"podobny" English translation

PL

"podobny" in English

PL podobny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

podobny (also: pokroju, w stylu)
volume_up
like {adj.}
Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotonii– hiporeaktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu.
Collapse or shock-like state (hypotonic-hyporesponsive episode) within 48 hours.
Chcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.
However, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
Zabieg podobny do dializy, ale nakierowany na zmniejszenie ilości pasożyta.
Sort of like doing dialysis, but for relieving the parasite load.
podobny (also: podobne, podobna)
Podobny obraz wyłania się z dostępnych prognoz organizacji międzynarodowych.
Available forecasts from international organisations provide a broadly similar picture.
Profil reakcji niepożądanych jest podobny u dorosłych i u młodzieży.
The adverse reactions profile appears similar for adults and adolescents.
Podobny wzrost stwierdzono w szyjce kości udowej, krętarzu i okolicy międzykrętarzowej.
Similar increases occurred at the femoral neck, trochanter, and intertrochanter.
podobny
Profil reakcji niepożądanych jest podobny u dorosłych i u młodzieży.
The adverse reactions profile appears similar for adults and adolescents.
Podobny obraz wyłania się z dostępnych prognoz organizacji międzynarodowych.
Available forecasts from international organisations provide a broadly similar picture.
Przypadek Sudanu Południowego jest pod każdym względem podobny do Kosowa.
The case of South Sudan is similar to that of Kosovo in every way.
podobny (also: jednakowy, jednaki)
volume_up
alike {adj.}
Wiele oryginalnych produktów jest kopiowanych przez tzw. produkty podobne.
A large number of original products are copied by look-alike products.
Co więcej konsumenci często kupują produkty podobne błędnie uznając je za produkty markowe.
Furthermore, consumers who purchase look-alike products are often under the mistaken impression that they are branded goods.
Kapanie ustawiczne w dzień gwałtownego deszczu, i żona swarliwa są sobie podobni;
A continual dropping in a very rainy day And a contentious woman are alike:
podobny (also: pokrewny)
volume_up
akin {adj.}
Tylko, że, w rzeczywistości przemysł sprzedawał jogurt przetworzony na coś bardziej podobnego do lodów.
Except, in reality, the way the industry sold yogurt was to convert it to something much more akin to ice cream.
Najwyraźniej, w ich mniemaniu, było to obce stworzenie, które nie posiadało uczuć podobnych do ich własnych.
But clearly, as far as they're concerned, this is just an alien being that does not have feelings akin to their own.
Wykorzystywanie seksualne, podobne do niewolnictwa, jest szczególnie rozpowszechnione w Europie Wschodniej, która stanowi szlak tranzytowy handlarzy w kierunku na zachód.
Sexual exploitation in conditions akin to slavery is particularly prevalent in Eastern Europe, which is like a transit route for trafficking human beings to the west.

2. "do"

podobny
volume_up
comparable {adj.} (with)
Schemat prześwietlenia rengtenowskiego podobny był do spirali.
X-ray diagram, he thought was comparable with the helix.
Leflunomid można podawać w czasie posiłków, ponieważ stopień wchłaniania jest podobny po
Leflunomide can be administered with food, since the extent of absorption is comparable in the fed and fasting state.
Płeć Farmakokinetyka pozakonazolu jest podobna u mężczyzn i kobiet.
Gender The pharmacokinetics of posaconazole are comparable in men and women.

Synonyms (Polish) for "podobny":

podobny

Context sentences for "podobny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPreparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.
LUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
PolishWykonałem to w bardzo podobny sposób, w jaki tworzy się chipy komputerowe.
And so I made this thing in nearly the same way as you make a computer chip.
PolishJako Węgier będę bardzo zadowolony, jeżeli prezydencja węgierska odniesie podobny sukces.
As a Hungarian, I will be very happy if the Hungarian Presidency is as successful.
Polish. ~~~ Podobny los spotkał ludzi z gangów.
And they were willing to work very cheap, for stock options that never came.
PolishPrzykładowo, Stany Zjednoczone wprowadziły podobny wymóg w roku 1930.
The United States, for example, brought in a requirement of this kind in 1930.
PolishAle wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;
but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men;
PolishW podobny sposób zajmiemy się bezpieczeństwem żywnościowym w wymiarze regionalnym.
Likewise, we will address food security in the regional dimension.
PolishTeraz potrzebujemy, by Rada też podjęła podobny wysiłek i przyjęła postępowy mandat.
Now what we need is for the Council to make the same effort and adopt a progressive mandate.
PolishMogłaby również w podobny sposób zostać nagrodzona za swoją działalność w innych dziedzinach.
It could also be similarly recognised for its activities in other areas, too.
PolishCałkowity wpływ na organizm preparatu SUTENT podanego w pojedynczej dawce był podobny
Capsule Shell Gelatin Red Iron Oxide (E172) Titanium dioxide (E171)
PolishLek można stosować jedynie wówczas, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i podobny do wody.
Only use Optisulin if the solution is clear, colourless and waterlike.
PolishPodobny model obserwujemy obecnie w sieci -- a w zasadzie wiele podobnych modeli.
So it's been a very optimistic time, I think, and I want to just talk about a few of those things.
PolishPodobny wpływa lanzoprazol na podstawowe wydzielanie ż kwasu ołądkowego.
It has a corresponding effect on the basal secretion of gastric acid.
PolishLek można stosować jedynie wówczas, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i podobny do wody.
Only use Lantus if the solution is clear, colourless and waterlike.
PolishByło z tym wiele zabawy, bo jak wiecie, podobny projekt powstał naprawdę.
And that was a lot of fun because, as most of you know, it's a real project we've heard about.
PolishW podobny sposób należy zmniejszyć dawki w przypadku zmniejszenia liczby płytek krwi poniżej 25 x 109/ l.
Doses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
PolishSłuchacze wyciągają podobny wniosek jak my, podczas badań:
So, people hear this and they conclude the following, as did we in doing the study.
PolishLek można stosować jedynie wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, bezbarwny i podobny do wody.
Only use Optisulin if the solution is clear, colourless and waterlike.
PolishTo też jest podobny temat, Ziemia przecięta wzdłuż równika.
(Laughter) So this, again, is on the subject -- a slice from the equator of the Earth.
PolishPrzedmiotowe zasoby są w podobny sposób nadmiernie eksploatowane.
The stocks concerned are equally exploited to unsustainable levels.