"pogłębiać" English translation

PL

"pogłębiać" in English

PL

pogłębiać {imperfective verb}

volume_up
Głęboko wierzymy, że musimy pogłębiać dialog oraz zacieśniać nasze relacje i współpracę.
We firmly believe that we must deepen our dialogue and develop ever closer relations and cooperation.
Musimy również wciąż pogłębiać współpracę.
We also need to continue to deepen the work of coordination.
A jak można pogłębiać taką wiarę?
And how would one deepen such a faith?
Komisja, jak Państwo wiedzą, nie ma kompetencji w obszarze bezpieczeństwa i obrony, ale koordynowaliśmy odpowiedź europejską na pogłębiający się kryzys humanitarny na libijskich granicach.
As you know, the Commission has no competence on the security and defence front but we have been coordinating the European response to the escalating humanitarian crisis on the Libyan borders.
Powinniśmy proponować rozwiązania polityczne, które będą rozwiązywać problemy, a nie pogłębiać je.
We ought to be making proposals for policies that will solve problems, not exacerbate them.
Wzrost bezrobocia i środki oszczędnościowe mogą nawet pogłębiać nierówności zdrowotne istniejące w UE.
A rise in the unemployment rate and the austerity measures could exacerbate the health inequalities which already exist in the EU.
Nie należy podejmować środków, które pogłębiają kryzys.
Measures should not be taken if they exacerbate the crisis.
Po drugie, musimy uwzględnić różnice między państwami członkowskimi, które będą się pogłębiać wraz z procesem rozszerzenia.
Secondly, we must take account of the divergences between the Member States, which will increase with the enlargement processes.
Pogłębia to jedynie problemy społeczne i może trwale zagrozić spokojowi społecznemu.
It only increases the social problems and may permanently jeopardise social peace.
To pogłębia przepaść między tymi krajami, zamiast ją zmniejszać.
This increases the disparity between these countries rather than reducing it.

Synonyms (Polish) for "pogłębiać":

pogłębiać

Context sentences for "pogłębiać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSubstancje działające na OUN mogą pogłębiać depresję oddechową (patrz punkt 4. 5).
CNS active substances may worsen the respiratory depression (see section 4.5).
PolishW miarę napływu nowych imigrantów te już istniejące problemy mogą tylko pogłębiać się.
As more immigrants enter, these existing problems can only get worse.
PolishW miarę starzenia się ludności Europy oddziaływanie choroby Alzheimera będzie się pogłębiać.
As Europe's population becomes older, the impact of Alzheimer's will become deeper too.
PolishJest to pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy, którą sześć krajów zamierza pogłębiać.
It is a first step towards cooperation between them, but six countries want to go further.
PolishTworzy mechanizmy, którymi Unia Europejska będzie mogła teraz swoją integrację pogłębiać.
It sets up mechanisms through which the European Union will now be able to entrench its integration.
PolishW przeciwnym razie różnice regionalne będą się pogłębiać.
In the absence of such solidarity, regional differences will simply become more pronounced.
PolishW rezultacie musimy szukać dialogu pomiędzy systemami kształcenia a pracodawcami i pogłębiać go.
Consequently, we need to pursue and strengthen dialogue between education systems and work providers.
PolishChcemy rozwijać i pogłębiać dialog polityczny z Irakiem, aby obejmował także zagadnienia związane z prawami człowieka.
We want a broader and deeper political dialogue with Iraq, which should also cover human rights.
PolishW treści zgłoszonej przez nas poprawki występuje błąd drukarski w postaci tiret o następującej treści: "pogłębiać znoszenie barier”.
There is an indent that was worded as follows: 'intensify the elimination of barriers'.
PolishSą powiązane z warunkami gospodarczymi i społecznymi i mogą pogłębiać się w zależności od płci lub ze względów kulturowych.
They are linked to economic and social conditions and can be exacerbated because of gender or culture.
PolishPrawda jest taka, że bez europejskiego funduszu spójności przepaść między regionami bogatymi i biednymi będzie się pogłębiać.
The truth is that without European cohesion funding, the gap between rich and poor regions would widen.
PolishIstnieje zatem ryzyko, że te nierówności będą się pogłębiać.
We are now beginning to see the effects of unemployment and of deficits, so there is a risk that such inequalities will grow worse.
PolishBył to rok, który charakteryzowała ogromna niepewność co do rozmiarów kryzysu, jaki się wydawał tylko pogłębiać.
It was the year that was characterised by a great deal of uncertainty as regards the extent of the crisis, which only seemed to worsen.
PolishDlatego na tym tle jest szczególnie ważne, by nie pogłębiać dyskryminacji również wobec obywateli europejskich.
This is why, against this background, it is vitally important that we do not add to the discrimination against European citizens as well.
PolishNo i, szczęśliwie, myślę, że na prawdę istnieją dowody że takie powiązanie niezerowe może pogłębiać zasięg moralności.
And, you know, I'm happy to say, I think there's really evidence that this non-zero-sum kind of connection can expand the moral compass.
PolishZ pewnością będziemy musieli przeanalizować wszystkie te problemy, ponieważ będą się one pogłębiać wraz ze starzeniem się ludności.
We will certainly have to look at all these questions because the problems are going to become worse with the ageing population.
PolishDlatego uważam, że powinno się pogłębiać współpracę oraz wymianę najlepszych wzorców między krajami członkowskimi w tym zakresie.
I therefore believe that there should be a deepening of cooperation and an exchange of best practice models between Member States in this area.
PolishChciałbym nadal pogłębiać współpracę z Parlamentem, z panem przewodniczącym oraz z szanownymi paniami i panami posłami zasiadającymi w tej Izbie.
I want to continue with a deeper cooperation with Parliament, with yourself and with the distinguished Members of this Chamber.
Polishpogłębiać swoją wiedzę
Polishnależy zwiększać odpowiedzialność organów wspólnotowych za proces stanowienia prawa oraz pogłębiać ogólną przejrzystość tego procesu;
Community bodies should be given more responsibility for the law-making process and the overall transparency of the process should be improved;