"podczas" English translation

PL

"podczas" in English

EN
volume_up
podczas [example]

PL podczas
volume_up
{adverb}

podczas
Stężenie AAG ulega obniżeniu podczas leczenia przeciwretrowirusowego.
Concentrations of AAG have been shown to decrease during the course of antiretroviral therapy.
Podczas pierwszej sesji, mieliśmy trzy spotkania w ciągu dwóch lat.
In the first session -- we had three sessions over the course of two years.
Podczas każdej ciąży należy powtarzać pełny cykl szczepień.
The full course of injections should be repeated for every pregnancy.
podczas (also: w ten sposób, tak jak, tak, jak)
volume_up
as {adv.}
do dorosłych, u dzieci i młodzieży stwierdzano inne psychiczne zdarzenia niepożądane (np. depresja, labilność emocjonalna i senność).Podczas leczenia interferonami alfa obserwowano inne objawy ze
follow-up after treatment.As in adult patients, children and adolescents experienced other psychiatric adverse events (e. g., depression, emotional lability, and somnolence).

Synonyms (Polish) for "podczas":

podczas

Context sentences for "podczas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
PolishW Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
In Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
PolishNie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.
There was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.
PolishIstotne jest też, że decyzje przyjęte podczas szczytu G20 są niezwłocznie wdrażane.
Next, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
PolishJest to również odpowiednie ustawienie podczas współpracy z niewielką grupą osób.
It's also a good setting if you want to collaborate with a small circle of people.
PolishNasza współpraca układała się doskonale, zarówno w komisji jak i podczas negocjacji.
Our mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
PolishPani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.
- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.
PolishWiele mówiono podczas tej debaty o równych prawach.
(SV) Mr President, there has been a lot of talk about equal rights in this debate.
PolishMusimy wykorzystać szansę na dojście do kompromisu podczas prezydencji francuskiej.
We must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
PolishCałkowite wchłanianie było wyższe u psów i kotów podczas podawania wraz z pokarmem.
The overall absorption was higher in dogs and cats when administered with food.
PolishNależy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
This should be taken into account when treating infections caused by H. influenzae.
PolishPodczas powtarzanego podawania telmisartan nie kumuluje się znacząco w osoczu.
Telmisartan does not accumulate significantly in plasma on repeated administration.
PolishPodczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
On the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
PolishSą to działania niepożądane, które ludzie zgłaszali podczas badań leku Avonex.
These are the side effects that people reported when Avonex was being tested.
PolishTylko krótka uwaga podczas, gdy posłowie zajmują miejsca.
(IT) Mr President, just a short aside, as Members are still taking their seats.
PolishKontakty z państwa delegacją podczas całej konferencji okazały się bardzo przydatne.
The contacts with your delegation throughout the conference proved most useful.
PolishOkazuje się, że te punkty również nie zmieniają się podczas mutacji wirusa.
Now it turns out that these spots also don't change much when the virus mutates.
PolishPodczas rozmowy wstępnej Dr Phyllis Lee spytała mnie: "Jak zdefiniowałabyś rasę?"
Dr. Phyllis Lee gave me my interview, and she asked me, "How would you define race?"
PolishSzczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.
The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
PolishOpakowanie zawiera dawkę wymaganą dla pacjenta podczas pierwszego miesiąca terapii.
This package corresponds to the patient needs for the first month of therapy.