"podążać" English translation

PL

"podążać" in English

PL

podążać [podążam|podążałbym] {imperfective verb}

volume_up
Odnośnie do polityki azylowej sprawozdanie podąża w szlachetnym kierunku.
This report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
Uważam, że musimy nadal podążać razem w tym kierunku, a szefowie państw lub rządów muszą pójść za nami.
I believe that we must continue, together, in this direction and that the Heads of State or Government must follow us.
Jak to możliwe, że Szwecja podąża w dokładnie odwrotnym kierunku?
How can it be that Sweden is heading in precisely the opposite direction?
Będzie to dowodem, że nowi członkowie są zdolni nie tylko podążać za resztą, ale i przewodzić.
This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
Jest to droga, którą w moim przekonaniu moglibyśmy wspólnie podążać.
This is the path I think we could all follow together.
Te nowe przepisy sprawiły, że UE - o czym już wspomniano - zaczęła podążać dwoma ścieżkami.
This new law led the EU to follow a twin-track approach, as you have already mentioned.

Synonyms (Polish) for "podążać":

podążać

Context sentences for "podążać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUważam, że to właśnie są dwie drogi, którymi Europa powinna niewzruszenie podążać.
These are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
PolishDlatego traktat lizboński jest drogą, lecz to droga, którą wciąż musimy podążać.
That is why Lisbon is a road, but it is a road that we still have to travel.
PolishPowinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby podążać obraną przez pana drogą.
We should do everything possible to continue on the path that you have taken.
PolishChcemy nadal podążać drogą pragmatycznej, inteligentnej i skutecznej regulacji.
We want to continue on the path of a pragmatic, intelligent and effective regulation.
PolishPowinniśmy podążać we właściwym kierunku i dlatego wstrzymałem się od głosu.
We should be taking the right course, therefore, and that is why I abstained.
PolishMuszą one pozostać domeną krajową, dlatego też UE nie powinna podążać tą drogą.
These must remain national matters and therefore, the EU should not go down this route.
PolishCieszę się, że Czarnogóra może teraz podążać drogą w kierunku członkostwa w UE.
I am pleased that Montenegro can now pursue a path towards EU membership.
Polish(Śmiech) Możecie podążać za osobą, która ma najlepsze pomysły, ale nie musicie.
So ... (Laughter) You might be following the person with the best ideas, but you might not.
PolishMusimy zatem mieć całkowitą jasność co do kierunku, w którym chcemy podążać.
We must therefore be very clear on the orientation to which we want to commit ourselves.
PolishJest to kierunek, w którym mam nadzieję będziemy podążać w przyszłości.
This will be the direction in which we would like to continue in the future.
PolishTo jest linia postępowania, jaką będziemy podążać także w późniejszym głosowaniu.
That is the line that we will pursue in the vote afterwards as well.
PolishProszę nadal podążać w tym kierunku i pilniej zająć się tą sprawą.
Mr Barnier, please stay on track and pursue this matter with greater urgency.
PolishObowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest wskazywanie Komisji, w jakim kierunku ma podążać.
It is the European Parliament's duty to tell the Commission in what direction to go.
PolishW sprawozdaniu wskazano drogę, jaką należy podążać; mam nadzieję, że tak właśnie się stanie.
This report points out a route to be followed: I hope that is what is done.
PolishTak więc pozwólmy Turcji podążać tą drogą, na tych samych warunkach.
So, allow Turkey to proceed along this route, on the same terms, the same conditions.
PolishUpewnienie się, że na Bali będziemy podążać właściwą drogą, ma oczywiście podstawowe znaczenie.
Making sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
PolishTo jest droga, jaką należy podążać, i to jest to, co powinniśmy przyjąć jutro.
That is the way to go, and that is what we should adopt tomorrow.
PolishMusimy zatem rozeznać się, co jest przydatne i czy warto dalej podążać tą drogą.
So, we need to understand what is useful and whether it is worthwhile continuing along this route.
PolishDlatego też społeczeństwo musi podążać drogą oporu, sprzeciwu i niesubordynacji.
For this reason, the people must go down the path of resistance, disobedience and insubordination.
PolishJeżeli chodzi o mnie, jestem gotów podążać dalej w tym kierunku.
As far as I am concerned, then, I am committed to going further in this direction.