"podział obowiązków" English translation

PL

"podział obowiązków" in English

PL podział obowiązków
volume_up
{masculine}

podział obowiązków

Similar translations for "podział obowiązków" in English

podział noun
obowiązek noun

Context sentences for "podział obowiązków" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW ramach unii gospodarczej i walutowej Europy istnieje wyraźny podział obowiązków.
Within Europe's economic and monetary union, there is a clear allocation of responsibilities.
PolishInną niezmiernie ważną sprawą jest odpowiedzialność i podział obowiązków.
Another issue of the utmost importance is responsibilities and division of responsibilities.
PolishJasny podział praw i obowiązków umożliwi jej sprawną pracę.
The clear distribution of rights and obligations will allow it to work smoothly.
PolishZastosowane podejście obejmowało wyraźny podział obowiązków.
This is all based on a quite clear division of responsibilities.
PolishTrzeba także wyjaśnić podział obowiązków w odniesieniu do działań ratownictwa morskiego.
The division of responsibility between the countries with regard to sea rescue efforts also needs to be clarified.
PolishStatut ESBC precyzuje natomiast podział obowiązków między EBC a krajowymi bankami centralnymi.
The ESCB Statute defines more specifically the relative roles and functions of the ECB and the NCBs, respectively.
PolishMusimy jednak zapewnić jasny podział obowiązków.
However, we must ensure a clear allocation of responsibilities.
PolishMusimy wesprzeć władze lokalne i regionalne poprzez lepszy i bardziej efektywny podział obowiązków.
We need to empower regional and local authorities with a better and more efficient sharing of responsibilities.
PolishSytuację rozwiązać pomoże sprawiedliwy podział obowiązków rodzinnych i domowych między kobietą a mężczyzną.
A fair division of the family and domestic responsibilities of women and men will help to resolve the situation.
PolishW ramach wspierania równości kobiet i mężczyzn musimy zapewnić podział obowiązków rodzinnych i domowych między nimi.
In order to promote equality between men and women, we must ensure that men and women share family and household responsibilities.
PolishPodobnie jak państwo jestem przywiązany do metody wspólnotowej i do traktatu, który przewiduje wyraźny podział obowiązków.
Like you, I am very attached to the Community method and to the treaty, which provides for a clear division of responsibilities.
PolishJestem przekonana, że wdrożenie tego zalecenia utrwaliłoby tradycyjny podział obowiązków pomiędzy mężczyznami i kobietami.
I am convinced that the implementation of this recommendation would perpetuate the traditional division of labour between men and women.
PolishSprawiedliwy podział obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem oznacza, że ojcom również trzeba przyznawać urlop w związku z jego urodzinami.
Fair sharing of childcare responsibilities means that fathers, too, must be granted leave upon the birth of their child.
PolishWciąż konieczne są inne środki, takie jak lepszy podział rodzinnych obowiązków i lepsza ochrona przed przemocą domową.
Other measures are still necessary, such as a better distribution of family responsibilities and better protection of women from domestic violence.
PolishIstnieje wyraźny i niekiedy bardzo subtelny podział odpowiedzialności i obowiązków pomiędzy państwa członkowskie a organy wspólnotowe.
We have clear and sometimes very sensitive divisions of responsibilities and obligations between Member States and Community bodies.
PolishRównouprawnienie to często slogan, pusta deklaracja praw, której nie zawsze towarzyszy podział obowiązków i rzetelne argumenty.
Gender equality is often a slogan, an empty statement of rights that is not always accompanied by the shouldering of responsibilities and solid arguments.
PolishPowiemy, czy jesteśmy za, czy przeciw, gdy przedstawi pan kolegium komisarzy i podział obowiązków, ale dziś dajemy panu pełne wsparcie.
When you present your college of Commissioners and the division of responsibilities, we will tell you whether we are for or against, but today, you have our full support.
PolishDowiedziono, że podział obowiązków rodzinnych między mężczyznami a kobietami jest pierwszym krokiem do pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym.
It has been proven that the sharing of family responsibilities between men and women is the first step towards the essential reconciliation of family and professional life.
PolishI wreszcie, Pani Komisarz, uważam, że potrzebna jest większa solidarność wśród państw członkowskich Unii, lepsza koordynacja działań oraz lepszy podział obowiązków i obciążeń.
Lastly, Commissioner, I believe that we need more solidarity between the Member States of the Union, improved coordination of efforts, and a sharing of responsibilities and burdens.