"położyć" English translation


Did you mean: położyc
PL

"położyć" in English

EN

PL położyć
volume_up
{verb}

położyć (also: składać, nałożyć, kłaść, układać)
Należy ostrożnie położyć wstrzykiwacz na twardej, płaskiej, nieśliskiej powierzchni.
Carefully lay the pen down on a hard, flat, non-slip surface.
Musimy położyć fundamenty pod strategię długookresową.
We need to lay the foundations for a long-term strategy.
Przygotować czystą, twardą powierzchnię, żeby położyć na niej elementy niezbędne do wykonania wstrzyknięcia.
Find a clean, hard surface to lay out the items needed for your injection.
OBWE powinna położyć większy nacisk na wymienione działania.
The OSCE should place greater emphasis on action in these areas.
Oznacza to, że musimy położyć duży nacisk na ich jakość.
This means that we have to place a great deal of emphasis on their quality.
W naszych negocjacjach musimy znacznie większy nacisk położyć na ten aspekt.
We must place much more emphasis on this aspect in our negotiations.
Komisja powinna położyć kres systematycznym i rozmyślnym przeciekom do prasy.
The Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
Władze Konga pokazały ostatnio swoją determinację, aby położyć kres bezkarności.
The Congolese authorities have recently shown their determination to put a stop to impunity.
W tym przypadku, żadne z państw członkowskich nie interweniowało, aby położyć temu kres.
It is not the case that a Member State intervened to put an end to this problem.
Ostrożnie położyć strzykawkę na czystej powierzchni, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły.
Set the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni uważając, aby nie dotknąć igły.
Set the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni uważając, aby nie dotknąć igły.
Carefully set the syringe down on the work surface, taking care not to touch the needle.
położyć (also: kłaść, odchylić)
Położył się, leży jako lwię, i jako lew silny; któż go obudzi?
He couched, he lay down as a lion, And as a lioness; who shall rouse him up?
Odpowiedział mu Jezus: Duszę twoję za mię położysz?
Jesus answereth, Wilt thou lay down thy life for me?
Jest to zaproszenie, do położenia się na lodowcu i przytulenia go.
And once again, it's this invitation that asks people to lay down on the glacier and give it a hug.
położyć (also: kłaść podkład na)

Synonyms (Polish) for "położyć":

położyć

Context sentences for "położyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy położyć większy nacisk na sprawy równości płci i włączyć je do nowej strategii.
Matters of gender equality must be strengthened and integrated in the new strategy.
PolishNależy położyć kres próbom oszukiwania konsumentów i próbom ukrywania prawdy.
The attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
PolishW tym celu potrzebne są nam zasady, które pozwolą położyć kres takim nadużyciom.
In order to achieve this we need the rules to stop this kind of abuse.
PolishWidzę, że teraz Bruksela stara się położyć swe ręce na Internecie.
Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
PolishNależy położyć również nacisk na powyborcze działania polityczne i kwestie techniczne.
There is a need for enhancing political and technical follow-up to EU EOMs.
PolishUnia Europejska nie szczędzi wysiłków, by położyć kres kryzysowi gospodarczemu.
The European Union is making every effort to end this economic crisis.
PolishW związku z tym bardzo ważne jest, aby położyć nacisk na społeczeństwo oparte na wiedzy.
It is, therefore, highly important to emphasise the knowledge-driven society.
PolishKoniecznie trzeba więc położyć kres spekulacji oraz skutkom zmian klimatu.
Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
PolishTrzeba koniecznie położyć kres takiej zorganizowanej przestępczości.
One important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
PolishCo powinniśmy w tej sytuacji robić i na co położyć szczególny nacisk?
How should we respond to this situation? What should we focus on in particular?
PolishOczywiste jest też, że Komisja musi położyć większy nacisk na osiągnięcie tego celu.
It is clear too that the Commission must give greater urgency to achieving that outcome.
PolishNa koniec należy położyć nacisk na rolę myślistwa i rybołówstwa w utrzymaniu gruntów.
Lastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
PolishNależy położyć nacisk na ochronę praw pracowniczych i przepisów prawa pracy.
There is a need to focus on the protection of workers' rights and the rule of labour law.
PolishRząd tanzański musi podjąć konkretne środki, aby położyć kres tej straszliwej sytuacji.
The Tanzanian Government must take consistent measures to end this dreadful situation.
PolishNależy koniecznie położyć kres lukom prawnym, którymi dotychczas dysponowali manipulanci.
There must be an end to the legal loopholes that have existed up to now for fiddles.
PolishTrzeba im położyć kres.
Yes, rocket attacks across the border are unacceptable and should stop.
PolishChciałabym także szczególnie zaznaczyć, że należy położyć nacisk na działania edukacyjne.
I also particularly want to say that emphasis must be placed on educational measures.
PolishDopiero takie środki powinny położyć kres kryzysowi w strefie euro i w Grecji.
Such measures should end the crisis as regards the euro and Greece.
PolishTrzeba położyć kres nielegalnym połowom, które bardzo szkodzą rybakom przestrzegającym prawo.
Illegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
PolishMusimy uczynić wszystko, aby położyć kres temu zjawisku i ułatwić handel.
We must do everything to quash these phenomena and to facilitate trade.