachęcać nasze agencje bezpieczeństwa do dzielenia się wiedzą.
Instead of establishing full national control over these issues, why not at least encourage a sharing of expertise between our security agencies?