"podatek" English translation

PL

"podatek" in English

EN
EN

PL podatek
volume_up
{masculine}

1. general

podatek (also: podatek dochodowy)
volume_up
tax {noun}
W porównaniu z USA nasz podatek od sprzedaży, podatek od wartości dodanej, jest dużo wyższy.
Compared with the USA, our sales tax, or value added tax, is much higher.
Podatek dochodowy w kontekście przedsiębiorców normowany jest następującymi ustawami:
Income tax as applicable to businesses is regulated by the following acts:
Podatek od czynności cywilnoprawnych określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Tax on civil law transactions is governed by the Tax on Civil Law Transactions Act.

2. law

Co więcej, całkowicie nieuzasadnione jest podejmowanie próby narzucenia podatku wspólnotowego.
In addition, it is entirely unreasonable to try to move towards the imposition of a Community tax.
Nie ma natomiast żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia takiego podatku wyłącznie w Unii Europejskiej.
What there is no case for whatsoever is the imposition of such a tax exclusively in the European Union.
Tymczasem jest tak, że np. Polska nadal stosuje dodatkowe krajowe opodatkowania podatkiem od wartości dodanej VAT, mimo szóstej dyrektywy i wyroków sądowych.
Meanwhile, it continues to be the case that Poland, for example, still applies national imposition of value-added tax, VAT, despite the Sixth Directive and court rulings.

3. commerce

podatek (also: cło importowe)
volume_up
impost {noun}

Synonyms (Polish) for "podatek":

podatek

Context sentences for "podatek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishnależy zmniejszyć podatek VAT na zdrową żywność i ochronę produktów tradycyjnych;
VAT on health-food products and protection of traditional products must be reduced;
PolishCzy trzeba zgłosić celnikom, ile gotówki ze sobą wieziemy, lub zapłacić od niej podatek?
Will you need to declare how much cash you are carrying or pay taxes on it?
PolishPodatek VAT będziesz musiał zapłacić w kraju, w którym zarejestrujesz samochód.
You will have to pay VAT in the country where you register the car.
PolishKomunikat jest następujący: albo podatek będzie miał zasięg globalny, albo go nie będzie.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
PolishPodatek VAT nie jest jedynie ważnym źródłem dochodów dla państw członkowskich, ale także dla UE.
VAT is not only an important source of income for the Member States, but also for the EU.
PolishSzacuje się, że podatek ten przyniesie 200 miliardów euro rocznie.
It is estimated that this would generate EUR 200 billion per annum.
PolishPodatek VAT płaci jedynie podmiot C sprzedający towary konsumentowi.
Only subject C selling the final goods to the consumer pays VAT.
PolishTen podatek to po prostu o jeden most za daleko i podsyci pan nim jedynie złość opinii publicznej.
It is simply a bridge too far and you will only feed public anger.
PolishDlatego tam, gdzie można, w krajach nowo przyjętych, podatek VAT powinien być możliwie najniższy.
Wherever possible, therefore, the VAT rate in the newly accepted countries should be as low as possible.
PolishTak więc zwolnione z podatku VAT zakupy mogą być sprzedawane dalej, podatek VAT zawłaszczany, a następnie handlarz znika.
So VAT-free purchases can be sold on, the VAT pocketed and then the trader vanishes.
PolishW sprawozdaniu nie stwierdza się, w jaki sposób i w jakiej wysokości powinniśmy wprowadzić podatek od transakcji finansowych.
This report does not say how we should introduce an FTT or how much it should be.
PolishPodczas rejestracji pojazdu urzędy krajowe mają prawo sprawdzić, czy należycie opłacono podatek VAT.
National authorities are entitled to check, when registering vehicles, whether VAT has been correctly paid.
PolishJeśli chodzi wreszcie o podatek węglowy, uważam, że podatków nie należy podnosić, lecz należy je uregulować.
Finally, as regards carbon taxes, I believe that the taxes should not be increased but regularised.
PolishJeśli miałby to być podatek ogólnoświatowy, to oczywiście popieram go.
If it is global, I support it, obviously.
PolishW związku z tym zaproponowano, by podmiot B płacił skarbowi państwa podatek VAT od różnicy w cenie.
Therefore, it is being proposed that subject B should pay VAT on the price difference to the state's treasury.
PolishWeźmiesz tę przypowieść przeciw królowi Babilońskiemu, i rzeczesz: O jako ustał poborca, ustał podatek złota!
that thou shalt take up this parable against the king of Babylon, and say, How hath the oppressor ceased!
PolishPodatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (debata)
VAT on insurance and financial services (debate)
PolishPodatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (
VAT on insurance and financial services (
PolishInni zaś mówili: Napożyczaliśmy pieniędzy, żebyśmy dali podatek królowi, zastawiwszy role nasze i winnice nasze.
There were also that said, We have borrowed money for the king's tribute [upon] our fields and our vineyards.
PolishPo pierwsze, podatek ten jest konieczny i pożyteczny.
Firstly, because it is necessary and useful.