"podwyższyć" English translation

PL

"podwyższyć" in English

PL

podwyższyć {verb}

volume_up
1. general
podwyższyć (also: podwyższać, zwiększyć, zwiększać)
volume_up
to put up {vb} (increase)
2. accounting
podwyższyć (also: podwyższać)

Synonyms (Polish) for "podwyższyć":

podwyższyć

Context sentences for "podwyższyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW związku z tym oszczędność energii pozwoli nam nieco podwyższyć poziom celu klimatycznego.
Energy conservation therefore makes it even easier for us to raise our climate target a little.
PolishJest zatem niezbędne, by podwyższyć rangę naszych relacji.
It is therefore essential to upgrade the level of our relations.
PolishMusimy podwyższyć poziom ochrony.
We must raise the level of protection.
PolishNiestety, przyjmując perspektywę budżetową na lata 2007-2013 Rada Europejska nie uznała za stosowne podwyższyć poziomu budżetu Unii.
Sadly, in accepting the budgetary framework for 2007-2013, the Council did not see any need to raise the level of the EU budget.
PolishDlatego musimy podjąć działania na poziomie Wspólnoty, tak aby w przyszłości utrzymać poziom bezpieczeństwa, a może nawet go podwyższyć.
Therefore, we must take action at Community level so that the level of safety is maintained, or perhaps even raised, in the future.
PolishUważam, że musimy w znacznie większym stopniu powiązać koncepcję trwałego rozwoju z naszymi celami w tej dziedzinie, aby podwyższyć poziom świadomości.
I believe we must associate the concept of sustainability far more closely with our objectives in this field in order to heighten awareness.
PolishMusimy się upewnić, że możemy pchnąć do przodu gospodarkę i podwyższyć standard życia ludzi korzystając z faktu, że ludzie będą czuli matematykę.
We have got to make sure that we can move our economies forward, and also our societies, based on the idea that people can really feel mathematics.
PolishWysyłamy światu słaby sygnał, zatem między innymi Bułgaria i Rumunia nadal sądzą, że mogą znacznie podwyższyć swoje kwoty emisji.
That is a poor signal to send to the rest of the world, and so Bulgaria and Romania, among others, still feel that they can raise their emissions quite considerably.
PolishZ tego względu moja poprawka ustna brzmi: "mając na uwadze, że reformy społeczno-polityczne w Gruzji powinny podwyższyć poziom życia szerszej populacji”.
My oral amendment would therefore read: 'whereas Georgia's economic and social reforms should raise the standard of living of the wider population'.
PolishSzczególnie dzieci rodziców uboższych winny mieć szansę otrzymania nieodpłatnie owoców w szkole, tak więc kwotę na realizację programu należy podwyższyć.
In particular, the children of poorer parents should have the chance to receive free fruit at school, and therefore the funding for the scheme should be increased.
PolishJeżeli nie powiodła się próba uzyskania docelowego ciśnienia krwi, dawkę można podwyższyć do 80 mg albo też można dodać inny lek przeciwnadciśnieniowy, jak hydrochlorotiazyd.
If the target blood pressure is not reached, the dose can be increased to 80 mg, or another medicine for hypertension can be added, such as hydrochlorothiazide.
PolishW tym celu państwa w Europie muszą wprowadzić środki nadzwyczajne, ograniczyć wydatki budżetowe, czasowo zawiesić planowane obniżenia podatków, a nawet podwyższyć podatki.
To this end, countries in Europe are compelled to introduce emergency measures, reduce budgetary expenditures, temporarily suspend planned tax reductions and even raise taxes.