"poczynić" English translation

PL

"poczynić" in English

PL poczynić
volume_up
{verb}

Context sentences for "poczynić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
Firstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
PolishJeśli będą w tym względzie zbyt pobłażliwe, to nie zdołamy poczynić postępów.
If they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
PolishPozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
I have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
PolishChciałabym na zakończenie poczynić jedną uwagę na temat międzynarodowej roli euro.
I would like to make one final remark on the international role of the euro.
PolishChciałbym poczynić jeszcze jedną uwagę, tym razem w odpowiedzi na słowa pana Higginsa.
I would like to make one further comment and that is in response to Mr Higgins.
PolishJakie kroki, może poczynić Komisja, aby złagodzić taką niesprawiedliwość?
Are there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
PolishPragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.
author. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
PolishPodnosimy te kwestie rok po roku i nie zdołaliśmy poczynić zbytniego postępu.
We have raised these issues year after year and have been unable to make much progress.
PolishPragnę poczynić dwie wstępne uwagi.
on behalf of the PSE Group. - Madam President, let me first make two preliminary remarks.
PolishMusimy poczynić postępy w trzech obszarach: dostępu do rynku, mobilności i pieniędzy.
The area where we need to progress is the three Ms, Market access, Mobility and Money.
PolishJednak przykład SWIFT pokazuje nam zakres postępów, jakie w tym zakresie należy poczynić.
However, the example of SWIFT shows us the extent of the progress to be made.
PolishMusimy poczynić wysiłki, aby zdefiniować politykę wzajemnego wsparcia i spójności.
We must endeavour to define a mutually supportive and coherent policy.
PolishNiech będzie mi wolno poczynić także w tym wystąpieniu wprowadzającym kilka uwag końcowych.
Allow me also to make a couple of final remarks in that introductory statement.
PolishChciałabym skorzystać z tej sposobności, by poczynić kilka dodatkowych spostrzeżeń.
I would like to take this opportunity to make a few additional points.
PolishMusimy w końcu poczynić postępy w zakresie szkolenia afgańskich sił policyjnych i sędziów.
We must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.
PolishPo trzecie, musimy poczynić kroki w celu poprawy konkurencyjności w tym sektorze.
Third, we must take steps to improve competitiveness in the sector.
PolishSądzę, że w nowym roku będziemy zmuszeni poczynić postępy w tym kierunku.
I believe that next year we will have to make progress in that direction.
PolishChciałbym poczynić jeszcze dwie uwagi na temat upolitycznienia Banku Centralnego.
I should like to make two further comments on the politicisation of the European Central Bank.
PolishChciałbym poczynić krótką uwagę na temat zasad, jakimi kierujemy się w naszych działaniach.
I would like to make a brief remark regarding the principles that guide our efforts.
PolishTeraz nadeszła pora, by poczynić dalsze postępy i przedstawić konkretne wnioski.
It is now time to move forward and to present concrete proposals.