"podczas" English translation

PL

"podczas" in English

EN
PL

podczas [example]

volume_up
podczas
Telefony komórkowe mogą ulec przegrzaniu i nawet eksplodować podczas ładowania.
Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.
Zasługuje na szansę wykazania się podczas procesu akcesyjnego.
They deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Podczas wykonywania tego procesu zostanie wyświetlona dostępna kwota zwrotu.
During this process, you'll see any potential refund available to you.

Synonyms (Polish) for "podczas":

podczas

Context sentences for "podczas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
PolishW Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
In Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
PolishKrwawienie jest najczęściej występującym powikłaniem podczas leczenia reteplazą.
The most common complication encountered during reteplase therapy is bleeding.
PolishNie wiem, co wydarzy się podczas głosowania, ale nie możemy lekceważyć tej sprawy.
I do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
PolishZ tego względu podczas terapii talidomidem należy przerwać karmienie piersią.
Therefore breast-feeding should be discontinued during therapy with thalidomide.
PolishNie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.
There was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.
PolishIstotne jest też, że decyzje przyjęte podczas szczytu G20 są niezwłocznie wdrażane.
Next, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
PolishPodczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.
The people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.
PolishJest to również odpowiednie ustawienie podczas współpracy z niewielką grupą osób.
It's also a good setting if you want to collaborate with a small circle of people.
Polishpodczas jednoczesnego stosowania innych leków, zawierających następujące substancje
while taking other medicines containing any of the following active substances:
PolishNasza współpraca układała się doskonale, zarówno w komisji jak i podczas negocjacji.
Our mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
PolishPani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.
- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.
PolishWiele mówiono podczas tej debaty o równych prawach.
(SV) Mr President, there has been a lot of talk about equal rights in this debate.
PolishPodczas prac nad traktatem mieliśmy do czynienia z dwoma przełomowymi momentami.
Throughout the whole process of this Treaty there were two decisive moments.
PolishPomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.
The warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
PolishMusimy wykorzystać szansę na dojście do kompromisu podczas prezydencji francuskiej.
We must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
PolishCałkowite wchłanianie było wyższe u psów i kotów podczas podawania wraz z pokarmem.
The overall absorption was higher in dogs and cats when administered with food.
PolishNie należy podawać niektórych rodzajów szczepionek podczas leczenia lekiem STELARA.
You should not be given certain types of vaccines while on treatment with STELARA.
PolishPodczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.
During your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.
PolishNie obserwowano zjawiska tolerancji podczas długotrwałego stosowania doksazosyny.
Habituation has not been observed during long-term treatment with doxazosin.