PL

podnieść {verb}

volume_up
1. general
Używaliśmy do tego żelu, takiego, że mogłeś go podnieść.
And we actually do this with a gel so that you can lift the gel material.
Podnieść plastikową przykrywkę i usunąć kapsel z fiolki.
Lift the plastic flip-top and remove the crimp from the vial.
Po usłyszeniu drugiego „ kliknięcia ” (lub po doliczeniu do 15) podnieść półautomatyczny
After the second “click” (or count of 15) lift pre-filled pen from the injection site.
Po trzecie, chciałabym podnieść niezwykle ważną kwestię: rozprzestrzenianie broni.
Thirdly, I would like to raise an extremely important matter: proliferation.
Jeszcze inna kwestia, którą chciałabym podnieść, to walka z bezkarnością.
There is another issue that I would like to raise, which is the fight against impunity.
Chciałbym podnieść kilka pomniejszych kwestii dotyczących samego egzekwowania praw podstawowych.
I should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Należy podnieść ampułkostrzykawkę z powierzchni, na której leży.
Pick up the pre-filled syringe from the flat work surface.
Algorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Całkowicie rozpuścić proszek Podnieść złączoną fiolkę ze strzykawką trzymając je w linii prostej.
6 Dissolve the powder fully Pick up the vial and the syringe, keeping them attached and straight.
podnieść (also: dźwignąć)
volume_up
to heft {vb} [Amer.] [coll.]
podnieść (also: podnosić)
volume_up
to put up {vb} (collar, sail)
Nigdy nie mówi się obywatelom o zamiarze podniesienia podatków.
You never tell people that you are going to put up tax.
podnieść (also: podnosić)
2. "kwalifikacje"
Oto właśnie dlaczego potrzebujemy podnieść jakość naszych stosunków, instrumentów i narzędzi.
This is precisely why we need to upgrade our relationship and our own instruments and tools.
Dyrektywa zawiera ramy mające na celu podniesienie wydajności energetycznej budynków w UE.
The Directive provides a framework to upgrade the energy performance of the EU's buildings.
O 4 % podniesiono również wydatki związane z traktatem lizbońskim.
Also upgraded is the Lisbon-Treaty-related expenditure, which is increased by 4%.
3. finance
podnieść (also: podnosić)
podnieść (also: podnosić)

Context sentences for "podnieść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTrzecią i ostatnią kwestią, którą chciałabym podnieść, jest znakowanie zabawek.
The third and final point that I wish to make relates to the marking of toys.
PolishPrzekonałam się, że moralne standardy może podnieść postawa jednego człowieka.
But I saw how the level of moral standard can rise from one person's action.
PolishWreszcie, chciałbym podnieść kwestię międzynarodowego znaczenia norm europejskich.
Finally, I should like to mention the international importance of European standards.
PolishWasze pięć cyfr razem stworzy liczbę, którą ja postaram się podnieść do kwadratu.
Call out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
PolishOne tak czy owak będą musiały podnieść swój kapitał w nadchodzącym dziesięcioleciu.
Banks will, in any case, need to be increasing their capital during the coming decade.
PolishJeśli chodzi o Iran, chciałabym podnieść kilka kwestii.
Mr President, when it comes to Iran I have the following points to make.
PolishTrzeba obniżyć pensje i wynagrodzenia i być może podnieść podatki konsumpcyjne.
Pensions and wages are to be cut, consumption taxes perhaps increased.
PolishMuszę także podnieść kwestę współdziałania i współpracy pomiędzy agencją Frontex i Turcją.
I must also cite the collaboration and cooperation between Frontex and Turkey.
PolishNależy drastycznie podnieść kary, szczególnie w przypadku powtarzających się przestępstw.
Fines here need to be drastically increased, especially for repeat offences.
PolishMogę podnieść inną kwestię, o której mówiliśmy dzisiaj rano w związku z traktatem?
May I touch on another point we talked about this morning in connection with the new Treaty?
PolishMyślałem, że wystarczy podnieść rękę w odpowiednim momencie.
Mr President, I was unaware of that - I thought you could just wave at the appropriate moment.
PolishZbiorowe sumienie i pamięć przeszłości pozwolą podnieść wartość chwili obecnej.
A collective conscience and memory of the past is a way of reinforcing the value of the present.
PolishDrugi punkt, który chciałbym podnieść, jest moim zdaniem jeszcze poważniejszy.
The second point I wish to make is even more serious, to my mind.
PolishAby podnieść się z takiej traumy potrzeba czasu i wytrwałości; musimy też okazać cierpliwość.
To emerge from such a trauma takes time and perseverance, and we too must be patient.
PolishMamy tutaj doskonałą okazję, by podnieść euro do rangi waluty wzorcowej.
Here we have a major opportunity to elevate the euro to the status of a comparison currency.
PolishW związku z tym musimy dramatycznie podnieść jakość inicjatywy podejmowanej przez Europę.
We therefore need to see a qualitative leap in Europe's initiative.
PolishPonadto, należy podnieść minimalne podatki od alkoholu w ramach troski o zdrowie publiczne.
In addition, minimum taxes should be raised on public health grounds.
PolishZatem sami rozumieją, że obecny poziom należy podnieść, ponieważ jest za niski.
So they themselves recognise that our current figure needs to be raised, that it is currently too low.
Polish. ~~~ Muszę podnieść głos, żebyście słyszeli.
This is the sound of a ship, and I'm having to talk a little louder to talk over it.
PolishAle słudzy królewscy nie chcieli podnieść ręki swej, ani się rzucić na kapłany Pańskie.
But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of Jehovah.