"po" English translation

PL

"po" in English

EN
PL

po {preposition}

volume_up
po (also: za)
tygodnie po podstawowym cyklu szczepień 17 miesięcy po podstawowym cyklu szczepień
months after the primary vaccination course 24 months after the first revaccination
miesięcy po pierwszym szczepieniu i 1 rok po trzecim szczepieniu.
months after primary vaccination course and 1 year after the third vaccination.
Po zwiększeniu dawki należy wykonać dodatkowe badanie po 2 tygodniach.
After an increase in dose an additional test will be done after 2 weeks.
po (also: w, na, do, przy, ku, obok, o, o godzinie)
Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
Odpowiedź obserwowano po 2 tygodniach, z maksymalnym nasileniem po 4 tygodniach.
A response was observed within 2 weeks, with a maximum response at 4 weeks.
Częstości odpowiedzi po 6 miesiącach były porównywalne do wyników po 3 miesiącach.
The response rates at month 6 were comparable to the 3-month results. ro
po
volume_up
après {prp.} (French)
A po wyjściu dziesięciu dni, gdy się stało słowo Pańskie do Jeremijasza,
And it came to pass after ten days, that the word of Jehovah came unto Jeremiah.
Po wtóre jeszcze Jefte wyprawił posły do króla synów Ammonowych.
And Jephthah sent messengers again unto the king of the children of Ammon;
Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków.
unto him [be] the glory in the church and in Christ Jesus unto all generations for ever and ever.
oto on idzie skacząc po tych górach, a poskakując po tych pagórkach.
behold, he cometh, Leaping upon the mountains, Skipping upon the hills.
Podwyższona aktywność aminotransferaz ustępowała po przerwaniu leczenia.
Transaminase elevations were reversible upon discontinuation of therapy.
Istnieje ryzyko nawrotu małopłytkowości po zaprzestaniu leczenia romiplostymem.
Thrombocytopenia is likely to reoccur upon discontinuation of treatment with romiplostim.

Context sentences for "po" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
PolishTeraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
Now that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
PolishSzczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
PolishPo przygotowaniu koncentratu preparatu Fasturtec 1 ml zawiera 1, 5 mg rasburykazy.
After reconstitution, 1 ml of Fasturtec concentrate contains 1.5 mg rasburicase.
PolishKlirens osoczowy telmisartanu po podaniu doustnym jest większy niż 1500 ml/ min.
Total plasma clearance of telmisartan after oral administration is > 1500 ml/ min.
PolishNie stosować leku Naglazyme po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce.
Do not use Naglazyme after the expiry date which is stated on the vial after EXP.
PolishNie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
Do not use after the expiry date stated on the labelling after the letters EXP.
PolishBiodostępność biwalirudyny po podaniu dożylnym jest natychmiastowa i całkowita.
The bioavailability of bivalirudin for intravenous use is complete and immediate.
PolishMetformina Wchłanianie Po doustnej dawce metforminy, tmax jest osiągane w 2, 5 h.
Metformin Absorption After an oral dose of metformin, tmax is reached in 2.5 h.
PolishPo sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
Ensuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
PolishPo pierwsze, akweny połowowe należą do poszczególnych krajów, nie do Brukseli.
Firstly, the fishing waters belong to the individual countries, not to Brussels.
PolishPo pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
Firstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
PolishPo zatwierdzeniu tych poprawek budżet Agencji wzrósł do kwoty 19,2 milionów euro.
After these amending budgets, this Agency's budget increased to EUR 19.2 million.
PolishPo drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
PolishBłądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
PolishKtórzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.
They pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.
PolishJeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
Now, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
PolishAle co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
But how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
PolishPo pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
PolishPojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.