"podpisać" English translation

PL

"podpisać" in English

PL

podpisać {perfective verb}

volume_up
Bardzo pilnie powinniśmy podpisać umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu.
We should sign a stabilisation and association agreement as a matter of great urgency.
Pan prezydent Klaus musi przyjąć tę historyczną odpowiedzialność i podpisać traktat.
Mr Klaus should accept his historic responsibility and sign this treaty.
Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.
We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
podpisać (also: podpisywać)
Mogę jedynie podpisać się pod tym zdecydowanym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego.
I can only subscribe to the strong position of this Parliament.
Nie mogę się podpisać pod żadną z wyrażonych przez nią opinii.
I cannot of course subscribe to this speech in any respect.
We cannot subscribe to this.

Context sentences for "podpisać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

PolishMożemy sami podpisać umowę dwustronną z USA, podobnie jak zrobiła to Portugalia.
We can decide ourselves to sign a bilateral agreement with the US, as Portugal has done.
PolishPonadto, Panie Przewodniczący, mogę się w pełni podpisać pod uwagami pana posła Harboura.
By the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
PolishPan prezydent Klaus musi przyjąć tę historyczną odpowiedzialność i podpisać traktat.
Mr Klaus should accept his historic responsibility and sign this treaty.
PolishNie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.
We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
PolishBardzo pilnie powinniśmy podpisać umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu.
We should sign a stabilisation and association agreement as a matter of great urgency.
PolishZatem nie powinniśmy się wahać co do tego: powinniśmy ją po prostu podpisać.
So we should not shilly-shally on this: we should get on and sign it.
PolishMamy nadzieję, iż będziemy w stanie podpisać bardzo ważne porozumienie dotyczące lotnictwa.
We hope to be able to sign a very important agreement regarding aviation.
PolishNiestety, ale właśnie dlatego nie możemy podpisać się pod tym kompromisem.
That is why we are unfortunately unable to support this compromise.
PolishNa koniec chcę się podpisać pod wezwaniem do uwolnienia sędzi.
Finally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
PolishMogę jedynie podpisać się pod tym, co powiedział mój przedmówca, pan poseł Swoboda.
I can only endorse what the previous speaker, Mr Swoboda, said.
PolishPomimo to należy z tym krajem rozmawiać i należy z tym krajem podpisać porozumienie.
In spite of this, talks should be conducted with this country and the Agreement should be signed.
PolishMogę jedynie podpisać się pod tym zdecydowanym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego.
I can only subscribe to the strong position of this Parliament.
PolishMamy nadzieję podpisać podczas szczytu horyzontalne porozumienie w sprawie lotnictwa cywilnego.
We hope to sign a horizontal agreement on civil aviation at the summit.
Polish107 państw przyjęło w Dublinie tę konwencję i obiecało ją podpisać.
In Dublin, 107 states adopted the convention and promised to sign it.
PolishKolejnym problemem jest rola lekarzy weterynarii, którzy muszą podpisać zezwolenie na transport.
Another problem is the role of the vets who need to sign for transport.
PolishNie możemy podpisać nowego porozumienia z Marokiem, zanim nie stworzymy nowego systemu cen wejścia.
We cannot have a new agreement with Morocco until we have a new system for entry prices.
PolishWiele nowych państw członkowskich zdołało podpisać umowy dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi.
A number of new Member States have managed to sign bilateral agreements with the United States.
PolishKraje muszą podpisać te porozumienia, aby otrzymać dostęp do systemu złagodzenia wymogów wizowych.
Countries have to sign these agreements to be able to access the visa facilitation system.
PolishMożemy podpisać się pod wszystkim, co zostało tu powiedziane.
(FI) Mr President, we can endorse what has been said here.
PolishKomisja może teraz podpisać się pod tą opracowaną w drodze kompromisu wersją tekstu.
The Commission can now sign up to the compromise text.