PL połączenie
volume_up
{neuter}

1. general

połączenie (also: związek, więź, kontakt, łączność)
Ponieważ tak nazywamy połaczenie, pomiędzy Diabłem a opętaniem
Because that`s what we call the connection between the Devil and the possessed.
Połączenie z maszyną jest łatwiejsze, oraz bardziej etyczne.
The connection with the machine is much more easy, much more even ethically possible.
Jedni mają jedno połączenie, inni dwa inny sześć, a jeszcze inni 10 połączeń.
Some people have one connection, some have two, some have six, some have 10 connections.
połączenie (also: fuzja)
Interesy Unii ani nie są połączeniem, ani przedłużeniem interesów państw członkowskich.
The Union's interests are neither an amalgamation nor an extension of those of the Member States.
Na koniec pragnę zasugerować, by te dwie organizacje - Rada Europy i OBWE - rozważyły, być może, połączenie się.
Lastly, I would suggest that perhaps the two organisations - the Council of Europe and the OSCE - consider amalgamation.
Hołodomor to połączenie ukraińskich słów holod (głód) i moryty (zamorzyć), oznacza zatem "śmierć głodową”.
. - (NL) Madam President, holodomor is an amalgamation of the Ukrainian words holod (starvation) and moryty (put to death) and therefore means 'death by starvation'.
Działanie to może się nasilać, jeżeli produkt Advagraf jest stosowany w połączeniu z alkoholem.
This effect may be enhanced if Advagraf is administered in association with alcohol.
Lutropina alfa w połączeniu z folitropiną alfa jest stosowana w celu stymulacji rozwoju pęcherzyka jajnikowego.
Lutropin alfa is used for the stimulation of follicular development in association with follitropin alfa.
Dzięki temu Ibraxion może być wykorzystywany jako szczepionka markerowa w połączeniu z odpowiednim testem diagnostycznym.
Ibraxion can therefore be used as a marker vaccine in association with an appropriate diagnostic test.
połączenie (also: zjednoczenie)
volume_up
combo {noun} [Amer.] [coll.]
połączenie (also: kompozyt)
Głównym kryterium skuteczności było połączenie śmiertelności sercowo- naczyniowej, zawału serca niekończącego się zgonem i/ lub zatrzymania akcji serca ze skuteczną resuscytacją.
The main efficacy criterion was the composite of cardiovascular mortality, non fatal myocardial infarction and/ or cardiac arrest with successful resuscitation.
połączenie
volume_up
compound {noun} (mixture)
Utrata siły nabywczej dotykająca zwykłych ludzi w Unii Europejskiej, w połączeniu z drastycznym wzrostem cen energii, to prawdziwy program wyniszczający.
The loss of purchasing power that has hit ordinary people in the European Union, compounded by the drastic increases in energy prices, is a veritable impoverishment programme.
połączenie (also: łączenie)
połączenie (also: łączenie)
Preparat Humalog NPL można mieszać lub podawać w połączeniu z preparatem Humalog.
Humalog NPL can be mixed with or given in conjunction with Humalog.
Acticam nie może być stosowany w połączeniu z innymi NLPZ lub glukokortykosteroidami.
Acticam must not be administered in conjunction with other NSAIDs or glucocorticosteroids.
Loxicom nie może być stosowany w połączeniu z innymi NLPZ lub glikokortykosteroidami.
Loxicom must not be administered in conjunction with other NSAIDs or glucocorticosteroids.
połączenie (also: związek, kontakt, łączność, powiązanie)
volume_up
connexion {noun} [Brit.] [oldfsh.]
połączenie (also: związek, korespondencja)
połączenie (also: sprzężenie, sprzęg)
I ostatnia rzecz, to cienkie połączenie pomiędzy regulacją ciała w mózgu, a samym ciałem, inaczej niż w przypadku innych połączeń.
