"podlegać warunkom" English translation

PL

"podlegać warunkom" in English

PL podlegać warunkom
volume_up
{imperfective verb}

podlegać warunkom

Similar translations for "podlegać warunkom" in English

podlegać verb
warunek noun

Context sentences for "podlegać warunkom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEnergia jądrowa jest składnikiem struktury produkcji energii elektrycznej i uważam, że powinna podlegać tym samym warunkom, co inne źródła energii.
Nuclear energy forms part of the energy mix and I would like it to operate under the same conditions as those which apply to other sources of energy.
Polishna piśmie - (DE) Produkty i technologie zastosowania cywilnego i wojskowego powinny podlegać tym samym warunkom pod względem konkurencyjności we wszystkich państwach członkowskich.
in writing. - (DE) Items and technology with civil and potential military uses should be subject to the same competitive conditions in all Member States.
PolishW odniesieniu do pozostałych aspektów uważam, że należy spełnić takie same wymogi i że osoby te powinny podlegać takim samym warunkom, jakie określono w dyrektywie.
As regards all the other aspects, I believe that the same requirements should be met and that these persons must be subject to the same demands as laid down in the Directive.
PolishProjekty i inicjatywy przedłożone przez uczestników ze Szwajcarii podlegać będą takim samym warunkom, regułom i procedurom jak te dotyczące projektów z państw członkowskich.
Projects and initiatives submitted by participants from Switzerland will be subject to the same conditions, rules and procedures that apply to projects from Member States.
PolishTa stanowiąca odstępstwo od zasady procedura musi jednakże podlegać bardzo szczegółowo określonym warunkom, związanym z zakresem i czasem obowiązywania tego mechanizmu.
This procedure, which is an exception to the rule, must, however, be subject to very specifically stated conditions relating to the scope of the mechanism and the time when it is in force.
PolishPonadto, projekty i inicjatywy przedłożone przez uczestników ze Szwajcarii podlegać będą takim samym warunkom, regułom i procedurom, jak te dotyczące projektów z państw członkowskich.
Furthermore, projects and initiatives submitted by participants from Switzerland will be subject to the same conditions, rules and procedures as are applied to projects from Member States.