And the final thing is that there is a very tight coupling between the regulation of our body within the brain and the body itself, unlike any other coupling.
połączenie (also: synteza, fuzja)
volume_up
fusion {noun}
Tak więc kiedy widzę sprawozdania, które pociągają za sobą połączenie praktyki dla samego połączenia, budzi to mój niepokój.
So when I see reports that are predicated on the fusion of practice for fusion's sake, I must be concerned.
połączenie (also: spojenie)
volume_up
join {noun}
Sztuką jest połączenie tych obszarów w jedną całość, tak by jedzenie stało się sposobem postrzegania.
The trick is to join them up, to use food as a way of seeing.
Czas i miejsce umożliwią nam połączenie naszych wysiłków i właśnie wtedy Unia Europejska musi przyjąć rolę lidera.
The time and place will enable us to join our efforts, and that is when the European Union must take the lead.
Tym, co należy uczynić, jest połączenie sił i współpraca w ramach wspólnej strategii na rzecz redukcji i minimalizacji tego zjawiska.
What we need is to join our efforts and cooperate in a common policy to reduce and minimize its existence.
połączenie (also: złącze, styk, przegub)
volume_up
joint {noun}
Enbrel stosowany pojedynczo lub w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów powoduje spowolnienie niszczenia stawów w przebiegu choroby i poprawę sprawności fizycznej.
Whether used alone or in combination with methotrexate, Enbrel can slow down the damage to your joints caused by the rheumatoid arthritis, and improve your ability to do normal daily activities.
połączenie (also: rozjazd, węzeł, złącze, skrzyżowanie)
Infekcja zazwyczaj dotyczy starszych osób chorych na cukrzycę i sądzi się, że punktem wyjścia jest połączenie kostno- chrząstkowe.
The infection typically occurs in elderly diabetic patient and is thought to arise at the osseous-cartilaginous junction.
połączenie
połączenie
volume_up
meld {noun} [elev.]
Rzeczywistość rozszerzona jest połączeniem świata rzeczywistego z obrazami wygenerowanymi komputerowo.
Augmented reality is the melding of the real world with computer-generated imagery.
połączenie (also: telefon, wezwanie, zew, wołanie)
volume_up
call {noun}
Oh now, missed call, a new call, new girlfriend maybe -- very exciting.
Ponieważ tak nazywamy połaczenie, pomiędzy Diabłem a opętaniem
Because that`s what we call the connection between the Devil and the possessed.
Obecnie nawiązywane jest połączenie i właśnie dlatego muszą mi Państwo wybaczyć i pozwolić odejść.
The call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
połączenie (also: zestaw, kombinacja)
Połączenie różnych form walki z dyskryminacją może stwarzać dyskryminację.
The combination of different forms of combating discrimination may lead to discrimination.
Tak samo, jak ważne jest połączenie aspektów cywilnych i wojskowych.
The combination of civil and military aspects is of major importance.
To połączenie powinno być stosowane z ostrożnością, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.
The combination should be administered with caution, especially in the elderly.
połączenie (also: ogniwo, więź, powiązanie)
volume_up
link {noun}
Pomoc rozwojowa stanowi niezwykle istotne połączenie, które zapobiega humanitarnym sytuacjom kryzysowym.
Development assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
Istnieje podstawowe połączenie pomiędzy koncepcjami w planowaniu urbanistycznym a mobilnością w miastach.
There is a fundamental link between urban planning concepts and urban mobility.
A więc "potencjalne zastosowanie wojska" zmieniamy na "potencjalne połączenie wojskowe".
So 'potential military use' would become 'potential military link'.

2. music

połączenie
volume_up
coupler {noun} (organ)

3. telecommunication

połączenie (also: podłączenie)
połączenie (also: podłączenie)
volume_up
hookup {noun}
połączenie
volume_up
line {noun}
Może mieliście bezpośrednie połączenie.
Maybe you had a direct line.
Oczywiście w celu zagwarantowania pełnego wykorzystania tunelu należy stworzyć odpowiednie drogi zapewniające połączenie z siecią.
Of course, in order to ensure that the tunnel is fully utilised, appropriate feeder lines also need to be established.
Rozwiązanie techniczne przyjęte w bułgarskim systemie 112 opiera się na nowoczesnych technologiach i pozwala na identyfikację linii, z której jest wybierane połączenie.
The technical solution of the Bulgarian 112 system uses state-of-the-art technologies and allows calling line identification.

4. film & TV

połączenie
Umożliwiają firmom działającym na szczeblu paneuropejskim połączenie aspektów gospodarczych i społecznych ich działalności.
They make it possible to link up the economic and social aspects of companies operating at a pan-European level.

Context sentences for "połączenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInsuliny ludzkie i analogi, połączenie umiarkowanie i szybko działających insulin.
Insulins and analogues, intermediate-acting combined with fast-acting, ATC Code:
PolishBezpieczeństwo transportu można najlepiej osiągnąć poprzez połączenie regulacji.
The safety of the transport can best be achieved by merging the regulations.
PolishI druga kwestia: połączenie karty energetycznej z członkowstwem Rosji w WTO.
My second point: combining the energy charter with Russia's WTO membership.
PolishInsuliny ludzkie i analogi, połączenie umiarkowanie i szybko działających insulin, Kod ATC:
Insulins and analogues, intermediate-acting combined with fast-acting, ATC Code:
PolishW rezultacie telefony Alcatel-Lucent i zestawy słuchawkowe Jabra to perfekcyjne połączenie.
As a result, Alcatel-Lucent phones and Jabra headsets offer a perfect match.
PolishKomisja zapewni skuteczne połączenie ram w tych obu obszarach.
The Commission will ensure the efficient articulation between the two frameworks.
PolishChcielibyśmy spróbować ponownie i sprawdzić, działa połączenie w języku niemieckim.
We would like to try again and see if it works with the German.
PolishEfektem jest połączenie serialu „Ally McBeal” z lewicową księgarnią na amfie.
This results in Ally McBeal as a left-wing bookstore on speed.
PolishNicorandyl stanowi połączenie leku aktywującego kanał potasowy i azotanu.
Nicorandil is a hybrid of potassium channel activator and nitrate.
PolishNależy pamiętać, że takie połączenie leków może też powodować uczucie senności następnego dnia.
Be aware that such combinations may cause you to feel drowsy the next day.
PolishRozszerzenie pozwoliło na pokojowe ponowne połączenie Europy ponad podziałami "zimnej wojny”.
Enlargement has enabled the peaceful reunification of Europe across the Cold War divide.
PolishTakie połączenie oznaczałoby kolejne 10 lat bez żadnej poprawy, jeśli chodzi o podstawę prawną.
Consolidation would mean a further 10 years without an improvement in the legal basis.
PolishUprzywilejowane partnerstwo stanowiłoby połączenie wszystkiego, co z obu stron jest najlepsze.
A privileged partnership - that would combine the best of both worlds.
PolishWiększa odpowiedź (0– 35 %) połączenie całkowitej i częściowej.
A major response (0– 35 %) combines both complete and partial responses.
PolishTo taki mały gadżet, który wykonałem, bo fascynują mnie nierówności i połączenie piłeczek.
This is a little thing that I made because I really like the idea of curves and balls together.
Polish. ~~~ To też połączenie ze światem, z innymi urządzeniami.
But not only that -- it will integrate and network you to the universe and other devices out there.
PolishDla mnie to cudowna okazja Dla mnie to cudowna okazja na połączenie się z technologią.
He'll recognize more objects and thus understand more words.
PolishW 2008 roku Parlament zaapelował o połączenie tych rejestrów w celu ułatwienia ewidencji.
In 2008, Parliament had called for these records to be merged so as to facilitate record-keeping.
PolishMoim zdaniem błędem było połączenie tych dwóch kwestii, ale myślę, że nam się to udało.
In my view, it was a mistake to package the two together, but I think we have managed it successfully.
Polish3) Zamknięcie siedmiu agencji i połączenie zadań administracyjnych poszczególnych agencji.
3) The closing of seven agencies and the merging of the administrative tasks of individual agencies.